TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNGtải về 9.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích9.81 Kb.
#20033


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số:1224 /UBND-VP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 12 tháng 7 năm 2013

V/v GPMB thực hiện Dự án đường

ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

trên địa bàn huyện Bình Giang
Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.

UBND tỉnh Hải Dương nhận được các văn bản của UBND huyện Bình Giang: Số 297/UBND ngày 07/7/2013 về việc đề nghị hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường 392; số 298/UBND ngày 09/7/2013 về việc đề nghị thu hồi diện tích đất nông nghiệp xem kẹp giữa đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường 392.

Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, các đơn vị liên quan xem xét, tham mưu về đề nghị của UBND huyện Bình Giang tại 02 văn bản trên (gửi kèm) báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/7/2013./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương (để b/c);

- LĐ VPUBND tỉnh: QHải;

- UBND huyện Bình Giang;- Lưu: VP, Thụy.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


Đã ký

Nguyễn Quang Hải
Каталог: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG

tải về 9.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương