Ubnd tỉnh quảng ninhtải về 46.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích46.24 Kb.

UBND TỈNH QUẢNG NINH


SỞ XÂY DỰNG


Số: 1028/QĐ-SXDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hạ Long, ngày 28 tháng 06 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH CỦA SỞ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

Về việc cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng


GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

  • Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

  • Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

  • Căn cứ văn bản số 3059/UBND-XD ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh về việc giao Sở Xây dựng triển khai cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

  • Căn cứ Quyết định số 1049/QĐ-SXD ngày 15/7/2010 của Sở Xây dựng về việc ban hành Quy định cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng cho các cá nhân có tên trong phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Phòng Kinh tế Xây dựng, Văn phòng Sở và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Các đ/c Lãnh đạo Sở (b/c);

- Bộ phận 1 cửa, kế toán (t/h);

- Lưu KTXD; VP.


KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Văn Hà


PHỤ LỤC

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

(Kèm theo Quyết định số 1028/QĐ-SXD ngày 28/6/2010 của Sở Xây dựng)

TT

Họ & Tên

Năm sinh

Địa chỉ thường trú

Loại

hạng

Số

C.Chỉ

Trình độ

1

Lã Phúc

Nguyên

30/10/1973

Tổ 9, khu 2, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Hạng 2

0032

Đại Học

2

Đào Thị Thanh

Xuân

21/01/1961

Tổ 5, khu 1, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Hạng 2

0049

Cao Đẳng

3

Nguyễn Sông

Thao

16/11/1973

Tổ 5, khu 4, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Hạng 2

0050

Đại học

4

Phùng Kim

Đại

07/11/1970

Tổ 1, khu 3, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Hạng 2

0051

Đại học

5

Nguyễn Trọng

Thanh

03/01/1981

34B, phố Hòa Bình, trị trấn Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Hạng 2

0052

Đại học

6

Nguyễn Thị Minh

Hiền

19/6/1975

Tổ 4, khu 7B, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Hạng 2

0053

Đại học

7

Đoàn Tất

Thành

23/8/1974

Tổ 19B, khu 3, phường Hà Khánh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Hạng 2

0054

Đại học

8

Nguyễn Hoàng

Long

04/10/1976

Phố Bắc Sơn, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

Hạng 2

0055

Đại học

9

Phạm Thị Kim

Dung

15/01/1961

Tổ 9, khu 1, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Hạng 2

0056

Đại học

10

Nguyễn Thị Kim

Mai

29/06/1968

Tổ 5A, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Hạng 2

0057

Đại học

: Files -> EconomyReport
EconomyReport -> Thủ tục: Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn. Trình tự thực hiện
EconomyReport -> Thủ tục: Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Trình tự thực hiện
EconomyReport -> Cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm thông thường sản xuất trong nước
EconomyReport -> Bch tỉnh quảng ninh
EconomyReport -> 82. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá nhập khẩu
EconomyReport -> 104. Thủ tục chia công ty cổ phần Trình tự thực hiện
EconomyReport -> 106. Thủ tục Sáp nhập công ty cổ phần thành công ty cùng loại Trình tự thực hiện
EconomyReport -> Danh sách các điện thoại dect đã gây can nhiễu mạng 3G
EconomyReport -> 109. Thủ tục chuyển đổi doanh nghiẹp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
EconomyReport -> 110. Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Trình tự thực hiện
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương