Files/EconomyReport/002_TTHC CAP HUYEN/gd-dt
  Thủ tục: Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn. Trình tự thực hiện
  Thủ tục: Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Trình tự thực hiện
Files/EconomyReport/0001_TTHC CAP TINH GIAI DOAN 3/SO Y TE
  Cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm thông thường sản xuất trong nước
Files/EconomyReport
  Bch tỉnh quảng ninh
Files/EconomyReport/0001_TTHC CAP TINH GIAI DOAN 3/SO NONG NGHIEP PTNT
  82. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá nhập khẩu
Files/EconomyReport
  Ubnd tỉnh quảng ninh
Files/EconomyReport/0001_TTHC CAP TINH GIAI DOAN 3/SO KE HOACH DAU TU
  104. Thủ tục chia công ty cổ phần Trình tự thực hiện
  106. Thủ tục Sáp nhập công ty cổ phần thành công ty cùng loại Trình tự thực hiện
Files/EconomyReport
  Danh sách các điện thoại dect đã gây can nhiễu mạng 3G
Files/EconomyReport/0001_TTHC CAP TINH GIAI DOAN 3/SO KE HOACH DAU TU
  109. Thủ tục chuyển đổi doanh nghiẹp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
  110. Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Trình tự thực hiện
  114. Thủ tục Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty nhà nước Trình tự thực hiện
  115. Thủ tục Đăng ký thay đổi tên công ty của công ty nhà nước Trình tự thực hiện
  117. Thủ tục Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty nhà n­ước Trình tự thực hiện
  118. Thủ tục Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty nhà n­ước Trình tự thực hiện
  119. Thủ tục Đăng ký thay đổi trụ sở chính của công ty nhà nước Trình tự thực hiện
  120. Thủ tục Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với công ty nhà n­ước Trình tự thực hiện
  121. Thủ tục Đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học, công nghệ đối với tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí
  124. Thủ tục Đăng ký hoạt động Địa điểm kinh doanh đối với tổ chức khoa học, công nghệ tự trang trải kinh phí
  127. Thủ tục đăng ký thành lập liên hiệp Hợp tác xã Trình tự thực hiện
Files/EconomyReport
  Ubnd tỉnh quảng ninh sở tài chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Files/EconomyReport/002_TTHC CAP HUYEN/ldtb-xh
  Thủ tục: Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh -trình tự thực hiện
Files/EconomyReport
  Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000
Files/EconomyReport/_thumbs
  V¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam lawdata luëT §ÊT ®AI
  V¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam lawdata luëT ®ÊT ®AI
Files/EconomyReport
  SỞ XÂy dựng số: 1253/sxd-ktxd v/v đề nghị ubnd tinh cho phép ubnd thành phố Uông Bí phê duyệt lại 02 phương án bồi thường da xây dựng đường Uông Bí – Cầu Sông Chanh tại Nam Khê, tp uông Bí. CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  CỘng hoà xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Files/EconomyReport/001_TTHC CAP TINH/Ban QL KCN
  Thủ tục: Đăng ký Nội quy lao động của các doanh nghiệp trong kcn trình tự thực hiện
Files/EconomyReport/002_TTHC CAP HUYEN/ldtb-xh
  Thủ tục: Giải quyết trợ cấp mai táng phí cho người có công -trình tự thực hiện
Files/EconomyReport
  Së xy dùng Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Files/EconomyReport/0002_ TTHC CAP HUYEN GIAI DOAN 3/NONG NGHIEP PTNT
  Hỗ trợ tiền dầu đối với ngư dân là chủ tàu đánh bắt hải sản Trình tự thực hiện
Files/EconomyReport/001_TTHC CAP TINH/So NNPTNT
  Thủ tục: Chỉ định Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (Vietgap) cho rau, quả, chè an toàn (đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 1 tỉnh). Trình tự thực hiện
Files/EconomyReport
  SỞ XÂy dựng số: 187/TĐ sxd v/v tham gia ý kiến vào hồ sơ Dự án đầu tư xd công trình: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả (giai đoạn II). CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  SỞ XÂy dựng số: 315 /sxd -qlhđxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ubnd tỉnh quảng ninh sở XÂy dựng số: 578
  SỞ XÂy dựng số: 626/sxd-ktxd v/v phê duyệt đơn giá bồi thường phục vụ gpmb da đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư xã Hạ Long, huyện Vân Đồn. CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  SỞ XÂy dựng số: 642/sxd-ktxd v/v tham gia ý kiến theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 786/tnmt-khtc ngày 22/4/2011. CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  SỞ XÂy dựng số: 643/sxd-ktxd v/v hướng dẫn lập đơn giá vận chuyển vật liệu xây dựng bằng đường thủy Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường xuyên đảo Minh Châu – Quan Lạn – huyện Vân Đồn. CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Files/EconomyReport/001_TTHC CAP TINH/So NNPTNT
  Cách thức thực hiện: + Nộp trực tiếp tại Văn phòng Sở nn & ptnt 01 bộ. +
Files/EconomyReport
  Së xy dùng Sè: 696/SXd qh v/v ®Ò nghÞ tham gia ý kiÕn vÒ ®å ¸n quy ho¹ch chi tiÕt xy dùng tû lÖ 1/500 Tr¹m c¶nh s¸t giao th ng Trung tm t¹i ph­êng Hïng Th¾ng, thµnh phè H¹ Long Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Files/EconomyReport/0003_TTHC CAP XA GIAI DOAN 3
  11. Thủ tục đăng ký thường trú tại Công an cấp xã thuộc huyện Trình tự thực hiện: Bước 1
Files/EconomyReport
  SỞ XÂy dựNG
  Ubnd tỉnh quảng ninh sở XÂy dựng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Së xy dùng Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Files/EconomyReport/0001_TTHC CAP TINH GIAI DOAN 3/SO KE HOACH DAU TU
  77. Thủ tục Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân Trình tự thực hiện
Files/EconomyReport
  Tin Trong Tỉnh Quảng ninh sẵn sàng tham gia Techmart Quảng Nam 2011
Files/EconomyReport/0001_TTHC CAP TINH GIAI DOAN 3/SO NONG NGHIEP PTNT
  83. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời Số hồ sơ phần mềm máy xén: t-qnh-109453-tt
  92. Thủ tục: Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y Số hồ sơ phần mềm máy xén: t-qnh-106466-tt
  94. Thủ tục: Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh
Files/EconomyReport/0001_TTHC CAP TINH GIAI DOAN 3/SO KE HOACH DAU TU
  94. Thủ tục Sát nhập các công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Trình tự thực hiện
  96. Chuyển đổi công ty tnhh 1 thành viên thành công tnhh 2 thành viên trở lên Trình tự thực hiện
Files/EconomyReport/0001_TTHC CAP TINH GIAI DOAN 3/SO NONG NGHIEP PTNT
  99. Thủ tục: Thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng nhà ở hộ di dân ra các xã vùng biên giới, hải đảo
Files/EconomyReport
  SỞ TÀi chíNH
  Tin Trong Tỉnh Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ III năm 2011
  SỞ ngoại vụ Độc lập- tự do- hạnh phúc
  CHỢ CÔng nghệ VÀ thiết bị VÙng đỒng bằng sông hồng 2010
directory Files EconomyReport  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương