TỔng cục chính trịtải về 30.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích30.33 Kb.


QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ


Số: 2023 /CT-CS

V/v thực hiện chế độ trợ cấp một lần

đối với SQ, QNCN nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàmCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2015

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Quân uỷ Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 3273/QĐ-BQP ngày 14/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt giao bổ sung chỉ tiêu ngân sách quốc phòng năm 2015 để thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (SQ, QNCN) nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ (Nghị định số 21/2009/NĐ-CP) và Chỉ thị số 328-CT/QUTW ngày 26/6/2012 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương (Chỉ thị số 328-CT/QUTW);

Để triển khai bảo đảm chặt chẽ, thống nhất trong toàn quân; sau khi có ý kiến đề nghị của các cơ quan Bộ Quốc phòng và thống nhất với Bộ Tổng Tham mưu (tại Công văn số 2576/VP-TH ngày 21/9/2015 của Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu), Tổng cục Chính trị hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Cấp uỷ, chỉ huy, chính uỷ, chính trị viên các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công khai; phát huy vai trò của các cơ quan chức năng Cán bộ, Quân lực, Chính sách, Tài chính các cấp trong việc tham mưu, đề xuất và phối hợp tổ chức thực hiện.

2. Căn cứ đối tượng, điều kiện hưởng chế độ đã được quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP và Chỉ thị số 328-CT/QUTW; trên cơ sở kinh phí được giao theo Quyết định số 3273/QĐ-BQP, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chỉ đạo cơ quan thuộc quyền tiến hành rà soát kỹ đối tượng được hưởng (chú ý các đối tượng đủ điều kiện hưởng nhưng đã nghỉ chuẩn bị hưu từ 01/7/2008), tổ chức chi trả kịp thời, đúng chế độ quy định đến tận tay người thụ hưởng; lập chứng từ thanh quyết toán đúng quy định, đủ chữ ký của Thủ trưởng đơn vị, cơ quan Tài chính, Chính sách, Quân lực, Cán bộ và người nhận tiền.

3. Tổ chức thực hiện

a) Đối với các trường hợp đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp một lần (cả số dưới 3 năm và số trên 3 năm) các đơn vị đã báo cáo và được Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị thẩm định, Bộ Quốc phòng đã quyết định thì đơn vị quản lý sĩ quan, QNCN rà soát và thực hiện chi trả kịp thời cho đối tượng theo đúng quy định.

b) Đối với các trường hợp đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp một lần (cả số dưới 3 năm và số trên 3 năm) các đơn vị đã báo cáo nhưng chưa được Bộ Quốc phòng thẩm định, quyết định thì các đơn vị rà soát lại và báo cáo về Cục Quân lực/BTTM và Cục Cán bộ/TCCT (theo diện quản lý) để thẩm định, tổng hợp báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị xem xét, phê duyệt (đối với trường hợp nghỉ hưu trước tuổi không quá 3 năm) và trình Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định (đối với trường hợp nghỉ hưu trước tuổi trên 3 năm); thủ tục báo cáo gồm: Công văn đề nghị của Thường vụ Đảng uỷ đơn vị, danh sách đề nghị hưởng chế độ trợ cấp (tách riêng danh sách số nghỉ hưu trước tuổi dưới 3 năm và số nghỉ hưu trước tuổi trên 3 năm). Sau khi có ý kiến của Bộ Quốc phòng, Cục Cán bộ/TCCT, Cục Quân lực/BTTM thông báo cho các đơn vị triển khai thực hiện.

c) Sau khi có quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước tuổi của cấp có thẩm quyền (theo phân cấp quản lý SQ, QNCN), thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chỉ đạo cơ quan chức năng thông báo và mời SQ, QNCN (đối với số ở gần) đến đơn vị nhận tiền trợ cấp và ký chứng từ theo quy định; đối với số ở xa, thông báo và gửi tiền trợ cấp về gia đình SQ, QNCN theo đường bưu điện (đối với số không có tài khoản ngân hàng) hoặc chuyển vào tài khoản của cá nhân SQ, QNCN (đối với số có tài khoản ngân hàng); lưu chứng từ gửi, chuyển tiền nêu trên vào hồ sơ thanh toán trợ cấp; lệ phí gửi, chuyển tiền cho SQ, QNCN được quyết toán vào khoản chi thanh toán ra quân theo quy định.

4. Từ nay đến hết năm 2015, tập trung giải quyết dứt điểm số đủ điều kiện hưởng chế độ các đơn vị đã báo cáo Bộ Quốc phòng nhưng chưa được chi trả; việc giải quyết cho SQ, QNCN thôi phục vụ tại ngũ tiếp theo trong năm, chỉ xem xét giải quyết chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước tuổi đối với những trường hợp thật sự cá biệt (nếu có) theo Chỉ thị số 328-CT/QUTW và phải báo cáo Thường vụ Quân uỷ Trung ương xem xét, quyết định.

5. Căn cứ lộ trình thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 22/12/2008 của Bộ Chính trị (khoá X) về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2015; được sự đồng ý của Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng (tại Công văn số 6971/VP-NC ngày 07/8/2015 của Văn phòng Bộ Quốc phòng); từ ngày 01/01/2016 trở đi, kết thúc việc thực hiện Chỉ thị số 328-CT/QUTW.

Việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với SQ, QNCN do nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm, khi bố trí được ngân sách thì được thực hiện thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2009 của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính (Thông tư số 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC). Nếu có các trường hợp nêu trên, các đơn vị phải báo cáo xin ý kiến của Thường vụ Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng để xem xét, quyết định.

6. Cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn quân thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt các nội dung, các khâu trong công tác xây dựng đội ngũ SQ, QNCN; quản lý chặt chẽ quân số, tổ chức biên chế; thực hiện nghiêm túc việc giải quyết số lượng, bảo đảm cân đối đầu vào, đầu ra và thực hiện đúng độ tuổi phục vụ tại ngũ của SQ, QNCN (theo Luật Sĩ quan 2014 và Luật về QNCN, công nhân, viên chức quốc phòng sắp ban hành). Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, không để xảy ra tiêu cực, lạm dụng trong thực hiện chính sách, tuỳ tiện giải quyết cho SQ, QNCN nghỉ hưu trước hạn tuổi trái quy định, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình tư tưởng và tổ chức, biên chế của các cơ quan, đơn vị.

7. Các cơ quan Bộ Quốc phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện tốt các nội dung cụ thể sau:

a) Cục Cán bộ/TCCT; Cục Quân lực/BTTM

- Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi các đơn vị trong toàn quân triển khai thực hiện thống nhất, đúng quy trình, quy định; tổng hợp, thẩm định danh sách đề nghị của các đơn vị, báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị xét duyệt, trình Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định; kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh theo phạm vi, thẩm quyền quản lý SQ, QNCN.

- Phối hợp với Cục Chính sách tiến hành kiểm tra việc thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

b) Cục Chính sách/TCCT

- Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng đề xuất giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với Cục Cán bộ/TCCT, Cục Quân lực/BTTM, Cục Tài chính/BQP xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra việc thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong Quý IV/2015 và Quý I/2016; tổng hợp, báo cáo đề xuất Thủ trưởng Bộ Quốc phòng theo quy định.

c) Cục Tài chính/BQP

- Đảm bảo cấp, cân đối kinh phí kịp thời cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện; kiểm soát chặt chẽ nội dung chi; hướng dẫn thanh, quyết toán và tổng hợp, báo cáo theo quy định.

- Hằng năm, dự toán kinh phí báo cáo Bộ và Chính phủ bố trí ngân sách để thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với SQ, QNCN nghỉ hưu trước hạn tuổi theo quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP và Thông tư số 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC.

- Phối hợp chỉ đạo triển khai, kiểm tra việc thực hiện và đề xuất giải quyết các vướng mắc, phát sinh.

Nhận được hướng dẫn này, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động triển khai thực hiện; quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, phản ánh về Tổng cục Chính trị và Bộ Tổng Tham mưu để xem xét, đề xuất, giải quyết./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm TCCT (để báo cáo);

- Các đồng chí UVTV QUTW;

- Bộ Tổng Tham mưu (để phối hợp chỉ đạo);

- Thanh tra BQP;

- Các Cục: Cán bộ, Tuyên huấn/TCCT,Quân lực/BTTM, Cục Tài chính/BQP, Bảo hiểm xã hội BQP;

- Cục Chính sách03;

- Báo QĐND, Trung tâm PT-TH Quân đội;

- Lưu: VT, KHTH, Ph80.KT. CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM


(Đã ký)


Thượng tướng Phương Minh Hoà
: NCTH
NCTH -> Nguồn gốc Việt (Nam) của tên 12 con giáp Thìn Thần Long Rồng Rắn (phần 8A)
NCTH -> CỤc chính sách số: 3558 /cs-nc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
NCTH -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 49/2015/QĐ ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
NCTH -> Phụ lục 3 CÁc văn bản quy đỊNH, HƯỚng dẫn về thực hiện chế ĐỘ, chính sách đỐi vớI ĐỐi tưỢng tham gia chiến tranh
NCTH -> BỘ quốc phòng-bộ TÀi chíNH
NCTH -> BỘ quốc phòng bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi bộ TÀi chíNH
NCTH -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tổng cục chính trị
NCTH -> TỔng cục chính trị Số: /bc-ct cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
NCTH -> Tản mạn về từ Hán Việt (phần 4)
NCTH -> Câu chuyện về ba chiếc ba lô
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương