TRƯỜng cao đẲng sơn la phụ LỤC 2tải về 61.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích61.19 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LAPHỤ LỤC 2

(Kèm theo Báo cáo số:90/BC-CĐSL, ngày 19 tháng 9 năm 2013 của trường Cao đẳng Sơn La)
DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHUẨN ĐẦU RA


TT

Tên ngành

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra

Địa chỉ trang điện tử


Cao đẳng chính quy
SP Toán học

Ban hành kèm theo quyết định số 567/QĐ-CĐSL ngày 12 tháng 9 năm 2012


SP Sinh học

Ban hành kèm theo quyết định số 567/QĐ-CĐSL ngày 12 tháng 9 năm 2012


GD Công dân

Ban hành kèm theo quyết định số 567/QĐ-CĐSL ngày 12 tháng 9 năm 2012


SP Ngữ văn

Ban hành kèm theo quyết định số 567/QĐ-CĐSL ngày 12 tháng 9 năm 2012


SP Tiếng Anh

Ban hành kèm theo quyết định số 567/QĐ-CĐSL ngày 12 tháng 9 năm 2012


GD Thể chất

Ban hành kèm theo quyết định số 567/QĐ-CĐSL ngày 12 tháng 9 năm 2012


GD Mầm non

Ban hành kèm theo quyết định số 567/QĐ-CĐSL ngày 12 tháng 9 năm 2012


GD Tiểu học

Ban hành kèm theo quyết định số 567/QĐ-CĐSL ngày 12 tháng 9 năm 2012


SP Tin học

Ban hành kèm theo quyết định số 567/QĐ-CĐSL ngày 12 tháng 9 năm 2012


CN Thông tin

Ban hành kèm theo quyết định số 567/QĐ-CĐSL ngày 12 tháng 9 năm 2012


CN K.thuật điện, điện tử

Ban hành kèm theo quyết định số 567/QĐ-CĐSL ngày 12 tháng 9 năm 2012


CN Kỹ thuật môi trường

Ban hành kèm theo quyết định số 567/QĐ-CĐSL ngày 12 tháng 9 năm 2012


Chăn nuôi

Ban hành kèm theo quyết định số 567/QĐ-CĐSL ngày 12 tháng 9 năm 2012


Khuyến nông

Ban hành kèm theo quyết định số 567/QĐ-CĐSL ngày 12 tháng 9 năm 2012


Lâm nghiệp

Ban hành kèm theo quyết định số 567/QĐ-CĐSL ngày 12 tháng 9 năm 2012


Quản lý đất đai

Ban hành kèm theo quyết định số 567/QĐ-CĐSL ngày 12 tháng 9 năm 2012


Công tác xã hội

Ban hành kèm theo quyết định số 567/QĐ-CĐSL ngày 12 tháng 9 năm 2012


Khoa học thư viện

Ban hành kèm theo quyết định số 567/QĐ-CĐSL ngày 12 tháng 9 năm 2012


Kế toán

Ban hành kèm theo quyết định số 567/QĐ-CĐSL ngày 12 tháng 9 năm 2012


Quản trị kinh doanh

Ban hành kèm theo quyết định số 567/QĐ-CĐSL ngày 12 tháng 9 năm 2012


Việt nam học

Ban hành kèm theo quyết định số 567/QĐ-CĐSL ngày 12 tháng 9 năm 2012


Quản trị văn phòng

Ban hành kèm theo quyết định số 567/QĐ-CĐSL ngày 12 tháng 9 năm 2012


SP kỹ thuật Công nghiệp

Ban hành kèm theo quyết định số 587/QĐ-CĐSL ngày 14 tháng 10 năm 2011


Khoa học cây trồng

Ban hành kèm theo quyết định số 587/QĐ-CĐSL ngày 14 tháng 10 năm 2011


Quản lý văn hóa

Ban hành kèm theo quyết định số 587/QĐ-CĐSL ngày 14 tháng 10 năm 2011


SP Âm nhạc

Ban hành kèm theo quyết định số 455/QĐ-CĐSL ngày 10 tháng 8 năm 2010


SP Mỹ thuật

Ban hành kèm theo quyết định số 471/QĐ-CĐSL ngày 10 tháng 8 năm 2010


Quản lý TDTT

Ban hành kèm theo quyết định số 469/QĐ-CĐSL ngày 10 tháng 8 năm 2010

Trung cấp
GD Tiểu học

Ban hành kèm theo quyết định số 588/QĐ-CĐSL ngày 14 tháng 10 năm 2011


GD Mầm non

Ban hành kèm theo quyết định số 588/QĐ-CĐSL ngày 14 tháng 10 năm 2011


Thư viện – thiết bị trường học

Ban hành kèm theo quyết định số 588/QĐ-CĐSL ngày 14 tháng 10 năm 2011


Kế toán

Ban hành kèm theo quyết định số 588/QĐ-CĐSL ngày 14 tháng 10 năm 2011


Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng

Ban hành kèm theo quyết định số 588/QĐ-CĐSL ngày 14 tháng 10 năm 2011


Pháp lý

Ban hành kèm theo quyết định số 588/QĐ-CĐSL ngày 14 tháng 10 năm 2011


Hành chính văn thư

Ban hành kèm theo quyết định số 588/QĐ-CĐSL ngày 14 tháng 10 năm 2011


Công nghệ kỹ thuật điện

Ban hành kèm theo quyết định số 588/QĐ-CĐSL ngày 14 tháng 10 năm 2011


Quản lý đất đai

Ban hành kèm theo quyết định số 588/QĐ-CĐSL ngày 14 tháng 10 năm 2011


Quản trị văn phòng

Ban hành kèm theo quyết định số 588/QĐ-CĐSL ngày 14 tháng 10 năm 2011


Hướng dẫn du lịch

Ban hành kèm theo quyết định số 588/QĐ-CĐSL ngày 14 tháng 10 năm 2011


Trồng trọt

Ban hành kèm theo quyết định số 588/QĐ-CĐSL ngày 14 tháng 10 năm 2011


Công nghệ thông tin

Ban hành kèm theo quyết định số 588/QĐ-CĐSL ngày 14 tháng 10 năm 2011


Lâm sinh

Ban hành kèm theo quyết định số 588/QĐ-CĐSL ngày 14 tháng 10 năm 2011


Quản trị khách sạn, nhà hàng

Ban hành kèm theo quyết định số 588/QĐ-CĐSL ngày 14 tháng 10 năm 2011

Cao đẳng nghề
Kế toán doanh nghiệp

Sửa chữa và lắp ráp máy tính
Trung cấp nghề
Kế toán doanh nghiệp

Sửa chữa và lắp ráp máy tínhCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương