Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tậptải về 4.51 Mb.
trang52/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   101

134 - SÁM NGUYỆN

Chúng con xin chí thành kính lễ,


Khắp mười phương Tam thế Như Lai,
Cha lành tất cả muôn loài,
Sa bà Giáo chủ đức ngài Thích Ca.
Dược Sư Quang Phật Ðà giáo chủ,
Cõi Lưu ly Tịnh độ Ðông phương,
Di Lặc Tôn Phật pháp vương,
Long hoa giáo chủ rộng thương gia trì.
Chúng con bởi mê si bất giác,
Trôi lăn vô số kiếp tử sanh,
Vì không tỏ ngộ chân tâm,
Lại theo vọng tưởng mê lầm đảo điên.
Ðắm đuối nơi vọng duyên giả dối,
Tạo gây nên tội lỗi vô cùng,
Tánh tham hưng khởi đầy lòng,
Ðắm say danh, lợi, tài, tình, uống ăn.
Chẳng hợp ý thì tâm sân hận,
Nổi nóng lên căm phẩn oán thù,
Tham lam, sân hận, si ngu,
Là nguồn gây tạo lu bù nghiệp duyên.
Những tánh ác này chuyên thúc đẩy,
Khiến cho con sằng bậy lắm điều,
Gây nên ác nghiệp quá nhiều,
Làm con cứ mãi chạy theo thói tà.
Thân, khẩu, ý sanh ra mọi tội,
Phát khởi lên đều bởi sáu căn,
Mắt ưa sắc, lưỡi ham ăn,
Tai say mê tiếng, mũi thuần mến hương.
Thân thích xúc, ý vương mọi pháp,
Hợp cùng nhau tạo tác vô cùng,
Xấu xa tội lỗi chất chồng,
Hại người, hại vật thật không thiếu gì.
Lại từ miệng thốt thì lời nói,
Vì thế nên tội lỗi thêm ra,
Nào lời dối trá, gian tà,
Lường gạt, xảo quyệt, điêu ngoa lắm điều.
Nào khoe khoang, dệt thêu, khêu gợi,
Ðâm thọc và chửi bới, hỗn hào,
Thật là độc hại biết bao,
Khiến cho ác nghiệp càng cao càng dầy.
Lại đem cái thân này tạo tác,
Nên nhiều điều tàn ác bất lương,
Những là ám hại, đả thương,
Sát sanh, trộm cướp, gạt lường, tà dâm.
Và vô số lỗi lầm to nhỏ,
Gây lắm điều đau khổ oán hờn,
Khiến cho nào vật, nào nhân,
Mang lòng thù hận kết thêm tội tình.
Oan trái đã tự mình gây tạo,
Thì tất nhiên quả báo phải đền,
Ðể rồi ân oán triền miên,
Ðem thân gánh chịu đảo điên luân hồi.
Nghiệp phiền não đã thời đầy dẫy,
Tâm trí lại mang lấy vô minh,
Cố chấp theo thiển ý mình,
Những sự hiểu biết mê lầm tối tăm.
Nên thường hay tin sằng, tưởng bậy,
Ý thức thật sái quấy quá nhiều,
Không phân tỏ được những điều,
Chánh tà, thiện ác, cao siêu, thấp hèn.
Chỉ dựa vào thói quen suy tưởng,
Cho nên sở tri chướng kết thành,
Bởi ba chướng ấy ngại ngăn,
Khiến con luân chuyển tử sanh bao đời.
Thân chẳng khác bèo trôi sóng vỗ,
Chịu đắm chìm bể khổ sông mê,
Bấy lâu chưa biết lối về,
Cam lòng theo nghiệp dắt đi đủ đường.
Chư Phật rộng lòng thương con dại,
Vì cứu cho thoát khỏi luân hồi,
Từ bi thị hiện nơi đời,
Dắt đường chỉ lối muôn loài khổ mê.
Ðều tỉnh ngộ trở về bến giác,
Ðể không còn trôi dạt tử sanh,
Con nay dốc một lòng thành,
Cúi xin giải tỏa tội tình của con.
Bằng tơ tóc chẳng còn dám giấu,
Sám hối cầu Tam bảo chứng minh,
Trước là sạch tội của mình,
Sau xin cho cả chúng sanh muôn loài.
Bao tội lỗi đồng thời giải thoát,
Dốc lòng thành xin Phật rộng thương,
Từ nay chẳng dám tưởng màng,
Gây nên tội ác để mang sau này.
Việc phúc thiện đêm ngày xin gắng,
Mở rộng lòng bình đẳng vị tha,
Thấy ai đau khổ xót xa,
Quyết tìm phương tiện giúp cho an lành.
Làm lợi lạc chúng sanh khắp cả,
Bỏ hẳn lòng chấp ngã chấp nhân,
Nguyện cho tất cả chúng sanh,
Tỏ ngộ chánh pháp, phát tâm Bồ đề.
Ðạo giải thoát thẳng về tới chốn,
Không ai còn lăn lộn tử sanh,
Vô thượng Chánh giác chóng thành,
Nguyện xin chư Phật mười phương hộ trì.
Con có công đức gì đã tạo,
Cúng dàng lên Tam Bảo chứng minh,
Rồi xin hồi hướng chúng sinh,
Khắp trong pháp giới đều thành Phật mau.*

---o0o---


135 - SÁM VĂN PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN

Trong bao nhiêu mười phương cõi nước,


Cả ba đời các đức Pháp vương,
Con dùng ba nghiệp tịnh xương,(sạch tốt)
Khắp lễ tất cả mười phương vẹn tuyền.
Sức thần oai Phổ Hiền hạnh nguyện,
Trước Như Lai khắp hiện tự thân,
Mỗi thân lại hiện trần thân,
Thân thân lễ khắp sát trần Thế Tôn.
Trong một trần có trần số Phật,
Ðều ở trong hội bực Thượng Nhân,
Khắp cùng pháp giới mảy trần,
Sâu tin chư Phật đều thường đầy trong.
Biển âm thanh đều dùng trọn vận,
Diệu ngôn từ vô tận khắp vang,
Vị lai cả kiếp thảy toàn, (tất cả)
Ngợi khen Phật đức biển ngàn rất sâu!
Tràng hoa đẹp rất xinh thơm ngát,
Cùng hương xoa, kỹ nhạc, lọng tàn,
Như kia đồ tốt trang hoàng,
Cúng dường chư Phật con toàn kính dâng.
Y tối thắng cùng hương tối thắng,
Với đuốc đèn, hương phấn, hương xông,
Ðều nhiều như Diệu Cao phong,(núi Tu Di)
Cúng dường chư Phật con đồng dâng lên.
Tâm thắng giải mông mênh con dụng,
Phật ba đời thảy cũng tin kiên, (tin chắc)
Ðều nương hạnh nguyện Phổ Hiền,
Cúng dường chư Phật khắp miền mười phương.
Các tội ác xưa con lầm lỡ,
Do tham sân muôn thuở xui nên,
Từ thân ngữ ý sanh lên,
Nay con cả thảy đều bền sám luôn.
Các chúng sanh khắp mười phương cõi,
Bậc nhị thừa, Hữu học cùng Vô,
Như Lai Bồ Tát vẹn tuyền,
Có bao công đức con nguyền vui ưa.
Thế gian Ðăng trong mười phương nước,
Lúc tối sơ thành được Bồ đề,
Nay con đều thỉnh một bề,
Giảng truyền pháp diệu vỗ về quần sanh.
Các đức Phật muốn toan nhập diệt,
Con chí thành mải miết ân cần :
Cúi mong ở mãi kiếp trần,
Làm cho lợi lạc khắp quần sanh linh.
Bao nhiêu phước cúng dường, lễ, tán,
Thỉnh ở đời cùng giảng pháp luân,
Vui theo, sám hối thiện căn,
Hồi sanh, hướng Phật, cao thăng Bồ đề.
Con nguyện đem đức dày thắng lợi,
Hồi hướng chơn pháp giới tối cao,
Tánh, tướng Tam Bảo thế nào,
Hải Ấn Tam Muội dung vào tục, chơn.
Biển công đức không lường như thế,
Nay con đều đem để hồi về :
Dưới cho muôn loại nương kề,
Cùng con đồng chứng Bồ đề đạo chơn.
Bao nhiêu chúng nơi thân, khẩu, ý,
Lòng mê lầm móng nghĩ sân, si,
Chê bai chánh pháp Mâu Ni, (Phật)
Thân tâm phạm quấy kể gì phải chăng.
Như trên nghiệp chướng tội thâm,
Nguyện tiêu diệt hết ác tâm chẳng còn.
Trí huệ khắp đầy tròn pháp giới,
Ðộ chúng sanh chẳng nại gian lao,
Hư không thế giới dẫu hao,
Chúng sanh, phiền não với nào nghiệp chung. (cùng tận)
Nay con hồi hướng rộng lung,
Cũng như bốn pháp vô cùng vô biên.*
Nam Mô Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát.

---o0o---: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương