TỊnh đỘ Pháp môn tu một đời thành tựu MỤc lụC


Kinh A-Di-Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà-La-Ni54tải về 226.16 Kb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích226.16 Kb.
1   2   3   4   5

8. Kinh A-Di-Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà-La-Ni54:


Khi Phật nói kinh A-di-đà Cổ Âm Thanh Vương Đà-la-ni xong, có vô lượng chúng sanh đều phát nguyện cầu mong được sanh về thế giới Cực Lạc của Phật A-di-đà. Lúc đó, đức Thế tôn khen ngợi: “Quý hóa thay! Quý hóa thay! Sở nguyện của các ông nhất định thành tựu, sẽ được sanh về đó”.

9. Đạo An Pháp Sư Niệm Phật Tán55:


Nguyện khắp chúng sanh tu muôn hạnh

Nay gặp chánh giáo chớ sanh nghi

Quyết định chí tâm nghe diệu pháp

Nguyện về Cực Lạc Phật Di-đà.

10. Tịnh Độ Cực Tín Lục56:


Con chí thành tha thiết cầu Phật A-di-đà thường đến hộ trì, giúp cho căn lành của con luôn trong sáng, nhân duyên sanh tịnh độ thường thêm lớn. Khi con sắp qua đời, thân tâm chánh niệm, thấy nghe rõ ràng, tận mặt thấy Phật A-di-đà, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí và chúng Bồ-tát tay cầm đài sen đến tiếp dẫn con, trong khoảng một thoáng được sanh về thế giới Cực Lạc, hoa nở thấy Phật liền khai ngộ trí huệ Phật.

Bao nhiêu phước đức con tu tạo

Tất cả thảy đều hồi hướng hết

Nguyện cho chúng sanh khắp pháp giới

Đều về Cực Lạc ở phương Tây.

11. Vãng Sanh Tịnh Độ Quyết Nghi Hành Nguyện Nhị Môn57:

Ba nghiệp con nay đều thanh tịnh

Quy y lễ lạy và khen ngợi

Nguyện cùng tất cả các chúng sanh

Đồng được sanh về cõi Cực Lạc58

IV. PHẬT THỌ KÝ VÃNG SANH CỰC LẠC

1. Kinh Vô Lượng Thọ59:


…Có hai vị Bồ-tát tôn quý bậc nhất, oai thần ánh sáng chiếu khắp cả tam thiên đại thiên thế giới.

Tôn giả A-nan bạch Phật:

- Bạch Thế tôn, hai vị Bồ-tát ấy tên gì?

Phật dạy:

- Vị Bồ-tát thứ nhất là Quan Thế Âm, vị Bồ-tát thứ hai là Đại Thế Chí. Hai vị Bồ-tát này, xưa kia ở thế giới Ta-bà tu Bồ-tát hạnh, sau khi qua đời, vãng sanh về thế giới Cực Lạc của Phật A-di-đà.

---


…Bồ-tát Di-lặc bạch Phật:

- Bạch Thế tôn, ở thế giới Ta-bà này có bao nhiêu Bồ-tát Bất thoái chuyển được sanh về thế giới Cực Lạc của Phật A-di-đà.

Phật dạy:

- Này Di-lặc! Ở thế giới này có 60 ức Bồ-tát vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Những vị Bồ-tát ấy đã từng cúng dường vô số chư Phật, gần giống như Bồ-tát Di-lặc. Những vị Bồ-tát vừa mới tu tập, công đức còn ít, số nhiều vô kể cũng đều vãng sanh về thế giới ấy. Này Di-lặc! Không những các vị Bồ-tát ở thế giới của ta vãng sanh về thế giới Cực Lạc mà các vị Bồ-tát ở thế giới chư Phật khác cũng vãng sanh về thế giới Cực Lạc như vậy. 1. Trong thế giới của Phật Viễn Chiếu có một trăm tám mươi ức Bồ-tát sẽ vãng sanh về thế giới Cực Lạc.

 2. Trong thế giới của Phật Bảo Tạng có chín mươi ức Bồ-tát sẽ vãng sanh về thế giới Cực Lạc.

 3. Trong thế giới của Phật Vô Lượng Âm có hai trăm hai mươi ức Bồ-tát sẽ vãng sanh về thế giới Cực Lạc.

 4. Trong thế giới của Phật Cam Lộ Vị có hai trăm năm mươi ức Bồ-tát sẽ vãng sanh về thế giới Cực Lạc.

 5. Trong thế giới của Phật Long Thắng có mười bốn ức Bồ-tát sẽ vãng sanh về thế giới Cực Lạc.

 6. Trong thế giới của Phật Thắng Lực có một vạn bốn ngàn Bồ-tát sẽ vãng sanh về thế giới Cực Lạc.

 7. Trong thế giới của Phật Sư Tử có năm trăm ức Bồ-tát sẽ vãng sanh về thế giới Cực Lạc.

 8. Trong thế giới của Phật Ly Cấu Quang có tám mươi ức Bồ-tát sẽ vãng sanh về thế giới Cực Lạc.

 9. Trong thế giới của Phật Đức Thủ có sáu mươi ức Bồ-tát sẽ vãng sanh về thế giới Cực Lạc.

 10. Trong thế giới của Phật Diệu Đức Sơn có sáu mươi ức Bồ-tát sẽ vãng sanh về thế giới Cực Lạc.

 11. Trong thế giới của Phật Nhân Vương có mười ức Bồ-tát sẽ vãng sanh về thế giới Cực Lạc.

 12. Trong thế giới của Phật Vô Thượng Hoa có vô số Bồ-tát không thể tính kể đều là bậc Bất thoái, trí huệ dũng mãnh đã từng cúng dường vô lượng chư Phật. Trong khoảng bảy ngày, các vị Bồ-tát đây có khả năng thu nhận pháp tu kiên cố của các bậc đại Bồ-tát đã thực hành trăm ngàn ức kiếp, cũng sẽ vãng sanh về thế giới Cực Lạc.

 13. Trong thế giới của Phật Vô Úy có bảy trăm chín mươi ức đại Bồ-tát, các vị Bồ-tát mới phát tâm và chúng Tỳ-kheo nhiều vô kể cũng sẽ vãng sanh về thế giới Cực Lạc.

Này Di-lặc! Không chỉ các vị Bồ-tát trong mười bốn cõi Phật sẽ vãng sanh về thế giới Cực Lạc mà các vị Bồ-tát trong vô lượng cõi Phật khắp mười phương cũng vãng sanh về thế giới ấy, đông nhiều vô số. Nay ta chỉ nói sơ lược mà thôi, còn các danh hiệu của chư Phật khắp mười phương và các vị Bồ-tát, Tỳ-kheo trong từng cõi của mỗi đức Phật ấy vãng sanh về thế giới Cực Lạc, dù ta có nói cả ngày lẫn đêm đến suốt một kiếp cũng vẫn không hết.

* Các vị Bồ-tát vãng sanh về thế giới Cực Lạc, trong các kinh khác cũng tương tự, như:

- Kinh Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, quyển 0460.

- Kinh A-di-đà Tam-da-tam-phật-tát-lâu-phật-đàn Quá Độ Nhân Đạo, quyển hạ61.

- Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm, quyển hạ62.

- Kinh Đại A-di-đà63.

2. Kinh Nguyệt Đăng Tam-Muội64:Ai khéo thọ trì chánh pháp Phật

Đều được sanh về cõi Cực Lạc65

Trang nghiêm thanh tịnh không dơ bẩn

Trụ xứ của Phật A-di-đà.

Cũng tại Kinh này, có đoạn66:

Bồ-tát ở Ta-bà qua đời

Sẽ sanh về thế giới Cực Lạc67

Nghe Phật A-di-đà nói pháp

Chóng chứng được Vô sanh pháp nhẫn

Người phước đức này trong một kiếp

Độ thoát chúng sanh khiến an lạc

Ở chỗ đức Di-lặc Như lai

Cúng dường thức uống ăn ngon quý

Giữ vẹn chánh pháp của Phật ấy

Đều được sanh về nước Cực Lạc68

Phật lìa cấu uế ở cõi ấy

Hiệu là A-di-đà Như lai69.


: files -> 888
files -> Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao
files -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
files -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
888 -> Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu ubnd tỉnh tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung Công văn nêu trên


1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương