Trung tâm ngoại ngữ    CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 47.14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu12.10.2017
Kích47.14 Kb.
#33404

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

  


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  


LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY TOEIC

Giáo trình chính: Developing Skills for the TOEIC TestGiáo trình nâng cao: Tactics for TOEIC (Tactics)


Class

Period

Unit

Contents

Note02

Introduction

- Input test


02

Unit1 Developing

- Gerunds and Infinitives


02

Unit2 Developing

- Auxiliary Verbs + Tenses


02

Unit3 Developing

- Subject-Verb Agreement


02

Unit4 Developing

- Verb Form and Tenses


02

Unit5 Developing

- Participle Forms + Conjunction & Prepositions


02

Unit6 Developing

- Comparatives and Superlatives


02

Unit7 Developing

- Negation


02

1 (Tactics)

- Using the photo to predict what you hear


03

2 (Tactics)

- Thinking about the meaning of factual questions


02

3 (Tactics)

- Skimming to predict the context before listening


03

4 (Tactics)

- Skimming to predict the context before listening


02

5 (Tactics)

- Identifying the part of speech

- Using your time wisely
02

6 (Tactics)

- Using the context to choose the correct verb form and meaning


03

7 (Tactics)

- Scanning the question to decide which ones to answer first


03
- Mid-term Test


02

Unit8 Developing

- Pronouns and Determiners


02

Unit9 Developing

- Nouns & Articles


02

Unit10 Developing

- Relative Clauses


02

Unit11 Developing

- Conjunction & Prepositions


02

Unit12 Developing

- Conditionals


02

Unit13 Developing

- Other Possible Questions


02

Unit14 Developing

- Review


02

8 (Tactics)

- Listening for the correct verb


03

9 (Tactics)

Becoming familiar with different ways of answering direct questions.

Becoming aware of similar sounds
02

10 (Tactics)

Being aware of same word distractors


03

11 (Tactics)

Becoming familiar with different kinds of “what” questions


02

12 (Tactics)

- Choosing gerunds and infinitives correctly

- Improving your knowledge of phrasal verbs
02

13 (Tactics)

- Choosing the correct part of speech: Adjs & Advs


03

14 (Tactics)

- Using the context to answer vocabulary questions

- Using what you have learnt to help infer meaning
03
Final Test02
Final – Test revision
Каталог: uploads
uploads -> -
uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1

tải về 47.14 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương