UỶ ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 15.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích15.28 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐIỆN BÀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 591 /TB-UBND

Điện Bàn, ngày 19 tháng 11 năm 2013


THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn

tại cuộc họp giải quyết các tồn tại về đường ranh giới giữa

2 xã Điện Dương và Điện Nam Trung( đoạn từ cột mốc số 2 – 11) .

Ngày 13/11/2013, Uỷ ban nhân dân huyện Điện Bàn tổ chức giải quyết các tồn tại về đường ranh giới hành chính giữa 2 xã Điện Dương và Điện Nam Trung, duới sự chủ trì của Đồng chí Đặng Hữu Lên - Phó Chủ tịch UBND huyện. Tham dự cuộc họp, có Đồng chí Trần Văn Chuẩn-Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Đ/c Trần Huy-PCT Thường trực HĐND huyện, Đại diện UBMT huyện, lãnh đạo các phòng: Nội vụ, Tài nguyên&Môi trường, Văn phòng HĐND-UBND huyện; Đ/c Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMT, cán bộ Địa chính-Xây dựng của 2 xã và Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Ban Công tác Mặt trận của thôn Hà Bản, xã Điện Dương và thôn Quảng Lăng 4, thôn 5, xã Điện Nam Trung .

Sau khi đi kiểm tra thực địa và nghe Trưởng phòng Nội vụ huyện báo cáo tình hình triển khai thực hiện các kết luận của UBND huyện về giải quyết những vướng mắc trong điều chỉnh, cắm mốc đường ranh giới giữa 2 xã Điện Dương và Điện Nam Trung( đoạn qua 2 thôn: Hà Bản, xã Điện Dương và Quảng Lăng 4, xã Điện Nam Trung ); những kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo 2 xã; ý kiến phát biểu của Đ/c Trần Văn Chuẩn-Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; ý kiến của các thành viên dự họp; Đồng chí Đặng Hữu Lên - Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì cuộc họp kết luận: Việc giải quyết những vướng mắc trong xác định lại đường ranh giới giữa 2 xã Điện Dương và Điện Nam Trung, từ cột mốc số 2-11, đã được Huyện uỷ, UBND huyện chỉ đạo giải quyết với quan điểm vừa tôn trọng pháp lý, vừa xét đến yếu tố lịch sử, tập quán, phù hợp với thực tế hiện trạng sử dụng đất và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, vì mục tiêu chung của sự phát triển; việc xác định ranh giới của các xã trong phạm vi huyện chỉ nhằm mục đích tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về địa giới hành chính đối với chính quyền địa phương, với quan điểm đó, lãnh đạo huyện và 2 địa phương đã thống nhất chủ trương xác định lại ranh giới hành chính giữa Điện Dương và Điện Nam Trung theo phương án tại Thông báo số 354/TB-UBND ngày 29/7/2013. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện trên thực địa, lãnh đạo 2 địa phương chỉ thống nhất được ranh giới đoạn từ cột mốc số 2-9, còn đoạn từ cột mốc số 9-11 vẫn chưa thống nhất được. Việc xác định ranh giới hành chính giữa 2 xã Điện Dương và Điện Nam Trung trên cơ sở phải được sự thống nhất của lãnh đạo 2 địa phương, vì vậy, UBND huyện yêu cầu:

1/ Giao Chủ tịch UBND 2 xã Điện Dương và Điện Nam Trung, tiếp tục phối hợp kiểm tra lại hồ sơ và khảo sát thực địa, thống nhất lựa chọn phương án xác định đường ranh giới ngoài thực địa, đoạn còn lại từ cột mốc số 9-11, báo cáo Đảng uỷ, TT HĐND, UBND, UBMT xã thống nhất, đề xuất Chủ tịch UBND huyện quyết định trước ngày 30/11/2013.

2/ Đề nghị cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể của 2 xã; lãnh đạo Chi bộ, Ban nhân dân, Ban công tác Mặt trận và đoàn thể các thôn liên quan tiếp tục tổ chức tuyên truyền cho nhân dân hiểu đúng ý nghĩa, mục đích, quan điểm giải quyết việc điều chỉnh ranh giới hành chính giữa 2 địa phương để người dân đồng thuận.

3/ Giao phòng Nội vụ phối hợp, hỗ trợ hướng dẫn 2 địa phương triển khai thực hiện để sớm hoàn thành việc xác định ranh giới giữa 2 xã Điện Dương và Điện Nam Trung.

Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải quyết những tồn tại về đường ranh giới giữa 2 xã Điện Dương và Điện Nam Trung. Yêu cầu Chủ tịch UBND 2 xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan triển khai thực hiện.Nơi nhận:

- Ban TV Huyện uỷ;

- TT HĐND, UBMTTQVN huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các phòng: Nội vụ, TN-MT;

- Đảng uỷ, TTHĐND,UBND,UBMT, các hội đoàn thể xã: Điện Dương, Điện Nam Trung;

- Bí thư Chi bộ, Ban ND, Ban CT MT 2 thôn;

- C.PVP;


- Lưu VT.


TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Đức Tuy: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương