Ủy ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàNtải về 11.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích11.59 Kb.
#21147

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐIỆN BÀN


Số: 446/TB-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện Bàn, ngày 28 tháng 8 năm 2014THÔNG BÁO

Về nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2014


Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 18/6/2012; Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động; Thông báo số 305 /TB-UBND ngày 25/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2014, UBND huyện Điện Bàn thông báo ngày nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2014 như sau:

1. Ngày Quốc khánh 02/9 năm nay, tất cả cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ làm việc liên tục 02 ngày, từ ngày 01/9/2014 đến hết ngày 02/9/2014, đi làm bù vào thứ Bảy (ngày 06/9/2014) để nghỉ hoán đổi thứ Hai (ngày 01/9/2014).

2. Các doanh nghiệp căn cứ quy định thời gian nghỉ lễ, tết tại Điều 115 của Bộ Luật Lao động và chế độ tuần làm việc của đơn vị mình, thực hiện cho người lao động nghỉ Lễ và nghỉ bù phù hợp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của người lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

3. Các đơn vị bảo vệ an ninh - trật tự, trực sẵn sàng chiến đấu, phục vụ công cộng; các doanh nghiệp do yêu cầu phải làm việc liên tục 24/24 giờ trong ngày, bố trí nghỉ luân phiên, thì Thủ trưởng đơn vị, Giám đốc doanh nghiệp căn cứ vào ngày nghỉ hàng tuần để bố trí nghỉ bù cho phù hợp.

4. Do thời gian nghỉ Lễ dài ngày nên các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải có kế hoạch phân công trực, bảo vệ và thực hiện nghiêm túc lịch trực, bảo vệ để xử lý kịp thời những công việc đột xuất.

5. Các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân trong huyện treo cờ Tổ quốc ở công sở và gia đình trong ngày lễ Quốc khánh 02/9. Giao Phòng Văn hóa Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn hóa thể thao hướng dẫn các địa phương treo cờ, Pano, biểu ngữ, tổ chức các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan phù hợp trước và trong ngày lễ./.Nơi nhận:

- TTTU, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;

- Các Phòng, Ban, ngành, hội, đoàn thể,

- UBND các xã, thị trấn;

- Các doanh nghiệp;

- Đài PT-TH huyện;- Lưu VT.TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Thanh Long


Каталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 11.59 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương