Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt namtải về 10.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích10.77 Kb.
#2635

Uû ban nh©n d©n

tØnh thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1004 Q§/UBTH


Thanh Ho¸, ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 1980


QuyÕt ®Þnh cña UBND tØnh thanh ho¸

V/v tæ chøc l¹i c«ng tr­êng ®ãng thuyÒn ®¸nh c¸ Quang Long thµnh mét Ph©n x­ëng söa ch÷a tµu thuyÒn cña XÝ nghiÖp ®¸nh c¸ biÓn Thanh Ho¸

Uû ban Nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø LuËt tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ban hµnh ngµy 10/11/1962.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 2054 TC/UBTH ngµy 15/12/1975 vÒ viÖc thµnh lËp C«ng tr­êng ®ãng thuyÒn ®¸nh c¸ Qu¶ng Long.

- C¨n cø vµo chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ yªu cµu cña XÝ nghiÖp ®¸nh c¸ biÓn Thanh Ho¸.

- XÐt ®Ò nghÞ «ng Tr­ëng ban Tæ chøc vµ Tr­ëng ty Thuû s¶n Thanh HãaQuyÕt ®Þnh

§iÒu 1: Nay tæ chøc l¹i C«ng tr­êng ®ãng thuyÒn ®¸nh c¸ Qu¶ng Long thµnh 1 Ph©n x­ëng söa ch÷a tµu thuyÒn cña XÝ nghiÖp ®¸nh c¸ biÓn trùc thuéc Ty Thuû s¶n.

§iÒu 2: ¤ng Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp ®¸nh c¸ biÓn chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc l¹i C«ng tr­êng ®ãng thuyÒn thµnh 1 Ph©n x­ëng söa ch÷a m¸y vµ tµu ®Ó võa lµm nhiÖm vô söa ch÷a tµu thuyÒn cho XÝ nghiÖp, võa phôc vô söa ch÷a tµu thuyÒn cho c¸c HTX ®¸nh c¸ trong khu vùc.

§iÒu 3: C¬ cÊu tæ chøc cña Ph©n x­ëng ®­îc qui ®Þnh nh­ sau:

- Ph©n x­ëng cã Qu¶n ®èc, 1 Phã qu¶n ®èc vµ cã 3 tæ s¶n xuÊt: Tæ söa ch÷a m¸y vµ s¬ chÕ phô tïng, tæ söa ch÷a vá tµu thuyÒn vµ tæ xÎ gç v¸n.

ChØ tiªu lao ®éng cña ph©n x­ëng do Ty Thuû s¶n ph©n bæ trong chØ tiªu lao ®éng cña ngµnh n¨m 1980.

- Ph©n x­ëng lµ 1 ®¬n vÞ h¹ch to¸n néi bé vµ sö dông con dÊu cña XÝ nghiÖp ®¸nh c¸ biÓn ®Ó giao dÞch.§iÒu 4: C¸c «ng bµ: Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc, Tr­ëng ty Thuû s¶n vµ Thñ tr­ëng c¸c ngµnh cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 4 Q§- L­u

kt. chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

Phã chñ tÞch

§· ký

Lª H÷u Hinh


Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸

tải về 10.77 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương