Bch tỉnh quảng ninhtải về 12.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích12.84 Kb.
#1364

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH TỈNH QUẢNG NINH


Số 17 /HD - HND
Hạ Long , ngày 14 tháng 01 năm 2010

HƯỚNG DẪN

TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC, QUẢNG BÁ KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG, GẮN VỚI CÁC NGÀY LỄ LỚN NĂM 2010

Căn cứ Hướng dẫn số 183- HD/TG ngày 29 tháng 12 năm 2009 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền, giáo dục, quảng bá kỷ niệm 1000 năm Thăng Long gắn với các ngày lễ lớn năm 2010, Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn các cấp Hội tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Thông qua các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội gắn với các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh năm 2010 nhằm tuyên truyền giáo dục sâu rộng truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc, giữ gìn, phát huy nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; nâng cao tầm vóc Thủ đô Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung ở khu vực và trên thế giới; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong nông dân, nông thôn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII và Đại hội XI của Đảng.

2. Tạo không khí phấn khởi, hưởng ứng của cán bộ, hội viên nông dân cổ vũ, động viên nhân dân Thủ đô phát huy truyền thống Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, thành phố vì hoà bình, xây dựng Thủ đô Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

3. Các hoạt động tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội ở các cấp Hội gắn với các ngày lễ lớn trong năm và kết hợp chặt chẽ với công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII và Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1- Nêu bật ý nghĩa việc tổ chức kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

2- Lịch sử hình thành và phát triển, truyền thống văn hiến anh hùng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; tôn vinh giá trị văn hoá Thăng Long - Hà Nội.

3- Hà Nội trên đường đổi mới, những thành tựu kinh tế - xã hội, kết quả phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến, nhân tố mới và các công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội của Thủ đô và cả nước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Hội Nông dân cơ sở tuyên truyền kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, triển khai các hoạt động kỷ niệm (theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương gửi kèm theo).

2. Hôi Nông dân các huyện thị và cơ sở phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao thiết thực chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, gắn với các ngày lễ lớn và lễ hội du lịch Hạ Long 2010

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1- Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh Dần, mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

3- Cán bộ, hội viên nông dân đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” thiết thực kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội !

Nơi nhận:

- TW Hội NDVN

- Ban Tuyên Giáo Tỉnh uỷ

- HND các huyện, TX, TP- Lưu VT + TCKT

T.M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Bá Luận


Каталог: Files -> EconomyReport
EconomyReport -> Thủ tục: Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn. Trình tự thực hiện
EconomyReport -> Thủ tục: Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Trình tự thực hiện
EconomyReport -> Cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm thông thường sản xuất trong nước
EconomyReport -> 82. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá nhập khẩu
EconomyReport -> Ubnd tỉnh quảng ninh
EconomyReport -> 104. Thủ tục chia công ty cổ phần Trình tự thực hiện
EconomyReport -> 106. Thủ tục Sáp nhập công ty cổ phần thành công ty cùng loại Trình tự thực hiện
EconomyReport -> Danh sách các điện thoại dect đã gây can nhiễu mạng 3G
EconomyReport -> 109. Thủ tục chuyển đổi doanh nghiẹp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
EconomyReport -> 110. Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Trình tự thực hiện

tải về 12.84 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương