Ubnd tỉnh lai châu sở giáo dục và ĐÀo tạOtải về 9.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích9.26 Kb.


UBND TỈNH LAI CHÂU

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 305 /SGDĐT-GDTrH


V/v Hướng dẫn tham gia Cuộc thi

“Đi đường an toàn - Cho bạn cho tôi”


Lai Châu, ngày 05 tháng 4 năm 2016

Kính gửi:

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố;

- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT.


Căn cứ Kế hoạch số 1329/BGDĐT-GDTrH ngày 31/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức cuộc thi giáo dục kỹ năng sống chủ đề “Đi đường an toàn - cho bạn cho tôi”.

Sở Giáo dục và Đào tạo gửi các đơn vị Kế hoạch số 1329/BGDĐT-GDTrH ngày 31/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Có công văn gửi kèm theo).

Các đơn vị báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Giáo dục Trung học) sau khi Cuộc thi kết thúc ngày 20/6/2016 theo địa chỉ gmail: phonggdtrhlaichau@gmail.com.

Căn cứ nội dung công văn, yêu cầu các đơn vị triển khai kịp thời, nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ với phòng GDTrH - Sở Giáo dục và Đào tạo (Sđt 02313.876.408) để phối hợp giải quyết./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Website ngành;- Lưu: VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Đinh Trung Tuấn
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương