Ubnd tØnh Thanh Ho¸tải về 11.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích11.9 Kb.
#2663

UBND tØnh Thanh Ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

Sè: 1008 q®/TCub

Thanh Ho¸, ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 1980

QuyÕt ®Þnh cña uû ban nh©n d©n tØnh thanh Ho¸


VÒ viÖc thµnh lËp v¨n phßng Ty N«ng nghiÖp Thanh Ho¸Uû ban nh©n d©n tØnh thanh ho¸

- C¨n cø §iÒu 44 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ban hµnh ngµy 10/11/1962.

- §Ó s¾p xÕp hîp lý tæ chøc bé m¸y cña c¬ quan Ty N«ng nghiÖp Thanh Ho¸.

- XÐt ®Ò nghÞ cña «ng Tr­ëng ty N«ng nghiÖp vµ «ng Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh.


QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1: Nay thµnh lËp v¨n phßng Ty N«ng nghiÖp tØnh Thanh Ho¸ trªn c¬ së hîp nhÊt phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ víi tæ chøc thi ®ua vµ tæ tæng hîp thuéc phßng kÕ ho¹ch Ty N«ng nghiÖp Thanh Ho¸.

§iÒu 2: Chøc n¨ng, nhiÖm vô chñ yÕu cña v¨n phßng Ty N«ng nghiÖp Thanh Ho¸:

Gióp 2 Tr­ëng ty tæng hîp t×nh h×nh, ®Ò xuÊt, chñ tr­¬ng biÖn ph¸p chØ ®¹o, gióp thùc hiÖn kÕ ho¹ch triÓn khai c¸c mÆt c«ng t¸c cña ty trong tõng thêi gian, tæ chøc c¸ch lµmviÖc khoa häc cã ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch, ®¶m b¶o ®iÒu hoµ ¨n khíp víi kÕ ho¹ch chung ®ång thêi qu¶n lý viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch c«ng t¸c cña c¸c phßng ban trong ty.

- Dù th¶o nh÷ng v¨n b¶n chung cña ty nh­: b¸o c¸o tæng kÕt, s¬ kÕt, c¸c chØ thÞ, c¸c chñ tr­¬ng cña ty cã liªn quan ®Õn nhiÒu ngµnh s¶n xuÊt vµ nhiÒu mÆt c«ng t¸c trong ngµnh.

- Tæ chøc qu¶n lý phong trµo thi ®ua trong n«ng nghiÖp, x©y dùng tiªu chuÈn thi ®ua (c¸ nh©n vµ tËp thÓ) x©y dùng néi dung ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch thi ®ua trong tõng thêi gian tiÕn hµnh s¬ kÕt, tæng kÕt, båi d­ìng ®iÓn h×nh vµ gióp Tr­ëng ty theo dâi qu¶n lý tèt phong trµo.- Tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý hµnh chÝnh vµ qu¶n trÞ trong c¬ quan nh­: tiÕp nhËn c«ng v¨n, giÊy tê, c«ng t¸c l­u tr÷, ®¸nh m¸y, ®iÖn tho¹i, tiÕp kh¸ch, b¶o vÖ c¬ quan, qu¶n lý tµi s¶n, dông cô sinh ho¹t vµ ph­¬ng tiÖn lµm viÖc cña c¬ quan, ®¶m b¶o sinh ho¹t vËt chÊt ®óng tiªu chuÈn, ®óng chÕ ®é cho c¸n bé c«ng nh©n viªn c¬ quan.

§iÒu 3: V¨n phßng Ty N«ng nghiÖp cã Ch¸nh v¨n phßng, 1 Phã v¨n phßng gióp viÖc cã mét sè bé phËn hoÆc tæ chøc c«ng t¸c víi mét sè c¸n bé nh©n viªn, biªn chÕ cña v¨n phßng n¨m trong tæng biªn chÕ cña ty mµ tØnh ®· th«ng b¸o.

§iÒu 4: C¸c «ng: Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, Tr­ëng ty N«ng nghiÖp vµ c¸c ngµnh liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.
k/t chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

phã chñ tÞch
§· ký
Lª H÷u Hinh

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 11.9 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương