UỶ ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàNtải về 11.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích11.91 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐIỆN BÀN


Số: 1520 /UBND

V/v khẩn trương thảo dỡ lều, bạt dựng trái phép trước cổng Nhà máy thép Việt PhápCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Điện Bàn, ngày 12 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Công an huyện Điện Bàn;

- Uỷ ban Nhân dân xã Điện Nam Đông.
Để giải quyết tình trạng người dân xung quanh khu vực Nhà máy thép Việt Pháp dựng lều, bạt ngăn cản không cho công nhân vào nhà máy làm việc, ngày 08/12/2014, UBND huyện đã tổ chức buổi làm việc với Công ty CP thép Việt Pháp và nhân dân thôn 7A, xã Điện Nam Đông để thống nhất biện pháp giải quyết theo hướng Công ty điều chỉnh sản xuất, đồng thời đến 31/12/2014 phải hoàn thành kế hoạch và kiến nghị bằng văn bản gửi cấp thẩm quyền di dời nhà máy; về phía nhân dân phải tháo dỡ ngay lều, bạt để nhà máy hoạt động. Sau buổi làm việc, ngày 09/12/2014, Văn phòng HĐND&UBND huyện đã ký Thông báo số 658/TB-UBND về kết luận nội dung buổi làm việc gửi cho địa phương và các thành phần dự họp. Tuy nhiên, đến nay nhân dân vẫn chưa tháo dỡ lều bạt, trong khi Công ty đã tích cực tiến hành khảo sát địa điểm để lập phương án, kế hoạch di dời nhà máy báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/12/2014, sau đó dự kiến ngày 31/12/2014 UBND tỉnh sẽ họp bàn việc di dời nhà máy và có ý kiến chính thức về thời gian thực hiện. Khi có ý kiến chính thức của UBND tỉnh, UBND huyện sẽ thông báo đến nhân dân. Vì vậy, để sớm ổn định tình hình an ninh trật tự, an ninh kinh tế, tránh tình trạng vi phạp pháp luật do cản trở nhà máy như hiện nay, đề nghị cần phải khẩn trương giải toả việc dựng lều bạt kéo dài trước cổng nhà máy.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5195/UBND-KTN ngày 10/12/2014 về việc khẩn trương kiểm tra, xử lý tình trạng ngăn cản trái phép hoạt động của Nhà máy thép tại Cụm công nghiệp Thương Tín 1, UBND huyện đề nghị Công an huyện Điện Bàn phối hợp với UBND, UBMTTQVN xã, các Hội, đoàn thể xã Điện Nam Đông làm việc với nhân dân thông báo về nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh và UBND huyện, vận động nhân dân tháo dỡ và kiên quyết xử lý các hành vi quá khích, vi phạm pháp luật qui định cụ thể tại Bộ luật Hình sự.

Đề nghị Trưởng Công an huyện Điện Bàn, Chủ tịch UBND xã Điện Nam Đông, thủ trưởng các ngành, Hội đoàn thể liên quan triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh(b/c);

- Công an tỉnh(b/c); - TVHU, TT UBMTTQVN huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Đảng uỷ, UBMTTQ xã Điện Nam Đông;

- CPVP; TNMT, TTPTCCN;

- Lưu VT.TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Lê Trí Thanh

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương