Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tậptải về 4.51 Mb.
trang1/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
#22203
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   101
TUYỂN TẬP CÁC BÀI SÁM VĂN

TK.Thích Đồng Bổn Sưu Tập

---o0o---

Nguồn

www.quangduc.com

Chuyển sang ebook 18 – 8 - 2009

Người thực hiện : Nam Thiên – namthien@gmail.com

Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org
Mục Lục


SÁCH TRÍCH DẪN

THƯ MỤC THAM KHẢO

Tuyển tập I - 55 BÀI SÁM VĂN PHỔ THÔNG

Lời Ðầu Sách

Lời Tựa Tái Bản

Giới Thiệu Ðại Cương Khảo luận

A. KHÁI LUẬN TỔNG THỂ

B. KHẢO SÁT PHÂN TÍCH

C. NHẬN ÐỊNH GIÁ TRỊ

THƯ MỤC SÁCH THAM KHẢO

PHẦN THỨ I - CÁC BÀI SÁM VĂN PHÁT NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG

1- SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN

2- SÁM PHÁT NGUYỆN (I)

3- SÁM PHÁT NGUYỆN QUY Y TAM BẢO

4- SÁM KHỂ THỦ NGHĨA (I)

5- SÁM HỐI NGUYỆN (II)

6- PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI

7. SÁM PHÁT NGUYỆN

8. BÀI SÁM HỐI

9. SÁM QUI MẠNG DIỄN NGHĨA (I)

10. SÁM KHỂ THỦ NGHĨA (II)

11. SÁM NGÃ NIỆM (I)

12. SÁM NGÃ NIỆM (II)

13. PHÁT NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG

PHẦN THỨ II - CÁC BÀI SÁM VĂN TÁN THÁN PHẬT THÁNH HIỀN TĂNG

14. SÁM TỤNG PHẬT XUẤT GIA (I)

15. SÁM TỤNG PHẬT KHÁNH ÐẢN (I)

16. SÁM TỤNG VU LAN (I)

17. SÁM TỤNG PHẬT THÀNH ÐẠO (I)

18. SÁM TỤNG PHẬT NIẾT BÀN (I)

19. SÁM DI LẶC (I)

20. SÁM THÍCH CA

21. SÁM DI ÐÀ

22. SÁM CHUẨN ÐỀ

23. SÁM QUAN ÂM

24. SÁM QUAN ÂM

25. SÁM THẾ CHÍ

26. SÁM ÐỊA TẠNG

27. SÁM MỤC LIÊN

PHẦN THỨ III - CÁC BÀI SÁM VĂN CẦU AN, CẦU SIÊU VÀ TỊNH ÐỘ

28. SÁM CẦU AN (I)

29. SÁM CẦU SIÊU (I)

30. SÁM CẦU SIÊU (II)

31. SÁM CẦU SIÊU (III)

32. SÁM PHẬT TỔ

33. SÁM NIỆM PHẬT

34. SÁM ÐẠI TỪ

35. SÁM TỪ VÂN

36. SÁM THẬP PHƯƠNG (II)

37. SÁM THẬP PHƯƠNG (III)

38. SÁM CHÂU HOẰNG

39. SÁM HỒI ÐẦU

40. SÁM THỌ KÝ

41. SÁM CẦU SIÊU CÚNG MẸ

42. SÁM BÁO HIẾU MẪU THÂN

43. SÁM BÁO HIẾU PHỤ THÂN

PHẦN THỨ IV - CÁC BÀI SÁM VĂN KHUYẾN TU CẢNH TỈNH

44. SÁM THÁI BÌNH

45. SÁM TỊNH ÐỘ

46. KỆ VÔ THƯỜNG

47. SÁM THẢO LƯ

48. VĂN KHUYẾN TU (I)

49. VĂN KHUYẾN TU (II)

50. SÁM HỒNG TRẦN

51. BÀI TỐNG TÁNG

52. ÐƯỜNG VỀ TỊNH ÐỘ

53. SÁM TU LÀ CỘI PHÚC

54. PHẬT TỬ TẠI GIA

55. BÁT NHÃ TÂM KINH (I)

Tập II - 55 BÀI SÁM ÂM NGHĨA TRÍCH LỤC

LỜI NÓI ÐẦU

I - CÁC BÀI SÁM VĂN ÂM CHỮ HÁN

56. SÁM KHỂ THỦ

57. SÁM QUI MẠNG

58. SÁM NHỨT TÂM

59. SÁM THẬP PHƯƠNG

60. SÁM PHỔ HIỀN THẬP ÐẠI NGUYỆN

61. SÁM NGÃ NIỆM

62. SÁM KHỂ THỦ QUAN ÂM

63. SÁM VĂN PHÁT NGUYỆN

64. SÁM HỒI HƯỚNG NGUYỆN VĂN

65. TỤNG KINH SÁM HỒI HƯỚNG VĂN

66. VĂN NIỆM THỰC

67. PHÁP GIỚI CHÚNG SINH SÁM VĂN

68. SÁM VĂN PHÁT NGUYỆN

69. SÁM VĂN PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN

Phụ Lục - VĂN TẮM PHẬT

Phụ lục 1

Phụ Lục - VĂN CHÚC TÁN HỘ PHÁP

Phụ lục 2

II - CÁC BÀI SÁM VĂN SÁM HỐI - PHÁT NGUYỆN

70. SÁM HỐI KHỂ THỦ NGHĨA (III)

71. SÁM QUI MẠNG (III)

72. SÁM NHỨT TÂM NGHĨA (II)

73. QUI MẠNG DIỄN NGHĨA (IV)

74. SÁM HỐI VĂN

75. SÁM NHƠN LÀNH

76. SÁM PHỤNG HÀNH PHẬT SỰ

77. SÁM KHẤN NGUYỆN

78. SÁM HỒI TÂM TAM BẢO

79. VĂN SÁM HỐI

80. VĂN PHÁT NGUYỆN THỌ TRÌ NGŨ GIỚI

81. VĂN SÁM HỐI

82. VĂN CẢNH SÁCH BUỔI SÁNG

83. VĂN CẢNH SÁCH BUỔI TỐI

III - CÁC BÀI SÁM VĂN TÁN DƯƠNG – KỶ NIỆM PHẬT – BỒ TÁT

84. SÁM THÍCH CA

85. SÁM DI LẶC (II)

86. SÁM ÐỊA TẠNG

87. SÁM BỒ TÁT

88. SÁM KHỂ THỦ QUAN ÂM NGHĨA

89. VĂN TÁN DƯƠNG PHỔ MÔN 12 ÐẠI NGUYỆN

90. SÁM NGHĨA CỦA LỤC TỰ DI ÐÀ

91. BỐN MƯƠI TÁM LỜI NGUYỆN DI ÐÀ

92. BÀI TỤNG VÍA DI LẶC (III)

93. BÀI TỤNG NGÀY PHẬT ÐẢN (II)

94. BÀI TỤNG VÍA PHẬT DI ÐÀ

95. BÀI TỤNG NGÀY PHẬT THÀNH ÐẠO (II)

IV - CÁC BÀI SÁM VĂN BÁO HIẾU – CẦU AN – CẦU SIÊU

96. SÁM CÔNG CHA

97. SÁM NGHĨA MẸ

98. KỆ NHỚ ƠN CHA MẸ

99. SÁM CẦU AN (II)

100. SÁM NIỆM PHẬT

101. SÁM CẦU SIÊU VONG LINH

102. SÁM ÐƯA LINH

103. KỆ ÐỘ VONG (1)

V - CÁC BÀI SÁM VĂN CẢNH SÁCH – VĂN TẾ

104. SÁM VÔ THƯỜNG

105. SÁM HỒNG TRẦN

106. KỆ CÚNG THÍ CÔ HỒN

107. SÁM TRIỆU CÔ HỒN

108. SÁM VĂN CHIÊU HỒN CA

109. VĂN TẾ CÔ HỒN

110. BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA TÂM KINH (II)

Tập III - 55 BÀI SÁM VĂN ÂM NGHĨA SƯU TẬP

Lời Nói Ðầu

I - CÁC BÀI SÁM VĂN ÂM CHỮ HÁN

111 - VĂN PHÁT NGUYỆN HƯỚNG TAM BẢO

112 - SÁM HỐI VĂN

113 - SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN TÙY HỈ VĂN

114 - SÁM VĂN NGŨ BÁCH DANH

115 - ÐẠI BI SÁM HỐI VĂN

116 - SÁM VĂN QUAN ÂM TIÊU NGHIỆP CHƯỚNG

117 - VĂN PHỔ SÁM BẠCH

II - CÁC BÀI SÁM VĂN XƯNG TÁN KỶ NIỆM PHẬT BỒ TÁT

118 - SÁM VĂN XƯNG TÁN TAM THẾ PHẬT

119 - SÁM VĂN KỶ NIỆM PHẬT ÐẢN

120 - SÁM VĂN KỶ KIỆM PHẬT NIẾT BÀN

121 - MƯỜI HAI ÐẠI NGUYỆN CỦA ÐỨC QUÁN THẾ ÂM

122 - VĂN TÁN NGUYỆN QUAN ÂM

123 - SÁM VĂN QUAN ÂM MƯỜI HAI NGUYỆN

124 - THIỆN SINH KỆ VĂN

125 - BỐN MƯƠI TÁM LỜI NGUYỆN CỦA ÐỨC PHẬT A DI ÐÀ.

126 - BÀI KINH TÁM ÐIỀU

127 - SÁM A DI ÐÀ PHẬT

PHỤ LỤC - KỆ VĂN A NAN THỈNH PHẬT CHỨNG MINH

III - CÁC BÀI SÁM VĂN SÁM HỐI - PHÁT NGUYỆN

128 - SÁM VĂN PHÁT NGUYỆN

129 - SÁM NHỨT TÂM

130 - SÁM THẬP PHƯƠNG

131 - SÁM NGUYỆN KHỂ THỦ

132 - SÁM QUI MẠNG DIỄN NGHĨA

133 - SÁM VĂN NHỚ ƠN PHẬT

134 - SÁM NGUYỆN

135 - SÁM VĂN PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN

136 - SÁM VĂN PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN NGHĨA

137 - SÁM NGUYỆN VỀ CÕI PHẬT

138 - SÁM NGÃ NIỆM III

139 - SÁM QUY NGUYỆN

140 - SÁM HỐI NGUYỆN VĂN

141 - VĂN SÁM HỐI TAM NGHIỆP

142 - SÁM NGUỒN TÂM

IV - CÁC BÀI SÁM VĂN CẦU AN CẦU SIÊU

143 - SÁM CẦU NGUYỆN TRAI TĂNG

144 - KỆ VĂN VÔ SINH NIỆM PHẬT

145 - SÁM TIÊU TAI GIẢI HẠN

146 - SÁM KỆ GIẢI NGHIỆP SÚC SINH

147 - VĂN CÚNG CỬU HUYỀN THẤT TỔ

148 - VĂN CÚNG TỔ TIÊN

149 - VĂN CÚNG CHA MẸ

150 - VĂN CÚNG VỢ CHỒNG

151 - VĂN CÚNG CON CHÁU

152 - SÁM GIÁC LINH TỐNG TÁNG

153 - SÁM CẦU SIÊU

154 - SÁM VĂN LÂM CHUNG

155 - SÁM NGUYỆN CẦU SIÊU

V - CÁC BÀI VĂN TẾ - CẢNH SÁCH

156 - VĂN CẢNH SÁCH BUỔI SÁNG

157 - VĂN CẢNH SÁCH PHÂN CÔNG

158 - VĂN CẢNH SÁCH THẢO ÐƯỜNG

159 - VĂN CẢNH TỈNH THẾ NHÂN

160 - KHUYẾN TU TỊNH ÐỘ

161 - VĂN TẾ CHƯ CHIẾN SĨ TRẬN VONG CHƯ LƯƠNG DÂN TỬ NẠN

162 - VĂN TẾ CHIẾN SĨ TRẬN VONG ÐỒNG BÀO TỬ NẠN.

163 - MÔNG SƠN THÍ THỰC DIỄN NGHĨA

164 - VĂN TẾ CÔ HỒN

165 - BÁT NHÃ TÂM KINH

Tuyển Tập IV - 55 Bài Sám Văn Chọn Lọc

Lời Nói Ðầu

I - CÁC BÀI SÁM VĂN XƯNG TÁN - KỶ NIỆM - PHẬT - BỒ TÁT - THÁNH CHÚNG

166. SÁM AN CƯ

167. VĂN TỤNG CÚNG DƯỜNG LỄ DÂNG Y

168. VĂN TỤNG CHÚ NGUYỆN - LỄ DÂNG Y

169. BÀI TỤNG LỄ VU LAN

170. SÁM CA SỰ TÍCH MỤC KIỀN LIÊN

171. VĂN PHÁT NGUYỆN VÍA A DI ÐÀ

172. SÁM VĂN 12 HIỆU AN DƯỠNG NGHĨA

173. SÁM VĂN 12 ÐẠI NGUYỆN DƯỢC SƯ

174. SÁM PHỔ HIỀN THẬP NGUYỆN

175. SÁM VĂN PHỔ HIỀN ÐẠI NGUYỆN

II - CÁC BÀI SÁM VĂN SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN

176. SÁM VĂN TỤNG KINH SÁM HỐI HỒI HƯỚNG NGHĨA

177. SÁM PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH NGHĨA

178. SÁM VĂN PHÒNG HỘ CHUYỂN HÓA

179. SÁM THẬP ÂN

180. SÁM KHỂ THỦ NGHĨA (V)

181. SÁM QUI MẠNG NGHĨA (VI)

182. SÁM 10 ÐIỀU PHÁT NGUYỆN TÂY PHƯƠNG

183. SÁM NGÃ NIỆM NGHĨA (IV)

184. SÁM ÐẠO TRÀNG

185. SÁM LỤC HÒA (I)

186. SÁM LỤC HÒA (II)

187. SÁM LỤC ÐỘ

188. SÁM BỒ ÐỀ

189. SÁM NGUYỆN QUI Y TAM BẢO

190. SÁM NGUYỆN CÚNG DƯỜNG HƯƠNG HOA

191. SÁM VĂN PHÁT NGUYỆN QUI Y

192. SÁM PHÁT NGUYỆN HỒI HƯỚNG

193. SÁM VĂN QUÁ ÐƯỜNG THỌ THỰC

III - CÁC BÀI SÁM VĂN - BÁO HIẾU - CẦU AN

194. SÁM HIẾU TỪ

195. VĂN PHÁT NGUYỆN BÁO ÂN PHỤ MẪU

196. SÁM DƯỢC SƯ CẦU TIÊU TAI

197. SÁM CẦU TẬT BỆNH TIÊU TRỪ

198. SÁM CỨU KHỔ QUAN THẾ ÂM

199. SÁM PHÁT NGUYỆN THẾ PHÁT (I)

IV - CÁC BÀI SÁM VĂN - THÍ THỰC - CẦU SIÊU

200. SÁM VĂN THÍ THỰC HỒI HƯỚNG

201. SÁM TIẾN LINH

202. VĂN TẾ VONG (1)

203. VĂN TẾ VONG (2)

204. SÁM LONG VĨNH THIỀN SƯ

205. SÁM SIÊU ÐỘ VONG HỒN

206. SÁM NGUYỆN VONG LINH VÃNG SANH TỊNH ÐỘ

207. SÁM CẦU SIÊU CỬU HUYỀN THẤT TỔ

208. SÁM GIÁC LINH THẦY

V - CÁC BÀI SÁM VĂN - CẢNH TỈNH- KHUYẾN TU

209. SÁM VÔ THƯỜNG (II)

210. VĂN TẾ LIỆT SĨ

211. VĂN TẾ CÔ HỒN (II)

212. HỒI HƯỚNG TẾ VĂN

213. KỆ KHUYÊN ÐỪNG SÁT SANH

214. SÁM VĂN SỰ TÍCH HI THỊ, CHÍ CÔNG

215. THIỀN CƠ YẾU NGỮ VĂN

216. GIỚI HÀNH ÐỒNG TỬ VĂN

217. HOÁN TỈNH TRẦN TÂM KHUYẾN TU TỊNH ÐỘ VĂN

218. SÁM HỐI TÂM HƯỚNG THIỆN

219. TIÊU TỰ THẦN CHUNG

220. BÁT NHÃ TÂM KINH (IV)

Tuyển Tập V - 55 Bài Sám Văn Kết Tập

Lời Nói Ðầu

Giới Thiệu Đại Cương Khảo Luận

A. KHÁI LUẬN TỔNG THỂ

B. KHẢO SÁT PHÂN TÍCH

C. NHẬN ÐỊNH GIÁ TRỊ

PHẦN I - SÁM HỐI - PHÁT NGUYỆN

221. SÁM HỐI NGUYỆN VĂN

222. SÁM NGUYỆN

223. TÙY HỶ HỒI HƯỚNG VĂN

224. VĂN PHÁT NGUYỆN TU THẬP THIỆN

225. VĂN PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI

226. SÁM HƯỚNG VỀ KÍNH LẠY

227. SÁM NGÃ NIỆM (V)

228. SÁM QUI MẠNG (VII)

229. SÁM QUI MẠNG (VIII)

230. SÁM KHỂ THỦ NGHĨA (VI)

231. SÁM KHỂ THỦ NGHĨA (VII)

232. SÁM TỤNG HẠNH PHÚC

233. VĂN SÁM HỐI KHUYẾN THIỆN

PHẦN II - XƯNG TÁN — KỶ NIỆM

234. VĂN TÁN DƯƠNG TAM BẢO

235. SÁM VĂN PHỔ HIỀN ÐẠI NGUYỆN

236. SÁM PHỔ ÐÀ

237. SÁM ÐỊA TẠNG

238. SÁM THẬP BÁT QUAN ÂM

239. SÁM GIÀ LAM

240. SÁM VĂN KỶ NIỆM PHẬT XUẤT GIA

241. SÁM VĂN KỶ NIỆM PHẬT THÀNH ÐẠO

242. SÁM TÒNG LÂM

243. SÁM KHỂ THỦ QUI Y PHỔ AM SƯ

244. SÁM VĂN THÍ PHÁT XUẤT GIA (II)

245. UY NGHI TẠI GIA

PHẦN III - TỊNH ÐỘ - BÁO HIẾU - CẦU AN - CẦU SIÊU

246. SÁM NHỨT TÂM NGHĨA (IV)

247. SÁM NHỨT TÂM NGHĨA (V)

248. SÁM THẬP PHƯƠNG NGHĨA (IV)

249. SÁM THẬP PHƯƠNG NGHĨA (V)

250. SÁM PHÁT NGUYỆN NIỆM PHẬT

251. ÐƯỜNG VỀ CỰC LẠC

252. SÁM BỒ ÐỀ HỒI HƯỚNG CỰC LẠC

253. SÁM VĂN CẦU PHÚC THỌ

254. SÁM CẦU TU

255. SÁM VĂN CẦU SIÊU CHO CHA

256. SÁM CẦU SIÊU CÚNG THẤT

257. SÁM KỲ SIÊU

258. SÁM CẦU SIÊU TỈNH THẾ

259. BÀI TỐNG CHUNG (*)

260. SÁM NGUYỆN HƯƠNG LINH

261. SÁM CẦU SIÊU THỦY LỤC VỚT VONG

PHẦN IV - THÍ THỰC - CẢNH TỈNH - KHUYẾN TU

262. VĂN HỒI HƯỚNG CÚNG THÍ

263. SÁM TÁN KHÔ LÂU

264. TRẠO VĂN DIỄN ÂM

265. VĂN THỈNH THẬP LOẠI CÔ HỒN

266. VĂN KHUYẾN TU THIỆN NGHIỆP

267. SẮC KHÔNG TỈNH THẾ

268. THẬP NHỊ THI TỤNG DIỄN ÂM

269. SÁM TINH TẤN

270. SÁM TỪ BI

271. ÐƯỜNG GIẢI THOÁT

272. HẠ THỪA BÁT NHÃ NGỘ ÐẠO QUỐC ÂM

273. TRUNG THỪA BÁT NHÃ NGỘ ÐẠO QUỐC ÂM

274. THƯỢNG THỪA BÁT NHÃ NGỘ ÐẠO QUỐC ÂM

275. KINH TINH YẾU BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA (V)


---o0o---Каталог: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

tải về 4.51 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   101
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương