TỊnh đỘ Pháp môn tu một đời thành tựu MỤc lụCtải về 226.16 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích226.16 Kb.
  1   2   3   4   5
TỊNH ĐỘ

Pháp môn tu một đời thành tựuMỤC LỤC

I. MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT KHUYÊN TIN TỊNH ĐỘ 3

1. Kinh A Di Đà: 3

2. Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Nhiếp Thọ 4

II. PHẬT DẬY CHÚNG SANH NIỆM PHẬT VÀ NGUYỆN VÃNG SANH CỰC LẠC 8

1. Phật dạy chúng sanh niệm Phật 8

1.1. Kinh Bát Chu Tam Muội: 8

1.2. Kinh A-Di-Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà-La-Ni: 9

1.3. Kinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm: 9

1.4. Kinh Vô Lượng Thọ: 10

1.5. Kinh A-Di-Đà: 10

1.6. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật 10

1.7. Kinh Đại Bảo Tích, 10

1.8. Kinh Thập Phương Ngũ Bá Phật Danh: 12

1.9. Kinh Bồ Tát xử thai: 12

1.10. Kinh Quán Đảnh Bạt Trừ Quá Tội Sanh Tứ Đắc Độ 12

1.11. Kinh Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Ma-Ha Bát Nhã Ba-La-Mật 12

1.12. Kinh Phật Danh: 12

1.13. Kinh Xưng Dương Chư Phật Công Đức: 13

1.14. Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ: 13

1.15. Kinh Thập Vãng Sanh A-Di-Đà Phật Quốc: 15

1.17. Vãng Sanh Lễ Tán Kệ: 17

1.18. Luận Thập Trụ Tỳ-Bà-Sa: 17

2. Phật dạy nguyện sanh Cực Lạc 18

2.1. Kinh A-Di-Đà: 18

2.2. Kinh Tối Thắng Vấn Bồ-Tát Thập Trụ Trừ Cấu Đoạn Kiết: 18

2.3. Kinh Đại Bảo Tích: 19

III. CÁC VỊ BỒ TÁT, A LA HÁN NGUYỆN SANH CỰC LẠC 19

1. Kinh Văn Thù Sư Lợi Phát Nguyện 19

2. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm 20

4. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm, Thanh tịnh, Bình đẳng, Giác, 20

5. Vô Lượng Thọ Kinh Ưu-Ba-Đề-Xá Nguyện Sanh Kệ: 21

6. Kinh Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh: 21

7. Kinh Bồ Tát Nội Giới, 22

8. Kinh A-Di-Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà-La-Ni: 22

9. Đạo An Pháp Sư Niệm Phật Tán: 22

10. Tịnh Độ Cực Tín Lục: 22

IV. PHẬT THỌ KÝ VÃNG SANH CỰC LẠC 23

1. Kinh Vô Lượng Thọ: 23

2. Kinh Nguyệt Đăng Tam-Muội: 25

3. Kinh Đại Bảo Tích, 26

4. Kinh Bồ-Tát Sanh Địa: 27

5. Kinh Đại Bi: 28

6. Kinh Quán Vô Lượng Thọ: 28

7. Kinh Đại Bảo Tích: 29

9. Kinh Lão Mẫu Nữ Lục Anh: 30

10. Kinh Tác Phật Hình Tượng: 31

11. Kinh Bồ Tát Xử Thai. 32

12. Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già: 32
I. MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT KHUYÊN TIN TỊNH ĐỘ

1. Kinh A Di Đà1:


Xá-lợi-phất! Hiện thời Như lai tán dương công đức làm lợi ích2 không thể nghĩ bàn của Phật A-di-đà. Các thế giới ở phương Đông cũng có Phật A-súc-bệ, Phật Tu-di Tướng, Phật Đại Tu-di, Phật Tu-di Quang, Phật Diệu Âm, chư Phật tương tự như vậy, nhiều như số cát sông Hằng. Các Ngài ở thế giới của mình đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật: Các người nên tin bản kinh “Tán dương công đức không thể nghĩ bàn, được tất cả chư Phật bảo hộ” này.

Xá-lợi-phất! Các thế giới ở phương Nam cũng có Phật Nhật Nguyệt Đăng, Phật Danh Văn Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tu-di Đăng, Phật Vô Lượng Tinh Tiến, chư Phật tương tự như vậy nhiều như số cát sông Hằng. Các Ngài ở thế giới của mình đều hiện tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật: Các người nên tin bản kinh “Tán dương công đức không thể nghĩ bàn, được tất cả chư Phật bảo hộ” này.

Xá-lợi-phất! Các thế giới ở phương Tây cũng có Phật Vô Lượng Thọ, Phật Vô Lượng Tướng, Phật Vô Lượng Tràng, Phật Đại Quang, Phật Đại Minh, Phật Bảo Tướng, Phật Tịnh Quang, chư Phật tương tự như vậy nhiều như số cát sông Hằng. Các Ngài ở thế giới của mình, đều hiện tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật: Các người nên tin bản kinh “Tán dương công đức không thể nghĩ bàn, được tất cả chư Phật bảo hộ” này.

Các thế giới ở phương Bắc cũng có Phật Diệm Kiên, Phật Tối Thắng Âm, Phật Nan Trở, Phật Nhật Sanh, Phật Võng Minh, chư Phật tương tự như vậy nhiều như số cát sông Hằng. Các Ngài ở thế giới của mình, đều hiện tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật: Các người nên tin bản kinh “Tán dương công đức không thể nghĩ bàn, được tất cả chư Phật bảo hộ” này.

Các thế giới ở phương dưới cũng có Phật Sư Tử, Phật Danh Văn, Phật Danh Quang, Phật Đạt-ma, Phật Trì Pháp, chư Phật tương tự như vậy nhiều như số cát sông Hằng. Các Ngài ở thế giới của mình đều hiện tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật: Các người nên tin bản kinh “Tán dương công đức không thể nghĩ bàn, được tất cả chư Phật bảo hộ” này.

Các thế giới ở phương trên cũng có Phật Phạm Âm, Phật Tú Vương, Phật Hương Thượng, Phật Hương Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân, Phật Ta-la Thọ Vương, Phật Bảo Hoa Đức, Phật Kiến Nhất Thiết Nghĩa, Phật Như Tu-di Sơn, chư Phật tương tự như vậy nhiều như số cát sông Hằng. Các Ngài ở thế giới của mình đều hiện tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật: Các người nên tin bản kinh “Tán dương công đức không thể nghĩ bàn, được tất cả chư Phật bảo hộ” này.

Xá-lợi-phất! Ý Tôn giả nghĩ thế nào, vì sao bản kinh này được mệnh danh là “Được tất cả chư Phật bảo hộ”? Xá-lợi-phất! Vì thiện nam hay thiện nữ nào nghe kinh này rồi thọ trì, lại được nghe danh hiệu chư Phật thì những người ấy được tất cả chư Phật bảo hộ, không bao giờ lui sụt A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề.

Thế nên Xá-lợi-phất! Các người hãy tin nhận lời Như Lai và lời chư Phật nói.


2. Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Nhiếp Thọ3


Đức Phật dạy:

Này Tôn giả Xá-lợi-tử! Như hôm nay, ta tán dương vô lượng vô công đức không thể nghĩ bàn nơi thế giới Cực Lạc thanh tịnh của Phật A-di-đà4. Các thế giới ở phương Đông cũng hiện đang có chư Phật như: Bất Động Như lai, Sơn Tràng Như lai, Đại Sơn Như lai, Sơn Quang Như lai, Diệu Tràng Như lai…, chư Phật tương tợ như vậy nhiều như số cát sông Hằng5. Mỗi vị đều ở nơi thế giới của mình mà thị hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời chân thành: Này các chúng sanh6, hãy nên tin nhận pháp môn “Tán dương công đức cõi Phật không thể nghĩ bàn mà tất cả chư Phật cũng đều khuyên tin” này.

Này Tôn giả Xá-lợi-tử! Các thế giới ở phương Nam cũng hiện đang có chư Phật như: Nhật Nguyệt Quang Như lai, Danh Xưng Quang Như lai, Đại Quang Uẩn Như lai, Mê-lư Quang Như lai, Vô Biên Tinh Tấn Như lai…, chư Phật tương tự như vậy nhiều như số cát sông Hằng. Mỗi vị đều ở nơi thế giới của mình mà thị hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời chân thành: Này các chúng sanh, hãy nên tin nhận pháp môn “Tán dương công đức cõi Phật không thể nghĩ bàn mà tất cả chư Phật cũng đều khuyên tin” này.

Này Tôn giả Xá-lợi-tử! Các thế giới ở phương Tây cũng hiện đang có chư Phật như: Vô Lượng Thọ Như lai, Vô Lượng Uẩn Như lai, Vô Lượng Quang Như lai, Vô Lượng Tràng Như lai, Đại Tự Tại Như lai, Đại Quang Như lai, Quang Diệm Như lai, Đại Bảo Tràng Như lai, Phóng Quang Như lai…, chư Phật tương tự như vậy nhiều như số cát sông Hằng. Mỗi vị đều ở nơi thế giới của mình mà thị hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời chân thành: Này các chúng sanh, hãy nên tin nhận pháp môn “Tán dương công đức cõi Phật không thể nghĩ bàn mà tất cả chư Phật cũng đều khuyên tin” này.

Này Tôn giả Xá-lợi-tử! Các thế giới ở phương Bắc cũng hiện đang có chư Phật như: Vô Lượng Quang Nghiêm Thông Đạt Giác Huệ Như lai, Vô Lượng Thiên Cổ Chấn Đại Diệu Âm Như lai, Đại Uẩn Như lai, Quang Võng Như lai, Ta-la Đế Vương Như lai…, chư Phật tương tự như vậy nhiều như số cát sông Hằng. Mỗi vị đều ở nơi thế giới của mình mà thị hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời chân thành: Này các chúng sanh, hãy nên tin nhận pháp môn “Tán dương công đức cõi Phật không thể nghĩ bàn mà tất cả chư Phật cũng đều khuyên tin” này.

Này Tôn giả Xá-lợi-tử! Các thế giới ở phương dưới cũng hiện đang có chư Phật như: Nhất Thiết Diệu Pháp Chánh Lý Thường Phóng Hỏa Vương Thắng Đức Quang Minh Như lai, Sư Tử Như lai, Danh Xưng Quang Như lai, Dự Quang Như lai, Chánh Pháp Như lai, Diệu Pháp Như lai, Pháp Tràng Như lai, Công Đức Hữu Như lai, Công Đức Hiệu Như lai…, chư Phật tương tự như vậy nhiều như số cát sông Hằng. Mỗi vị đều ở nơi thế giới của mình mà thị hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời chân thành: Này các chúng sanh, hãy nên tin nhận pháp môn “Tán dương công đức cõi Phật không thể nghĩ bàn mà tất cả chư Phật cũng đều khuyên tin” này.

Này Tôn giả Xá-lợi-tử! Các thế giới ở phương trên cũng hiện đang có chư Phật như: Phạm Âm Như lai, Tú Vương Như lai, Hương Quang Như lai, Như Hồng Liên Hoa Thắng Đức Như lai, Thị Hiện Nhất Thiết Nghĩa Lợi Như lai…, chư Phật tương tự như vậy nhiều như số cát sông Hằng. Mỗi vị đều ở nơi thế giới của mình mà thị hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời chân thành: Này các chúng sanh, hãy nên tin nhận pháp môn “Tán dương công đức cõi Phật không thể nghĩ bàn mà tất cả chư Phật cũng đều khuyên tin” này.

Này Tôn giả Xá-lợi-tử! Các thế giới ở phương Đông Nam cũng hiện đang có rất nhiều chư Phật đồng tên Vân Lôi Âm Vương Như lai…, chư Phật tương tự như vậy nhiều như số cát sông Hằng. Mỗi vị đều ở nơi thế giới của mình mà thị hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời chân thành: Này các chúng sanh, hãy nên tin nhận pháp môn “Tán dương công đức cõi Phật không thể nghĩ bàn mà tất cả chư Phật cũng đều khuyên tin” này.

Này Tôn giả Xá-lợi-tử! Các thế giới ở phương Tây Nam cũng hiện đang có rất nhiều chư Phật đồng tên Nhật Quang Danh Xưng Công Đức Như lai…, chư Phật tương tự như vậy nhiều như số cát sông Hằng. Mỗi vị đều ở nơi thế giới của mình mà thị hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời chân thành: Này các chúng sanh, hãy nên tin nhận pháp môn “Tán dương công đức cõi Phật không thể nghĩ bàn mà tất cả chư Phật cũng đều khuyên tin” này.

Này Tôn giả Xá-lợi-tử! Các thế giới ở phương Tây Bắc cũng hiện đang có rất nhiều chư Phật đồng tên Công Đức Hỏa Vương Quang Minh Như lai…, chư Phật tương tự như vậy nhiều như số cát sông Hằng. Mỗi vị đều ở nơi thế giới của mình mà thị hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời chân thành: Này các chúng sanh, hãy nên tin nhận pháp môn “Tán dương công đức cõi Phật không thể nghĩ bàn mà tất cả chư Phật cũng đều khuyên tin” này.

Này Tôn giả Xá-lợi-tử! Các thế giới ở phương Đông Bắc cũng hiện đang có nhiều vô số trăm ngàn Câu-chi Phật đồng tên Quảng Huệ Như lai…, chư Phật tương tự như vậy nhiều như số cát sông Hằng. Mỗi vị đều ở nơi thế giới của mình mà thị hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời chân thành: Này các chúng sanh, hãy nên tin nhận pháp môn “Tán dương công đức cõi Phật không thể nghĩ bàn mà tất cả chư Phật cũng đều khuyên tin” này.

Này Tôn giả Xá-lợi-tử! Vì sao Kinh này gọi là pháp môn tán dương công đức cõi Phật không thể nghĩ bàn, mà tất cả chư Phật cũng đều khuyên tin.

Này Tôn giả Xá-lợi-tử! Vì trong Kinh này, Như lai tán dương công đức ở thế giới Cực Lạc của Phật A-di-đà7 không thể nghĩ bàn, và tất cả chư Phật khắp mười phương vì muốn làm lợi ích an lạc cho chúng sanh, nên các Ngài đều ở nơi thế giới của mình thị hiện đại thần biến, nói lời chân thật, khuyên các chúng sanh nên tin nhận pháp môn này. Thế nên, Kinh này được gọi là pháp môn “Tán dương công đức cõi Phật không thể nghĩ bàn mà tất cả chư Phật cũng đều khuyên tin”.


: files -> 888
files -> Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao
files -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
files -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
888 -> Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu ubnd tỉnh tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung Công văn nêu trên


  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương