Ubnd tỉnh lai châu sở giáo dục và ĐÀo tạOtải về 139.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích139.67 Kb.

UBND TỈNH LAI CHÂU

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 264/SGDĐT-KTQLCLGD

V/v hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015
Lai Châu, ngày 02 tháng 4 năm 2015

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở.


Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/2/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia (gọi tắt là Quy chế thi);

Căn cứ Công văn số 1388/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT;

Để thực hiện nghiêm túc Quy chế thi, chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 như sau:A. CHUẨN BỊ CHO KÌ THI

I. Yêu cầu

- Tiếp tục tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

- Chú trọng công tác tuyên truyền về mục đích và những điểm mới của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hồ sơ, cơ sở vật chất, kinh phí, nhân lực phục vụ kì thi. Phát huy, nâng cao hiệu quả công tác phối kết hợp giữa các cấp, các ngành liên quan trong việc tổ chức kỳ thi.

- Tổ chức cho học sinh và cán bộ, giáo viên tham gia làm thi học tập nắm vững Quy chế thi hiện hành.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo trong quá trình tổ chức kỳ thi theo quy định.II. Nội dung thực hiện

1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho các đơn vị trực thuộc.

- Tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia cấp tỉnh năm 2015; xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành có liên quan trong việc tổ chức kỳ thi.

- Tổ chức thi học kỳ II lớp 12 năm học 2014-2015 như thi THPT quốc gia.

- Thành lập Hội đồng thi và các Ban: Sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi (nếu có) đối với Cụm thi tại tỉnh; kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại các điểm thi; thành lập tổ vận chuyển, bàn giao đề thi cho các điểm thi.

- Bàn giao danh sách, Phiếu ĐKDT cho trường Đại học Hùng Vương - Tỉnh Phú Thọ.

- Hoàn thiện và gửi báo cáo về Bộ GD&ĐT theo quy định.

2. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về mục đích và những điểm mới của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh; thông báo kịp thời, rộng rãi về các nội dung đổi mới trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học tham dự kỳ thi nghiên cứu, học tập quy chế thi THPT quốc gia (có Quy chế thi gửi kèm);

- Ra Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn tuyển sinh để tư vấn, hướng dẫn thí sinh (kể cả thí sinh tự do) lựa chọn đăng ký môn thi, cụm thi phù hợp với năng lực, sở trường, thế mạnh của từng học sinh và gửi Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn tuyển sinh về Phòng GDTXCN - Sở GD&ĐT trước ngày 13/4/2015.

- Ra Quyết định thành lập Tổ nhập dữ liệu (tổ nhập liệu phải có tối thiểu 05 thành viên gồm: 01 lãnh đạo đơn vị làm tổ trưởng; có ít nhất 01 uỷ viên sử dụng thông thạo máy vi tính và vận hành được phần mềm quản lý thi; 01 cán bộ làm công tác tuyển sinh của đơn vị và các thành viên khác); phối hợp chặt chẽ với bộ phận chuyên môn của Phòng KT&QLCLGD - Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc nhập và xử lý dữ liệu thi. Gửi Quyết định thành lập Tổ nhập dữ liệu thi về Phòng KT&QLCLGD - Sở GD&ĐT trước ngày 13/4/2015.

- Tổ chức cho người học đủ điều kiện, có nguyện vọng tham dự kỳ thi đăng ký dự thi. Cần lưu ý việc tư vấn, hướng dẫn thí sinh (kể cả thí sinh tự do) lựa chọn đăng ký môn thi, cụm thi và xác định điểm thi bảo lưu của thí sinh. Chủ động phân chia đối tượng và tổ chức bồi dưỡng ôn tập kiến thức cho học sinh.

- Chủ động tham mưu với Ban Chỉ đạo thi ở địa phương trong việc xây dựng phương án phục vụ, tổ chức kỳ thi và phối kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan tại địa phương trong việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ thi (hoàn thành trước ngày 15/6/2015).

- Tích cực, chủ động trong việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, hồ sơ thi, trang thiết bị cần thiết cho việc ĐKDT (như: nơi đón tiếp thí sinh đến đăng ký, máy ảnh, máy vi tính, Phiếu ĐKDT, Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, Túi hồ sơ,...).;Lưu ý: Để thống nhất trong toàn tỉnh về giấy thi tự luận và phiếu trả lời trắc nghiệm, đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp với đồng chí Chu Văn Quế - Chuyên viên Phòng KT&QLCLGD - Sở Giáo dục và Đào tạo (ĐT: 0988.996.111).

- Thời hạn đăng kí dự thi:

+ Thu hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 01/4/2014 đến 30/4/2015 (sau ngày 30/4/2015 thí sinh không được thay đổi cụm thi và các thông tin về môn thi đã đăng kí). Các đơn vị nhập dữ liệu của thí sinh vào phầm mềm quản lý thi và in danh sách thí sinh đăng kí dự thi theo mẫu quy định trong phần mềm quản lý thi, giao cho giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận (xong trước ngày 05/5/2015). Tuyệt đối không tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ.

+ Từ ngày 01/4/2015 đến ngày 30/5/2015, các đơn vị thu Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT và hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT kèm theo; nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT. Sau khi nhập xong dữ liệu, các đơn vị in Danh sách thí sinh đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT theo mẫu quy định trong phần mềm QLT, giao cho giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận. Thí sinh tự do có thể nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT cùng hồ sơ ĐKDT.

+ Trước ngày 07/5/2015, các đơn vị bàn giao về Sở GD&ĐT gồm: Danh sách ĐKDT, Túi hồ sơ ĐKDT gồm Phiếu ĐKDT, bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân, phong bì ghi địa chỉ và ảnh của thí sinh (Phiếu ĐKDT số 1 sẽ được Sở GDĐT lưu giữ).

+ Các đơn vị chịu trách nhiệm bảo quản Phiếu ĐKDT số 1 (bản photocopy), Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT và hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT kèm theo, Danh sách thí sinh ĐKDT để xuất trình kịp thời phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT và yêu cầu sửa chữa (nếu có).

- Các đơn vị hướng dẫn để học sinh có Giấy Chứng minh nhân dân trước khi nộp phiếu ĐKDT. Sau khi thí sinh nộp Phiếu ĐKDT, các đơn vị cấp cho thí sinh một tài khoản và mật khẩu để thí sinh đăng nhập vào phần mềm QLT qua internet tại địa chỉ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn và trực tiếp hướng dẫn cho thí sinh đăng nhập và sử dụng tài khoản của mình để thí sinh thường xuyên truy cập thông tin về kỳ thi.

- Tương ứng với mỗi điểm thi chính thức, cần chủ động thống nhất bố trí 01 điểm thi dự phòng với đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định. Ngoài các yêu cầu về cơ sở vật chất phục vụ công tác tổ chức kỳ thi, tại mỗi điểm thi cần bố trí:

+ Tối thiểu 01 phòng thi dự phòng đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định.

+ 01 máy vi tính có kết nối mạng và được cài đặt phần mềm eoffice, 01 điện thoại để bàn có loa ngoài (do Trưởng điểm thi trực tiếp quản lý).

+ Trong một phòng thi cần giãn cách tối đa các thí sinh theo diện tích phòng thi và phải đảm bảo khoảng cách giữa hai thí sinh ngồi cạnh nhau theo hàng ngang tối thiểu là 1,2 mét.

- Lập và gửi danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm thi THPT quốc gia năm 2015 theo số lượng điều động của Sở GD&ĐT.Lưu ý: Các đơn vị thực hiện công việc nghiêm túc theo lịch công tác gửi kèm.

3. Đối với trường Phổ thông Dân tộc nội trú các huyện:

- Phối hợp với các trường THPT, Trung tâm GDTX trên địa bàn chuẩn bị địa điểm thi dự phòng và các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi.

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiên cứu, học tập quy chế thi THPT quốc gia.

- Lập và gửi danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 theo điều động của Sở GD&ĐT.


B. TỔ CHỨC KÌ THI

I. Đối tượng và điều kiện dự thi:

Việc xác định đối tượng, điều kiện dự thi được thực hiện theo Điều 12, Quy chế thi THPT quốc gia.II. Tổ chức đăng kí dự thi:

Thực hiện theo Điều 13 của Quy chế thi THPT quốc gia.III. Lịch thi, thời gian thi, môn thi, hình thức thi:

Thực hiện theo Công văn số 1388/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 25/3/2015 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT (có công văn gửi kèm).IV. Dự kiến cụm thi tại tỉnh

- Toàn tỉnh Lai Châu thành lập 01 Hội đồng thi, dự kiến với 7 điểm thi đặt tại các huyện (thành phố). Mỗi điểm thi gồm thí sinh của các trường THPT, PTDTNT, học viên TTGDTX của huyện và thí sinh tự do tham gia thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2015. Riêng thí sinh của huyện Nậm Nhùn dự kiến sẽ ghép thi tại điểm thi huyện Sìn Hồ. Sở sẽ thông báo các điểm thi chính thức ngay sau khi có số liệu đăng kí dự thi.

- Sở GD&ĐT quy định cho các đơn vị mã số điểm tiếp nhận hồ sơ đăng kí dự thi (theo biểu gửi kèm).

V. Lịch làm việc trong kỳ thi

1. Công tác coi thi.

- 14h00’, ngày 28/6/2015: Họp các Trưởng điểm thi (địa điểm: Phòng họp Sở Giáo dục và Đào tạo).

- Ngày 29/6/2015: Lãnh đạo các điểm thi, thư ký, các lực lượng bảo vệ, phục vụ điểm thi làm việc, tiếp nhận đề thi.

- Ngày 30/6/2015: Các điểm thi thi bắt đầu làm việc. Thí sinh làm thủ tục dự thi: nhận thẻ dự thi và đính chính các sai sót (nếu có).

- Các ngày 01, 02, 03, 04/7/2015: Coi thi theo lịch thi. Trưởng điểm thi căn cứ lịch thi để xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết.

2. Công tác chấm thi.

Toàn tỉnh thành lập 01 Ban chấm thi theo quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia. Căn cứ tiến độ chấm thi, Trưởng ban chấm thi xây dựng kế hoạch sao cho phù hợp, mọi công việc chấm thi và báo cáo sơ bộ kết quả phải được hoàn tất trước ngày 20/7/2015.3. Phúc khảo bài thi (nếu có).

- Sở GD&DDT giao các đơn vị chịu trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ xin phúc khảo bài thi của thí sinh theo Điều 30 Quy chế thi THPT quốc gia; cập nhật vào phần mềm QLT và gửi Danh sách đề nghị phúc khảo bài thi trắc nghiệm và bài thi tự luận cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Căn cứ số lượng thí sinh đề nghị phúc khảo bài thi, Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi theo quy định.

C. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

TT

Nội dung báo cáo

Người thực hiện

Thời gian

1

Báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ thi (lần I)

Hiệu trưởng các đơn vị

Trước 20/6/2015

2

Báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ thi (lần II)

Trưởng điểm thi

Trước 17h00’ ngày 30/6/2015

3

Báo cáo nhanh tình hình coi thi từng buổi thi

Trưởng điểm thi

- Buổi thi sáng: trước 11h00’;

- Buổi thi chiều: trước 17h00’.4

Bàn giao bài thi cho Sở GD&ĐT và Báo cáo tổng hợp công tác coi thi

Trưởng điểm thi

Trước 16h30’ ngày 05/7/2015

Nhận được công văn, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc theo các mốc thời gian quy định. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời về Phòng KT&QLCLGD - Sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Phòng PA83 - Công an tỉnh (p/h);

- Các phòng: GDTrH, GDTXCN, TTr Sở;

- Website Sở;

- Lưu: VT, KT&QLCLGD(03 bản).


KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Hoàng Đức MinhLỊCH CÔNG TÁC CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRONG KỲ THI THPT QUỐC GIA

NĂM 2015

(Kèm theo Công văn số 264/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 02/4/2015

của Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu)

TT

Nội dung công tác

Thời gian

thực hiệnTập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ giáo viên và học sinh các nhà trường.

Tháng 3,4/2015Gửi Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn tuyển sinh và Quyết định thành lập Tổ nhập dữ liệu thi về Sở GD&ĐT

Trước 13/4/2015Thu Hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT.

Từ ngày 01/4 đến ngày 30/4/2015In danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,… của tên học sinh, lớp, trường.

Chậm nhất ngày 05/5/2015Bàn giao danh sách và Phiếu ĐKDT cho sở GDĐT.

Trước 07/5/2015Thu Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT.

Trước 30/5/2015Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Chậm nhất ngày

10/6/2015

Hoàn thành việc in và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh

Chậm nhất ngày

15/6/2015

Ban Coi thi làm việc và Coi thi theo lịch thi

Các ngày Từ 29/6 đến 04/7/2015Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh.

Trước ngày

27/7/2015

Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo kể từ ngày công bố kết quả thi.

Trước ngày

30/7/2015

Các đơn vị chuyển dữ liệu phúc khảo cho Sở GD&ĐT

Chậm nhất ngày

30/7/2015

DANH SÁCH MÃ SỐ ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

(Kèm theo Công văn số 264/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 02/4/2015

của Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu)
TT

Mã huyện

Mã trường

Đơn vị đăng ký dự thi

Địa chỉ

Số điện thoại liên hệ

1

01

000

Sở GD&ĐT Lai Châu

Phường Tân Phong, TP Lai Châu, T Lai Châu

0231.3876410

2

01

001

THPT Chuyên Lê Quý Đôn

Phường Đoàn Kết, TP Lai Châu, T. Lai Châu

0231.3875251

3

01

002

THPT Thành Phố

Phường Tân Phong, TP Lai Châu, T. Lai Châu

0231.3791396

4

01

003

THPT Quyết Thắng

Xã Nậm Loỏng, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu

02313795638

5

02

004

THPT Bình Lư

TT Tam Đường, H.Tam Đường, T. Lai Châu

0231.3879179

6

03

005

THPT Phong Thổ

TT Phong Thổ, H.Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

02313895170

7

03

006

THPT Mường So

Xã Mường So, huyện Phong Thổ, T.Lai Châu

0231.3895633

8

03

007

THPT Dào San

Xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

0231.629557

9

04

008

THPT Sìn Hồ

TT Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

0231.3870441

10

04

009

THPT Nậm Tăm

Xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

0231.6254578

11

05

010

THPT Mường Tè

TT Mường Tè, huyện Mường Tè, T. Lai Châu

0231.3881199

12

06

011

THPT Than Uyên

TT Than Uyên, H.Than Uyên, tỉnh Lai Châu

0231.6275.956

13

06

012

THPT Mường Than

Xã Phúc Than, huyện Than Uyên, T. Lai Châu

0231.6550579

14

06

013

THPT Mường Kim

Xã Mường Kim, H.Than Uyên, tỉnh Lai Châu

0231.6287056

15

07

014

THPT Tân Uyên

TT Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

02313786862

16

07

015

THPT Trung Đồng

Xã Trung Đồng, H.Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

02313787985

17

08

016

THPT Nậm Nhùn

Xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, T. Lai Châu

0231.882609

18

01

022

THPT Dân tộc Nội trú Tỉnh

P.Quyết Thắng, TP.Lai Châu, T.Lai Châu

0231.3877472

19

05

023

THPT Dân tộc Nội trú Ka Lăng

Xã Ka Lăng,, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

0986151513

20

04

024

PTDTNT huyện Sìn Hồ

TT Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

0231.3870606

21

06

025

PTDTNT huyện Than Uyên

TT Than Uyên, huyện Than Uyên, T.Lai Châu

0231.3784117

22

01

030

Trung tâm GDTX-HN Tỉnh

P.Quyết Thắng, TP Lai Châu, T. Lai Châu

0231.3794800

23

02

031

TTGDTX huyệnTam Đường

TT Tam Đường, H.Tam Đường, T.Lai Châu

0231.3753099

24

03

032

Trung tâm GDTX H.Phong Thổ

TT Phong Thổ, H.Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

02313896054

25

04

033

Trung tâm GDTX huyện Sìn Hồ

Xã Phăng Xô Lin, H.Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

02313.912.678

26

05

034

Trung tâm GDTX Mường Tè

TT Mường Tè, H.Mường Tè, tỉnh Lai Châu

0231.3881263

27

06

035

Trung tâm GDTX H.Than Uyên

TT Than Uyên, H.Than Uyên, tỉnh Lai Châu

0231.3784009

28

07

036

Trung tâm GDTX H.Tân Uyên

TT Tân Uyên, Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

0231.6263032


(Danh sách gồm 28 đơn vị)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương