Ubnd tỉnh lai châu sở giáo dục và ĐÀo tạOtải về 13.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích13.93 Kb.

UBND TỈNH LAI CHÂU

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 525 /SGDĐT-GDTrH

V/v hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 759/KH-UBND, 760/KH-UBND

của Ủy ban nhân tỉnh Lai Châu


Lai Châu, ngày 23 tháng 5 năm 2016

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;

- Các đơn vị trực thuộc Sở.


Ngày 5/5/2016 Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Kế hoạch số 759/KH-UBND về việc Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch 760/KH-UBND về việc triển khai Tháng hành động Vì trẻ em tỉnh Lai Châu năm 2016.

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện, cụ thể như sau:1. Triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh của Kế hoạch số 759/KH-UBND; Kế hoạch 760/KH-UBND ngày 5/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đối với Kế hoạch số 759/KH-UBND

- Tổ chức các hoạt động cụ thể trong Tháng hành động vì trẻ em phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của đơn vị.- Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các kiến thức về phòng tránh tai nạn thương tích, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, sơ cứu người bị nạn, thương tích…trong trường học.

- Tổ chức bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại các địa phương.

- Báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động vì trẻ em về phòng Giáo dục Trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ gmail phonggdtrhlaichau@gmail.com trước ngày 5/7/2016.

3. Đối với Kế hoạch số 760/KH-UBND

- Xây dựng kế hoạch để thực hiện tốt công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho trẻ em. Không để xảy ra tai nạn, thương tích, đuối nước đối với học sinh của các đơn vị giáo dục.

- Xây dựng trường học an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em theo Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2008 về việc Ban hành quy định về Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường học và Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở mầm non.

- Báo cáo kết quả thực hiện về phòng Giáo dục Trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ gmail phonggdtrhlaichau@gmail.com trước ngày 20/12 hàng năm.

Căn cứ nội dung công văn, yêu cầu các đơn vị triển khai kịp thời, nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ với phòng Giáo dục Trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo (Sđt 02313.876.408) để phối hợp giải quyết./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- VP Sở, Thanh tra Sở;

- Phòng GDTX-CN, GDTH - Sở GD&ĐT;

- Website ngành;- Lưu: VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Hoàng Đức Minh


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương