Ubnd tỉnh lai châu sở giáo dục và ĐÀo tạOtải về 70.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích70.11 Kb.


UBND TỈNH LAI CHÂU

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 762 /HD-SGDĐT

Lai Châu, ngày 08 tháng 12 năm 2015  HƯỚNG DẪN

Đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động công tác tại

Sở GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;  Căn cứ Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ GDĐT về Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở, giáo viên Trung học phổ thông; Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn giám đốc Trung tâm GDTX; Công văn số 430/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/01/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn đánh giá, xếp loại HT trường trung học theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT; Công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên Trung học theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT; Công văn số 8763/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên theo Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT; Công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại Phó hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông và Phó giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên;

  Căn cứ Hướng dẫn số 1610/HD-SNV ngày 27/11/2015 của Sở Nội vụ về hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

  Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc như sau:

  I. Thời điểm đánh giá, phân loại.

  1. Đối với công chức, người lao động công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án Sở: Thực hiện đánh giá, phân loại và gửi hồ sơ, báo cáo đánh giá, phân loại về Phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 15 tháng 11 hàng năm. Riêng năm 2015 thực hiện trước 25/12/2015.

  2. Đối với công chức, viên chức, người lao động công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở: Thực hiện đánh giá, phân loại và gửi hồ sơ, báo cáo kết quả về Phòng Tổ chức cán bộ Sở trước ngày 30 tháng 6 hàng năm. Kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của cả một năm học. Riêng năm 2015, các đơn vị căn cứ vào kết quả đã thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, giáo viên, nhân viên của năm học 2014 - 2015 để tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá phân loại theo Mẫu 6a, Mẫu 6b về Phòng Tổ chức cán bộ Sở trước ngày 25/12/2015.

  II. Cách thức và trình tự đánh giá, phân loại công chức, viên chức người lao động.

  1. Đối với công chức, người lao động công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án Sở:

  - Bước 1: Công chức tự nhận xét, đánh giá, phân loại theo Mẫu số 2a (đối với Trưởng phòng), Mẫu 2b (đối với Phó Trưởng phòng), Mẫu 2c (đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo); Lao động hợp đồng tự nhận xét, đánh giá, phân loại theo Mẫu số 3b.

  - Bước 2: Các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức họp bàn đóng góp ý kiến nhận xét đối với từng công chức, người lao động, tóm tắt nội dung ý kiến đóng góp của tập thể phòng, ban ghi vào Mục 1 Phần III của Mẫu 2a, 2b, 2c, 3b. Trưởng phòng, ban ghi nhận xét vào Mục 2 Phần III của Mẫu 2b, 2c, 3b (kèm theo Hướng dẫn này).

  - Bước 3: Các phòng, ban tổng hợp kết quả nhận xét, đánh giá công chức, người lao động của phòng, ban mình nộp về Phòng Tổ chức cán bộ Sở để tổng hợp trình lãnh đạo Sở quyết định đánh giá, phân loại công chức, người lao động.  2. Đối với công chức, viên chức, người lao động công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở.

  Hàng năm, vào thời điểm đầu năm học thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai phổ biến cho tất cả công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị nghiên cứu, nắm thật kỹ nội dung các văn bản về hướng dẫn đánh giá, phân loại đối với CBQL, giáo viên, nhân viên. Đặc biệt đối với CBQL, giáo viên tổ chức nghiên cứu kỹ Chuẩn hiệu trưởng trường trung học ban hành kèm theo Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học ban hành kèm theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT nhằm mục đích để CBQL, giáo viên có kế hoạch học tập, rèn luyện, phấn đấu nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống lành mạnh, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để đạt yêu cầu của Chuẩn.

  Sau khi kết thúc năm học, các đơn vị tổ chức nhận xét, đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động. Kết quả đánh giá, phân loại đối với CBQL, giáo viên phải căn cứ vào kết quả đánh giá, phân loại theo Chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

   Xếp loại CBQL, GV theo Chuẩn của Bộ GD&ĐT

   Tương đương xếp loại công chức, viên chức

   Xuất sắc

   Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

   Khá

   Hoàn thành tốt nhiệm vụ

   Trung bình

   - Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực (đối với công chức);

   - Hoàn thành nhiệm vụ (đối với viên chức).   Kém

   Không hoàn thành nhiệm vụ

  2.1. Đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị (gọi tắt là CBQL)

  - Bước 1:

  + Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường THPT, PTDTNT tự nhận xét, đánh giá, phân loại theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT và theo Mẫu 2d (kèm theo Hướng dẫn này).

  + Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm GDTX-HN tỉnh, Trung tâm GDTX các huyện tự nhận xét, đánh giá, phân loại theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT và theo Mẫu 2d (kèm theo Hướng dẫn này).

  - Bước 2: Cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ hữu của nhà trường tham gia góp ý và đánh giá đối với các đồng chí CBQL. Đại diện cấp ủy hoặc BCH Công đoàn của đơn vị làm công tác tổ chức buổi đánh giá thực hiện các bước sau:


+ Cử ra 01 đồng chí làm thư ký ghi nội dụng cuộc họp.

+ Các đồng chí CBQL đơn vị báo cáo kết quả tự đánh giá trước tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị.

+ Cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ hữu của nhà trường đóng góp ý kiến, tham gia đánh giá các đồng chí QBQL, cho điểm đạt được ở từng tiêu chí vào Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT (đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng), Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT (đối với Giám đốc, Phó Giám đốc các trung tâm GDTX) rồi nộp lại cho ban tổ chức cuộc họp.

+ Đại diện cấp ủy Đảng, BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng tham gia kiểm số lượng phiếu đánh giá, tổng hợp các ý kiến đóng góp và kết quả tham gia đánh giá các đồng chí CBQL của cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ hữu của đơn vị; phân tích các ý kiến đánh giá đó và có nhận xét, góp ý cho từng đồng chí CBQL theo Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT (đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng), Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT (đối với Giám đốc, Phó Giám đốc các trung tâm GDTX), ghi tóm tắt nhận xét của tập thể vào Phần III của Mẫu 2d, Mẫu 3a (kèm theo Hướng dẫn này).

- Bước 3: Đơn vị tổng hợp hồ sơ nhận xét, đánh giá CBQL gửi về Phòng Tổ chức cán bộ Sở GD&ĐT để trình lãnh đạo Sở xem xét quyết định phân loại.

2.2. Đối với giáo viên.

- Bước 1: Đối chiếu với Chuẩn, mỗi giáo viên tự nhận xét, đánh giá, xếp loại theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT và Mẫu 3b (kèm theo Hướng dẫn này).

- Bước 2: Họp tổ chuyên môn đóng góp ý kiến nhận xét đánh giá, xác định điểm đạt được ở từng tiêu chí của giáo viên, ghi kết quả đánh giá và xếp loại của tổ vào Phụ lục 4 kèm theo Công văn 660/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/02/2010 của Bộ GD&ĐT, ghi nhận xét vào Phần III của Mẫu số 3b (kèm theo Hướng dẫn này).

- Bước 3: Hiệu trưởng (Giám đốc trung tâm) nhận xét, đánh giá giáo viên ghi vào Mục 3 Phụ lục 4 (kèm theo Công văn 660/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/02/2010 của Bộ GD&ĐT) và Phần IV của Mẫu số 3b (kèm theo Hướng dẫn này).Lưu ý: Khi cho điểm các tiêu chí trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phải căn cứ vào đánh giá xếp loại chuyên môn của giáo viên theo Công văn số 1142/SGDĐT-GDTrH ngày 20/11/2015 của Sở GD&ĐT (sau đây gọi tắt là Công văn 1142/SGDĐT-GDTrH) sao cho phù hợp. Cụ thể:

Điểm các Tiêu chuẩn, Tiêu chí theo Công văn số 1142/SGDĐT-GDTrH

Điểm tương ứng các Tiêu chí của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học (ban hành kèm theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT)

TIÊU CHUẨN 1: Năng lực chuyên môn

Tiêu chí 9: Bảo đảm kiến thức môn học

Từ 8,0 điểm trở lên

4

Từ 6,5 đến dưới 8,0 điểm

3

Từ 5,0 điểm đến dưới 6,5 điểm

2

Từ 3,5 điểm đến dưới 5,0 điểm

1

Dưới 3,5 điểm

0

Tiêu chí 1 ở mục Đánh giá giờ dạy của TIÊU CHUẨN 2 Công văn 1142/SGDĐT-GDTrH: Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

- Tiêu chí 10. Đảm bảo chương trình môn học - Tiêu chí 16: Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục

1

4

0,75

3

0,5

2

0,25

1

0

0

Tiêu chí 2 ở mục Đánh giá giờ dạy của TIÊU CHUẨN 2 Công văn 1142/SGDĐT-GDTrH: Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.

Tiêu chí 12. Sử dụng các phương tiện dạy học

1

4

0,75

3

0,5

2

0,25

1

0

0

Tiêu chí 5 ở mục Đánh giá giờ dạy của TIÊU CHUẨN 2 Công văn 1142/SGDĐT-GDTrH: Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Tiêu chí 20: Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục

1

4

0,75

3

0,5

2

0,25

1

0

0

Tiêu chí 6 ở mục Đánh giá giờ dạy của TIÊU CHUẨN 2 Công văn 1142/SGDĐT-GDTrH: Mức độ hiệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh.

Tiêu chí 15. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

1

4

0,75

3

0,5

2

0,25

1

0

0

Tiêu chí 8 ở mục Đánh giá giờ dạy của TIÊU CHUẨN 2 Công văn 1142/SGDĐT-GDTrH: Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Tiêu chí 11. Vận dụng các phương pháp dạy học

1

4

0,75

3

0,5

2

0,25

1

0

0

Tiêu chí 10 ở mục Đánh giá giờ dạy của TIÊU CHUẨN 2 Công văn 1142/SGDĐT-GDTrH: Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

Tiêu chí 18: Giáo dục qua các hoạt động giáo dục

1

4

0,75

3

0,5

2

0,25

1

0

0

Các tiêu chí còn lại của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học, đơn vị tổ chức vận dụng linh hoạt những kết quả đánh giá, xếp loại tại Công văn 1142/SGDĐT-GDTrH và những kênh thông tin khác về thực hiện nhiệm vụ công tác năm học của giáo viên để cho điểm sao cho phù hợp.

* Đối với những giáo viên có bài kiểm tra năng lực chuyên môn (do Sở tổ chức vào dịp hè hoặc do đơn vị tổ chức trong năm học) đạt điểm dưới 5,0 thì đơn vị phải lập danh sách đề nghị Sở GD&ĐT tổ chức kiểm tra lại năng lực chuyên môn vào cuối năm học và lấy kết đó làm căn cứ cho điểm Tiêu chí 9 trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học.
2.3. Đối với viên chức, người lao động không phải là giáo viên (không giảng dạy).

- Bước 1: Cá nhân tự nhận xét, đánh giá, xếp loại theo Mẫu 3b (kèm theo Hướng dẫn này).

- Bước 2: Họp tổ chuyên môn đóng góp ý kiến nhận xét đánh giá, ghi nhận xét, đánh của tổ vào vào Phần III của Mẫu số 3b.

- Bước 3: Hiệu trưởng (Giám đốc trung tâm) nhận xét, đánh giá ghi vào Phần IV của Mẫu số 3b.

Sau khi thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, giáo viên, nhân viên xong các đơn vị tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại theo Mẫu 6a, 6b (ban hành kèm theo Hướng dẫn này) và hồ sơ đánh giá, phân loại lưu tại đơn vị 01 bộ và gửi về Phòng Tổ chức cán bộ Sở 01 bộ. Thành phần hồ sơ đánh giá, phân loại các bộ, giáo viên, nhân viên hàng năm gửi về Phòng Tổ chức cán bộ Sở gồm Mẫu 6a, 6b và các mẫu:

- Đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng: Phụ lục 1, 3 (ban hành kèm theo Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT); Mẫu 2d, Mẫu 3a (kèm theo Hướng dẫn này).

- Đối với Giám đốc, Phó Giám đốc các TTGDTX: Phụ lục I, III (ban hành kèm theo Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT); Mẫu 2d, Mẫu 3a (kèm theo Hướng dẫn này).

- Đối với giáo viên: Phụ lục 1 (ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT); Phụ lục 4 (ban hành kèm theo Công văn 660/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/02/2010 của Bộ GD&ĐT); Mẫu 3b (kèm theo Hướng dẫn này).

- Đối với viên chức, người lao động không phải là giáo viên: Mẫu 3b (ban hành kèm theo Hướng dẫn này).

Hướng dẫn này thay thế Công văn số 315/SGDĐT-TCCB ngày 04/5/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên, CBQL cơ sở giáo dục và viên chức không trực tiếp giảng dạy năm 2012 và các năm tiếp theo. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các đơn vị tập hợp ý kiến, phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo qua Phòng Tổ chức Cán bộ (ĐT: 0231.3876.412) để được giải quyết./.

  Nơi nhận:

  - Lãnh đạo Sở;

  - Các phòng CM, NV Sở;

  - Các đơn vị trực thuộc Sở;

  - Website Ngành;

  - Lưu VT, TCCB.  KT. GIÁM ĐỐC

  PHÓ GIÁM ĐỐC
  (Đã ký)
  Hoàng Đức Minh


  CÁC MẪU BAN HÀNH KÈM THEO HƯỚNG DẪN NÀY

  CÁC VĂN BẢN CĂN CỨ ĐÁNH GIÁ ĐÍNH KÈM
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương