Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 1.99 Mb.
trang10/11
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2016
Kích1.99 Mb.
#2067
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Tæng hîp vèn ®Çu t¦ cho rõng s¶n xuÊt sau rµ so¸t

quy ho¹ch 3 lo¹i rõng theo ChØ thÞ sè 38 cña Thñ t­¦íng chÝnh phñ

chuyÓn sang rõng phßng hé Trªn ®Þa bµn tØnh thanh hãa

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 622 /Q§-UBND ngµy 02 / 3 /2011 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Hãa)


§VT:

triÖu ®ång

Sè TT

§¬n vÞ

Tæng vèn (triÖu ®ång)

Cho rõng tù nhiªn (triÖu ®ång)

Cho rõng trång (triÖu ®ång)

Tæng

§Çu t­­ cho b¶o vÖ rõng tù nhiªn

§Çu t­­ cho KNTS tù nhiªn

§Çu t­­ cho KNTS trång bæ sung

Tæng

§Çu t­ cho trång rõng

§Çu t­­ cho ch¨m sãc rõng trång

§Çu t­­ cho b¶o vÖ rõng trång

Tæng céng:

142,40

 

 

 

 

142,40

142,40

 

 

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

142,40

0,00

0,00

0,00

0,00

142,40

142,40

0,00

0,00

-

Hé gia ®×nh qu¶n lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ban QLRPH Sim

73,40

 

 

 

 

73,40

73,40

 

 

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

73,40

 

 

 

 

73,40

73,40

 

 

2

Cty LN CÈm Ngäc (LT CÈm Thuû)

69,00

0,00

0,00

0,00

 

69,00

69,00

0,00

0,00

-

Tæ chøc, DN qu¶n lý

69,00

 

 

 

 

69,00

69,00

 

 Phô biÓu 7.
kÕ ho¹ch khai th¸c vµ trång l¹i rõng trªn diÖn tÝchrõng trång ®ñ tuæi khai th¸c Trªn ®Þa bµn tØnh thanh hãa(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 622 /Q§-UBND ngµy 02 / 3 /2011 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Hãa)

§VT:

haSè TT


Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸

tải về 1.99 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương