TỊnh đỘ Pháp môn tu một đời thành tựu MỤc lụC


II. PHẬT DẬY CHÚNG SANH NIỆM PHẬT VÀ NGUYỆN VÃNG SANH CỰC LẠCtải về 226.16 Kb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích226.16 Kb.
1   2   3   4   5

II. PHẬT DẬY CHÚNG SANH NIỆM PHẬT VÀ NGUYỆN VÃNG SANH CỰC LẠC

1. Phật dạy chúng sanh niệm Phật

1.1. Kinh Bát Chu Tam Muội:


…Bồ-tát Bạt-Đà-Hòa hỏi:

- Bạch Phật, do trì Pháp gì mà được sanh về thế giới Cực Lạc của Ngài?

Phật A-di-đà dạy:

- Muốn sanh về thế giới Cực Lạc, phải niệm danh hiệu ta liên tục thì sẽ được toại nguyện.

Phật Thích-ca dạy:

- …Chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà thì được sanh về thế giới Cực Lạc8.

Đức Phật bảo Bồ tát Bạt Đà Hòa:

- …Này Bồ-tát Bạt-đà-hòa! Nếu Sa-môn hay cư sĩ nghe nói thế giới Cực Lạc của Phật A-di-đà ở phương Tây, rồi giữ vẹn các giới, nhất tâm niệm danh hiệu Ngài hoặt một ngày đêm cho đến bảy ngày đêm, sau đó sẽ thấy Phật A-Di-Đà9

- …Nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di nào hành trì đúng như lời Phật dạy, giữ vẹn các giới mà mình lãnh thọ, ở một mình, nhớ nghĩ Phật A-di-đà đang ở thế giới Cực Lạc cách đây ngàn ức vạn cõi Phật về phương Tây, nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Ngài, trong một ngày đêm hoặc bảy ngày đêm thì sẽ được thấy Ngài10

1.2. Kinh A-Di-Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà-La-Ni11:


…Lúc ấy, đức Thế tôn bảo các vị Tỳ-kheo: Hôm nay Như lai sẽ diễn nói thế giới Cực Lạc ở phương Tây, hiện đang có Phật A-di-đà ở đó. Nếu bốn chúng chánh niệm thọ trì tên Ngài, nhờ công đức ấy khi sắp qua đời, Phật A-di-đà và Thánh chúng đến chỗ người niệm Phật, giúp cho hành giả thấy Phật. Sau khi thấy Phật, hành giả vui mừng, công đức tăng gấp bội. Do nhân duyên này, dù bất cứ thọ sanh ở đâu, hành giả cũng tự nhiên hóa sanh từ hoa sen bảy báu thuần tịnh tươi đẹp, chứ không thọ thân hình uế dục sanh ra từ bào thai…

….Nếu ai thọ trì danh hiệu Phật A-di-đà, tâm nhớ niệm bền, không quên suốt mười ngày đêm, diệt trừ tâm tán loạn, tinh tấn tu tập niệm Phật tam-muội, khi người ấy sắp qua đời, Phật A-di-đà và Thánh chúng hiện đến trước mặt tán thán khiến họ rất vui mừng. Do nhân duyên này, người ấy được sanh về thế giới Cực Lạc…


1.3. Kinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm12:


Pháp vương tử Đại Thế Chí cùng với năm mươi hai vị Bồ-tát đồng tu một pháp môn, từ tòa đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, thưa: Bạch Thế tôn, con nhớ lại từ thuở xa xưa, số kiếp nhiều như cát sông Hằng, có đức Phật ra đời tên là Vô Lượng Quang. Lúc ấy, có mười hai đức Như lai tiếp nối thành Phật trong một kiếp, đức Phật cuối cùng tên là Siêu Nhựt Nguyệt Quang, Ngài dạy con niệm Phật tam-muội. Ví như có người, một đằng chuyên nhớ, một đằng chuyên quên, thì hai người ấy, dù gặp nhau cũng như không gặp, dù thấy nhau cũng như không thấy. Nếu hai người nhớ nhau tha thiết, như bóng với hình, thì từ đời nầy đến đời khác, không bao giờ rời nhau. Chư Phật khắp mười phương thương tưởng chúng sanh như mẹ nhớ con, nếu con trốn tránh, dù mẹ có nhớ, cũng không biết làm sao! Nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, dù trải qua nhiều đời kiếp, cũng vẫn bên nhau.

Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật, thì hiện tại và mai sau, nhất định thấy Phật, cách Phật không xa, không nhờ phương tiện mà tâm vẫn được an ổn, như người ướp hương, thân có mùi thơm, đây gọi là hương quang trang nghiêm. Bản nhân tu của con là dùng tâm niệm Phật vào Vô sanh nhẫn. Nay, con ở thế giới Ta-bà nầy tiếp dẫn người niệm Phật sanh về Tịnh độ. Phật hỏi viên thông, con không chọn căn nào, chỉ thu nhiếp sáu căn, tịnh niệm nối nhau, được tam-ma-địa13, đó là bậc nhất.


1.4. Kinh Vô Lượng Thọ14:


Nguyện thứ 18: “Khi con thành Phật, nếu chúng sanh ở khắp mười phương dốc lòng kính tin và ngưỡng mộ, muốn sanh về thế giới của con, dù người ấy chỉ niệm danh hiệu con mười niệm, mà không được sanh về thì con không thành chánh giác, chỉ trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch và hủy báng chánh pháp”.

1.5. Kinh A-Di-Đà15:


“Xá-lợi-phất! Thiện nam hay thiện nữ nào nghe nói đến Phật A-di-đà, trì niệm danh hiệu của Ngài, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, nhất tâm bất loạn, thì người ấy khi sắp qua đời, Phật A-di-đà cùng với các Thánh chúng hiện ra trước mắt. Người đó khi qua đời, tâm không điên đảo liền sanh về thế giới Cực Lạc của Phật A-di-đà”.

1.6. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật16


(A-nan) nên biết người niệm Phật A-di-đà chính là hoa phân-đà-lợi (hoa sen trắng) trong loài người. Bồ-tát Quán Thế Âm, Bồ-tát Đại Thế Chí làm bạn thân với người ấy. người niệm Phật được ngồi đạo tràng và sẽ sanh vào nhà chư Phật.

1.7. Kinh Đại Bảo Tích17,


...Chúng sanh ở thế giới chư Phật phương khác nghe tên Phật A-di-đà, dù chỉ khởi một niệm thanh tịnh hoan hỷ kính tin ưa thích, có bao nhiêu phước lành đều hồi hướng nguyện sanh về thế giới Cực Lạc của Phật A-di-đà18, đều được như nguyện và chứng giai vị Bất thoái chuyển cho đến Vô thượng chánh đẳng bồ-đề. Trừ những người bị năm tội đọa vào địa ngục vô gián, hủy báng phật, hủy báng chánh pháp… Chúng sanh ở thế giới Phật phương khác phát tâm bồ-đề, chuyên niệm Phật A-di-đà, gieo trồng nhiều căn lành, phát tâm hồi hướng nguyện sanh về thế giới Cực lạc. Khi sắp qua đời, Phật A-di-đà và chúng Tỳ-kheo hiện ra trước mặt người đó. Người đó liền theo Phật vãng sanh về thế giới Cực Lạc, chứng giai vị Bất thoái chuyển cho đến Vô thượng bồ-đề.

Nếu ai nguyện sanh về thế giới Cực Lạc, muốn thấy Phật A-di-đà19, phải phát tâm Vô thượng bồ-đề, lại phải luôn nghĩ nhớ đến thế giới Cực Lạc, chứa nhóm phước lành rồi hồi hướng thì sẽ được như nguyện, và chứng giai vị Bất thoái chuyển cho đến Vô thượng bồ-đề.

A-nan! Chúng sanh ở thế giới khác phát tâm bồ-đề, dù không chuyên niệm Phật A-di-đà, cũng không thường tu tạo nhiều phước lành. Nhưng nếu người đó hồi hướng nguyện sanh về thế giới Cực Lạc của Phật A-di-đà, thì khi sắp qua đời, Phật A-di-đà sai hóa Phật và chúng Tỳ-kheo bao quanh người đó để tiếp dẫn. Ánh sáng và tướng hảo của hóa Phật không khác Phật thật. Người đó liền theo hóa Phật sanh về thế giới Cực Lạc, chứng giai vị Bất thoái chuyển cho đến Vô thượng bồ-đề.

A-nan! Nếu ai an trụ trong pháp Đại thừa, dùng tâm thanh tịnh hướng đến Phật A-di-đà, dù chỉ niệm Phật A-di-đà mười niệm nguyện sanh về thế giới Cực Lạc. Người đó nghe chánh pháp cao sâu liền tin hiểu, tâm không nghi ngờ, dù chỉ được tâm thanh tịnh trong một thoáng, phát tâm niệm Phật A-di-đà một niệm. Khi sắp qua đời, người đó thấy Phật A-di-đà như trong mộng thì chắc chắn vãng sanh về Cực Lạc, chứng giai vị Bất thoái chuyển cho đến Vô thượng bồ-đề.


1.8. Kinh Thập Phương Ngũ Bá Phật Danh20:


Người nào nghe danh hiệu Phật A-di-đà, nhất tâm kính tin, ngưỡng mộ, tụng niệm, hoan hỉ sẽ được vô lượng phước, xa lìa ba đường ác. Khi sắp qua đời, hành giả chí thành niệm danh hiệu Phật A-di-đà, thì được Ngài đến rước về Cực Lạc.

1.9. Kinh Bồ Tát xử thai21:


Chính mình không sát sanh, lại khuyên người đừng sát sanh, nhờ phước báo đó, sau khi qua đời được sanh về thế giới Cực Lạc của Phật A-di-đà22. Có vị đại Bồ-tát thực hành đủ lục độ: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, nếu vị ấy nguyện sanh về thế giới Cực Lạc, thì cũng được toại nguyện.

1.10. Kinh Quán Đảnh Bạt Trừ Quá Tội Sanh Tứ Đắc Độ23


Phật dạy:

Nếu bốn chúng đệ tử: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, thiện nam, tín nữ thường ăn chay sáu ngày trong mỗi tháng, ba tháng trường chay trong năm, ngày đêm nhất tâm siêng năng tinh tấn khổ hạnh, nguyện sanh về thế giới Cực Lạc của Phật A-di-đà, ngày đêm nghĩ nhớ (danh hiệu Phật A-di-đà) hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày hoặc bảy ngày; lại vào ngày rằm, ba mươi (tháng thiếu hăm chín) nghe công đức bổn nguyện của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang, khi sắp qua đời, có tám vị Bồ-tát: Văn-thù-sư-lợi, Quan Thế Âm, Đắc Đại Thế Chí, Vô Tận Ý, Bảo Đàm Hoa, Dược Vương, Dược Thượng, Di-lặc bay đến đón rước hương linh, hóa sanh từ hoa sen, không gặp tám nạn, âm nhạc tự nhiên trổi lên làm vui.


1.11. Kinh Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Ma-Ha Bát Nhã Ba-La-Mật24


Phật dạy:

- Này thiện nam tử, thiện nữ nhân! Muốn vào Nhất hạnh tam-muội, phải ở nơi thanh vắng, xa rời các ý niệm loạn tưởng, không chấp lấy tướng mạo của Phật mà chỉ buộc tâm xưng niệm danh hiệu Phật. Nếu đức Phật đó ở phương nào thì ngồi ngay thẳng xoay mặt về hướng đó, duy chỉ niệm danh hiệu đức Phật đó không gián đoạn, thì trong khi đang niệm có thể thấy được chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai...


1.12. Kinh Phật Danh25:


…Nếu thiện nam, tín nữ nào nghe danh hiệu Phật A-di-đà, rồi niệm: “Nam-mô A-di-đà Phật”26 ba lần thì người ấy không bị rơi vào ba đường ác, chắc chắn sẽ thành tựu A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề…

1.13. Kinh Xưng Dương Chư Phật Công Đức27:


Này Xá-lợi-phất! Cách thế giới Ta-bà này mười vạn ức cõi Phật về phương Tây có thế giới Cực Lạc28. Ở đó có Phật A-di-đà, đủ mười hiệu: Như lai, Chí chân, Đẳng chánh giác, Minh hạnh thành, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Đạo pháp ngự, Thiên nhân sư, Thế tôn độ người vô lượng. Người nào được nghe danh hiệu của Đức Phật này, dốc lòng kính tin, ngưỡng mộ, đọc tụng, trì niệm, vô cùng hoan hỉ, lại phát tâm khuyến khích mọi người sanh lòng tin mạnh mẽ, niệm danh hiệu Ngài, thì người ấy sẽ được vô lượng phước, thoát khỏi các khổ ách trong ba đường ác. Khi sắp qua đời, hành giả nhất tâm niệm danh hiệu Phật A-di-đà không hề xao lãng, thì Ngài dẫn Thánh chúng hiện ra trước mặt hành giả, ma quái không thể phá hoại trí huệ chánh giác của hành giả, chắc chắn sẽ được sanh về thế giới Cực Lạc. Vì sao? Vì đức Phật A-di-đà đã thể hiện tâm đại bi, thệ nguyện độ vô lượng chúng sanh và ủng hộ tất cả chúng sanh khắp mười phương thế giới nguyện sanh về thế giới của Ngài. Ở đó sẽ được đầy đủ trí huệ chánh giác của Như lai.

Này Xá-lợi-phất! Xưa kia, Phật A-di-đà có thệ nguyện: Chúng sanh nào sanh về thế giới Cực Lạc, nếu cầu pháp Nhất thừa thì được đầy đủ pháp của chư Phật Như lai, đầy đủ phần chánh giác, nếu cầu Thanh văn thừa thì được chứng quả A-la-hán.


1.14. Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ29:


Này Hiền Hộ, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di nào giữ giới thanh tịnh, đầy đủ các hạnh, ở một mình nơi thanh vắng, tự suy nghĩ: “Ở bất cứ nơi nào hay hướng nào, hoặc như phương Tây có Phật A-di-đà”. Bấy giờ, người ấy y theo những điều đã nghe về Phật A-di-đà rồi tự suy nghĩ: “Như điều ta nghe biết, đức Phật A-di-đà hiện ở thế giới Cực Lạc cách thế giới Ta-bà này trăm ngàn ức thế giới chư Phật về phương Tây. Ngài ở giữa đại chúng đang thuyết pháp giáo hóa, có chư vị Bồ-tát thân cận bao quanh”. Nghĩ đoạn, hành giả buộc niệm suy nghĩ, quan sát, rõ ràng rành rẽ một cách liên tục, thì chắc chắn sẽ thấy được Phật A-di-đà.

Lại nữa, này Hiền Hộ, ví như ở thế gian, có người nữ nào nằm mộng thấy vàng, bạc, châu báu, tài sản, kho tàng hoặc thấy bạn bè, những bậc thiện tri thức hoặc khi thấy biết mà tâm không vui. Đối với cảnh trong mộng, người ấy hoặc trái ý, thuận lòng, hoặc vui buồn, có lúc cười nói rất là vui sướng, có lúc buồn bã, rầu rĩ. Thức giấc, người ấy suy nghĩ nhớ tưởng, rồi kể lại những điềm mộng thấy cho người khác nghe. Người ấy cứ nghĩ nhớ mãi những việc trong mộng mà sanh vui buồn. Như thế, này Hiền Hộ, vị thiện nam, thiện nữ kia ngồi ngay thẳng chuyên tâm nhớ nghĩ Phật A-di-đà có tướng tốt như thế, oai nghi như thế, thuyết pháp như thế, có đại chúng như thế. Vị ấy y theo những nghe biết tâm chuyên nhất buộc niệm liên tục không tán loạn, hoặc trải qua một ngày một đêm cho đến bảy ngày bảy đêm, do nghĩ nhớ đầy đủ những điều đã nghe thấy trước, thì người ấy nhất định thấy Phật A-di-đà,… Nếu ban ngày không thấy thì ban đêm nằm mộng, chắc chắn Phật A-di-đà sẽ hiện đến.

Này Hiền Hộ, ví như ở thế gian có người nam hay người nữ nào đi sang một nước khác, trong giấc mộng người ấy thấy nhà của mình thật không biết là ban ngày hay ban đêm, cũng không biết bên trong hay bên ngoài, dù cho tường vách, núi non hay tối tăm mù mịt, nhưng mắt người ấy vẫn nhìn thấy rõ ràng, thấu suốt chứ không bị chướng ngăn.

Này Hiền Hộ, tâm đại Bồ-tát không bị chướng ngại cũng giống như vậy. Đang lúc chánh niệm ở trong cõi Phật kia, thì dù cho núi Tu-di, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi cho đến các núi đen khác cũng không thể ngăn che tầm nhìn và tâm của người ấy. Thật ra, người ấy chưa được thiên nhãn thông nhưng vẫn thấy Phật A-di-đà, chưa được thiên nhĩ thông nhưng vẫn nghe pháp âm của Ngài, chưa được thần túc thông nhưng vẫn đến thế giới Cực Lạc, chứ không phải chết ở thế giới Ta-bà này, mới sanh ra ở trước mặt Phật A-di-đà ở phương Tây. Mà thật ra, người ấy chỉ ở thế giới Ta-bà này chuyên tâm tu niệm, quán sát rõ ràng lâu ngày, thì sẽ thấy Phật A-di-đà ở giữa chúng hội Bồ-tát và có Thánh chúng bao quanh, hoặc thấy mình đang ở đó nghe Pháp, nghe rồi nhớ nghĩ, ghi nhận tu hành, hoặc thấy mình đang cung kính lễ bái, hầu hạ, cúng dường Phật A-di-đà.

Này Hiền Hộ, thiện nam, thiện nữ nào muốn thành tựu chánh định chư Phật hiện tiền của chư Bồ-tát tư duy (tu tập), cũng như vậy. Thân mình đang ở thế giới Ta-bà vừa nghe danh hiệu Phật A-di-đà, rồi buộc niệm nghĩ nhớ liên tục không tán loạn thì được thấy Phật A-di-đà một cách rõ ràng.

Đây là chánh định chư Phật hiện tiền của chư Bồ-tát tư duy (tu tập) thành tựu đầy đủ. Do chánh định nầy nên được thấy Phật A-di-đà và thưa hỏi Ngài:

-Bạch Thế tôn, chư Bồ-tát thành tựu pháp nào mà được sanh về thế giới Cực Lạc của Ngài? Phật A-di-đà bảo: Ai phát tâm cầu sanh về thế giới Cực Lạc, phải chuyên tâm chánh niệm danh hiệu Phật A-di-đà thì sẽ được sanh về đó. Sau khi hành giả sanh về Cực Lạc thì Phật A-di-đà biết tâm người ấy và nghĩ về người ấy, người ấy mới được thấy Ngài.

Này Hiền Hộ, lúc ấy, Phật A-di-đà bảo với người ấy: Nầy Thiện nam tử, người phải chánh niệm tinh tấn tu tập, phát tâm rộng lớn, nhất định được sanh về thế giới Cực Lạc. Nầy Hiền Hộ, lúc đó, Bồ-tát kia lại thưa Phật A-di-đà: Bạch Thế tôn, niệm Phật, tinh tấn tu hành và phát tâm rộng lớn như thế nào, sẽ được sanh về thế giới Cực Lạc? Phật A-di-đà bảo người ấy: Nầy các thiện nam, các người nay muốn niệm Phật được chánh niệm thì phải nghĩ nhớ như vầy: Phật A-di-đà có đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, sắc thân vàng ánh như khối vàng ròng.


1.15. Kinh Thập Vãng Sanh A-Di-Đà Phật Quốc30:


Nếu chúng sanh nào tin kinh này, niệm Phật A-di-đà, nguyện sanh về thế giới Cực lạc của Ngài, thì Phật A-di-đà phái hai mươi lăm vị bồ-tát: Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, Dược Vương, Dược Thượng, Phổ Hiền, Pháp Tự Tại, Sư Tử Hống, Đà-la-ni, Hư Không Tạng, Đức Tạng, Bảo Tạng, Kim Tạng, Kim Cang, Sơn Hải Huệ, Quang Minh Vương, Hoa Nghiêm Vương, Chúng Bảo Vương, Nguyệt Quang Vương, Nhật Chiếu Vương, Tam-muội Vương, Tự Tại Vương, Đại Tự Tại Vương, Bạch Tượng Vương, Đại Oai Đức Vương, Vô Biên Thân luôn luôn ủng hộ hành giả không có ác thần, ác quỷ tìm cơ hội quậy phá.

1.16. Luận Đại Thừa Khởi Tín31,

Bồ-tát Mã Minh viết:

...Nếu chúng sanh nào mới học pháp môn nầy muốn được chánh tín, nhưng lại thối chí vì lo sợ ở thế giới Ta-bà nầy không thường gặp Phật, thân cận cúng dường, lại e lòng tin của mình khó thành tựu, thì những người ấy nên biết: Phật có phương tiện thù thắng bảo hộ lòng tin của hành giả thành tựu. Phương tiện ấy là nhân duyên chuyên tâm niệm Phật, nguyện sanh về thế giới của Phật ở phương khác, để thường được thấy Phật, thì rời hẳn đường ác.

Trong kinh, Phật dạy: Nếu người chuyên tâm niệm Phật A-di-đà ở thế giới phương Tây và đem công đức tu hành hồi hướng nguyện sanh về đó, thì quyết định sẽ được sanh về thế giới Cực Lạc, thường thấy Phật, không bao giờ bị lui sụt Phật đạo32....Hành giả mới phát tâm ở thế giới Ta-bà nầy gặp bao thứ khổ sở như: Lạnh, nóng, gió mưa trái mùa, đói khát,… hoặc thấy chúng sanh làm việc ác đáng sợ, bị ba độc: Tham, sân, si trói buộc, tà kiến điên đảo, làm việc xấu ác trái với điều lành, sanh lòng lo sợ, e không gặp chư Phật, Bồ-tát, không thành tựu tín tâm thanh tịnh, muốn thối chí, thì hành giả nên nghĩ: Chư Phật, Bồ-tát khắp mười phương đều có đại thần thông không bị chướng ngại, có khả năng đem bao thứ phương tiện thiện xảo, cứu giúp chúng sanh thoát khỏi tất cả ách nạn. Nghĩ đoạn, hành giả nên phát nguyện rộng lớn, nhứt tâm chuyên niệm Phật, Bồ-tát. Do tâm quyết định niệm Phật như vậy, nên khi ở thế giới nầy qua đời thì chắc chắn sẽ được sanh về thế giới của Phật ở phương khác, thấy Phật, Bồ-tát, thành tựu tín tâm, rời hẳn đường ác.

Trong kinh, Phật dạy: Nếu ai chuyên tâm niệm Phật A-di-đà ở thế giới Cực Lạc phương Tây, và đem công đức tu hành hồi hướng nguyện sanh về đó, thì quyết định sẽ được sanh về thế giới Cực Lạc, thường thấy Phật A-di-đà, tín tâm thêm lớn, vĩnh viễn không còn lui sụt Phật đạo. Ở đó, hành giả nghe pháp, quán Pháp thân Phật, lần lượt tu hành, sẽ được vào Chánh vị (thành Phật)33.


1.17. Vãng Sanh Lễ Tán Kệ34:


Nay, mình nguyện sanh về thế giới Cực Lạc của Phật A-di-đà thì trong bốn oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi phải chăm lòng gắng sức, ngày đêm niệm Phật liên tục, lấy suốt đời làm kỳ hạn. nỗ lực hành trì như vậy dường như có chút khổ hạnh, nhưng khi vừa xả báo thân này liền sanh về Cực Lạc. Ở đó nhiều kiếp thọ hưởng pháp lạc vô vi cho đến khi thành Phật không còn bị sanh tử luân hồi nữa.

1.18. Luận Thập Trụ Tỳ-Bà-Sa35:Nếu người nguyện làm Phật

Tâm niệm A-di-đà

Ngài liền hiện thân đến

Thế nên con quy mạngNếu người muốn thành tựuGiai vị Bất thoái chuyển

Phải phát tâm cung kính

Chấp trì danh hiệu PhậtNếu người trồng căn lànhNghi thì hoa không nở

Tín tâm luôn thanh tịnh

Hoa nở liền thấy Phật

: files -> 888
files -> Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao
files -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
files -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
888 -> Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu ubnd tỉnh tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung Công văn nêu trên


1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương