Ubnd tỉnh lai châu sở giáo dục và ĐÀo tạOtải về 13.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích13.62 Kb.

UBND TỈNH LAI CHÂU

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1078 /SGDĐT-KTQLCLGD

V/v chuẩn bị tổ chức kỳ thi

“Thực hành giải Toán trên máy tính cầm tay” cấp tỉnh năm học 2013 - 2014Lai Châu, ngày 30 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã;

- Các đơn vị trực thuộc Sở.

Căn cứ các công văn: số 812/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 27/8/2013 về việc hướng dẫn tổ chức các kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh năm học 2013-2014; số 994/SGDĐT-GDTrH ngày 09/10/2013 về việc hướng dẫn nội dung, hình thức thi Giải toán trên MTCT lớp 9 và lớp 12 cấp tỉnh năm học 2013-2014;

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi “Thực hành giải Toán trên máy tính cầm tay” cấp tỉnh năm học 2013 - 2014, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:1. Triển khai thực hiện nghiêm túc theo các công văn: số 812/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 27/8/2013 về việc hướng dẫn tổ chức các kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh năm học 2013-2014; số 994/SGDĐT-GDTrH ngày 09/10/2013 về việc hướng dẫn nội dung, hình thức thi Giải toán trên MTCT lớp 9 và lớp 12 cấp tỉnh năm học 2013-2014;

2. Thành lập đội tuyển và tổ chức ôn luyện cho đội tuyển tham dự kỳ thi “Thực hành giải Toán trên máy tính cầm tay” cấp tỉnh năm học 2013-2014.

3. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thí sinh tham dự kỳ thi cấp tỉnh.

4. Các đơn vị gửi: danh sách đăng ký thí sinh dự thi, môn thi; dự kiến số phòng thi, địa điểm thi; danh sách cán bộ tham gia các Hội đồng: coi thi, chấm thi kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh năm học 2013 - 2014 về Phòng KT&QLCLGD - Sở GD&ĐT trước ngày 12/11/2013 (bản dấu đỏ, theo mẫu đính kèm tại công văn số 812/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 27/8/2013 về việc hướng dẫn tổ chức các kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh năm học 2013 -2014).

5. Thời gian làm bài, lịch thi

- Thời gian làm bài: 120 phút/môn thi.

- Lịch thi:

Ngày thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề

Giờ làm bài

28/11/2013

120 phút

7 giờ 25 phút

7 giờ 30 phút

Nhận được công văn, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị triển khai nghiêm túc. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ về Phòng KT&QLCLGD - Sở Giáo dục và Đào tạo (ĐT: 02313.876.961; Email: phongktkd.solaichau@moet.edu.com) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Như trên (thực hiện);

- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo);

- Các phòng CM Sở, TTr Sở (phối hợp);

- Website ngành;

- Lưu: VT, KT&QLCLGD.KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đinh Trung Tuấn

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương