CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tổng cục chính trịtải về 64.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích64.3 Kb.


QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2024 /HD-CT

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2015
HƯỚNG DẪN

Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 523-CT/QUTW ngày 02/12/2011

của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội

giai đoạn 2011 - 2015

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị.


Căn cứ Chương trình công tác của Thường vụ Quân uỷ Trung ương; Kế hoạch Công tác đảng, công tác chính trị năm 2015, Tổng cục Chính trị hướng dẫn tổng kết thực hiện Chỉ thị số 523-CT/QUTW ngày 02/12/2011 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2011 - 2015, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá kết quả quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 523-CT/QUTW của Th­ường vụ Quân uỷ Trung ­ương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2011 – 2015 (Chỉ thị số 523-CT/QUTW); làm rõ ­ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; xác định ph­ương h­ướng, chủ tr­ương, giải pháp, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2016 - 2020. Biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức thực hiện.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tổng kết ở các cấp bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN

1. Nội dung tổng kết

a) Đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 523-CT/QUTW; đề xuất phương hướng, chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách đối với Quân đội và hậu ph­ương Quân đội giai đoạn 2016 - 2020.

b) Khen th­ưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 523-CT/QUTW.

2. Phương pháp, thời gian tổng kết

Tổ chức hội nghị tổng kết từ cấp đơn vị trực thuộc Quân uỷ Trung ương trở lên.

a) Đối với đơn vị cấp trực thuộc Quân uỷ Trung ương

- Lãnh đạo, chỉ đạo và chủ trì hội nghị là cấp uỷ, Ban Thường vụ.

- Thành phần: Cấp uỷ, chỉ huy, cơ quan chính trị và các ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan (thành phần cụ thể do cấp uỷ, chỉ huy đơn vị quyết định).

- Thời gian: Các đơn vị trực thuộc Quân uỷ Trung ương triển khai thực hiện và hoàn thành tổng kết trong tháng 12/2015; báo cáo kết quả về Tổng cục Chính trị (qua Cục Chính sách) trước ngày 31/12/2015. Trước khi tổ chức hội nghị tổng kết, các đơn vị thông báo chương trình, kế hoạch, thời gian tổ chức hội nghị về Cục Chính sách/TCCT để báo cáo Thủ trưởng Tổng cục Chính trị phân công dự, chỉ đạo.

Đối với đơn vị cấp dưới trực tiếp của đơn vị trực thuộc Quân uỷ Trung ương: Tổng kết bằng văn bản, báo cáo lên đơn vị cấp trên trực tiếp.

b) Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng: Tổ chức hội nghị tổng kết; thời gian dự kiến trong quý I/2016 (Tổng cục Chính trị sẽ có kế hoạch riêng).III. VỀ KHEN THƯỞNG

Nhằm động viên các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 523-CT/QUTW, Tổng cục Chính trị thống nhất việc xét đề nghị khen thưởng như sau:  1. Đối tượng khen thưởng

Tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (gọi chung là đơn vị) trực tiếp làm nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách; lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chế độ, chính sách hoặc trực tiếp giải quyết chế độ, chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội.

2. Hình thức khen thưởng

a) Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

b) Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

c) Bằng khen, giấy khen của các đơn vị.3. Tiêu chuẩn khen thưởng

a) Tiêu chuẩn chung

Đối tượng được khen thưởng là tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo; nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chế độ chính sách và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 523-CT/QUTW.

b) Tiêu chuẩn cụ thể:

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Tặng cho tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất của các đơn vị trong triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 523-CT/QUTW; thực sự là những tập thể xứng đáng nêu gương đối với các đơn vị trong toàn quân. Trong giai đoạn 2011 - 2015, có ít nhất 3 (ba) năm trở lên được khen thưởng.

- Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị: Tặng cho tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu của các đơn vị trong triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 523-CT/QUTW; thực sự là những tập thể xứng đáng nêu gương đối với các đơn vị trong toàn quân. Trong giai đoạn 2011 - 2015, có ít nhất 2 (hai) năm trở lên được khen thưởng.

- Bằng khen, giấy khen của các đơn vị: Tặng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 523-CT/QUTW.

4. Số lượng khen thưởng

a) Bằng khen, giấy khen của các đơn vị: Do các đơn vị xem xét, quyết định khen thưởng theo thẩm quyền.

b) Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị: Không quá 02 tập thể thuộc quyền đối với Bộ Tổng Tham mưu, các Tổng cục, Quân khu, Quân chủng, Bộ đội Biên phòng; 01 tập thể thuộc quyền đối với các đơn vị còn lại.

5. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen th­ưởng

a) Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn dưới Luật, cụ thể gồm:

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng; có xác nhận của lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp hoặc cấp trên trực tiếp.

- Văn bản đề nghị khen thưởng của cấp trình khen thưởng.

b) Việc bình xét, đề nghị khen thưởng phải được thực hiện công khai, dân chủ, chính xác, chặt chẽ; hồ sơ đề nghị khen thưởng phải bảo đảm đầy đủ, đúng quy định.

c) Đối với các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và Bộ, ngành Trung ương, do cơ quan Thường trực phát hiện, báo cáo và đề nghị.6. Thời gian báo cáo

Tập thể đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, các cơ quan, đơn vị gửi 02 bộ hồ sơ về Tổng cục Chính trị (qua Cục Chính sách) trước ngày 31/12/2015 để tổng hợp trình và đề nghị khen thưởng.IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Các đơn vị trực thuộc Quân uỷ Trung ương

- Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tổng kết ở cấp mình, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn đối với đơn vị thuộc quyền bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong tiến hành tổng kết và đề xuất khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội.

- Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, chuẩn bị tốt các nội dung cho tổng kết; đánh giá toàn diện, cụ thể kết quả thực hiện, những hạn chế tồn tại và những kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức thực hiện; xác định phương hướng, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thời gian tiếp theo (có đề cương báo cáo kèm theo). Đặc biệt, nghiên cứu, đề xuất, tham mưu với Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội thời gian tới.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau tổng kết; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 523-CT/QUTW. Sau tổng kết, tổng hợp kết quả, báo cáo về Tổng cục Chính trị (qua Cục Chính sách) theo quy định.

2. Các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng

a) Cục Chính sách/TCCT

- Theo dõi, tổng hợp kết quả tổng kết của các cơ quan, đơn vị; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung cho tổng kết cấp Bộ Quốc phòng.

- Phối hợp với Cục Tuyên huấn/TCCT tổng hợp đề nghị khen thưởng của các đơn vị, báo cáo và trình Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng quyết định khen thưởng.

- Trên cơ sở tổng kết của các cơ quan, đơn vị và tình hình, yêu cầu thực tiễn công tác chính sách, chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn (2016 - 2020), báo cáo Thủ trưởng Tổng cục Chính trị trình Thường vụ Quân ủy Trung ương.

b) Cục Tuyên huấn/TCCT

Chủ trì, phối hợp với Cục Chính sách/TCCT thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng và trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quyết định khen thưởng theo quy định.

c) Văn phòng BQP, Văn phòng TCCT; Các Cục: Cán bộ, Tổ chức, Tuyên huấn, Dân vận, Ban Công đoàn quốc phòng, Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ quân đội/TCCT; Quân lực/BTTM; Quân y, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Kinh tế, Bảo hiểm xã hội/BQP; Cục Doanh trại/TCHC:

- Theo phạm vi chức năng, căn cứ Chỉ thị số 523-CT/QUTW; Kế hoạch số 1406/KH-CT ngày 17/9/2012 và Hướng dẫn số 79/HD-CT ngày 13/01/2012 của Tổng cục Chính trị tiến hành đánh giá kết quả tham mưu, đề xuất, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan; báo cáo bằng văn bản về Tổng cục Chính trị (qua Cục Chính sách) trước ngày 31/12/2015 để tổng hợp vào báo cáo chung (kèm theo số liệu kết quả thực hiện 5 năm).

- Chỉ đạo cơ quan cấp dưới phối hợp với cơ quan chính sách tham mưu giúp cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị tiến hành tổng kết theo hướng dẫn; cử đại biểu tham dự, theo dõi, chỉ đạo hội nghị tổng kết của các đơn vị theo phân công của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị.

Nhận đ­ược H­ướng dẫn này, đề nghị các đơn vị chủ động triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện có gì vướng mắc, phản ánh kịp thời về Tổng cục Chính trị (qua Cục Chính sách) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng BQP (để báo cáo);

- Chủ nhiệm TCCT (để chỉ đạo);

- Các đồng chí Uỷ viên Thường vụ QUTW;

- Các đồng chí Phó Chủ nhiệm TCCT;

- Các đơn vị trực thuộc QUTW (59);

- Các cơ quan: VPBQP, VPTCCT;

- Các Cục: Cán bộ, Tuyên huấn, Tổ chức,

Dân vận, Quân lực, Quân y, Tài chính,

Kế hoạch và Đầu tư, Kinh tế, Doanh trại;

- Bảo hiểm xã hội BQP;

- Các Ban: Công đoàn QP, Thanh niên QĐ,

Phụ nữ QĐ;

- Cục Chính sách (05);

- Lư­­u: VT, KHTH; Ph92b.


KT. CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)


Thượng tướng Phương Minh HoàĐỀ CƯƠNG

Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 523-CT/QUTW ngày 02/12/2011

của Thường vụ Quân uỷ Trung ương

(Kèm theo Hướng dẫn số 2024/HD-CT ngày 28/9/2015 của TCCT)Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

CHỈ THỊ SỐ 523-CT/QUTW
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

II. ƯU ĐIỂM

1. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện

a) Công tác quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chỉ huy các cấp.

b) Công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm.

c) Sự phối, kết hợp của các cơ quan chức năng và đơn vị trong triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị.2. Kết quả thực hiện cụ thể (*)

2.1 Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất hoặc phối hợp tham gia nghiên cứu, đề xuất ban hành các chế độ chính sách mới hoặc sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội.

2.2 Kết quả triển khai, tổ chức thực hiện và chấp hành các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội

a) Chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, chế độ đãi ngộ đối với lực lượng tại ngũ

- Chế độ tiền lương, phụ cấp lương.

- Chế độ phụ cấp đặc thù quân sự đối với quân, binh chủng và một số nghề, công việc, nhiệm vụ.

- Chế độ đối với sĩ quan, QNCN thôi phục vụ tại ngũ, từ trần; hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ.

- Chế độ, chính sách về bảo đảm nhà ở cho các đối tượng hưởng lương; triển khai thực hiện Đề án phát triển nhà ở công vụ giai đoạn 2012 – 2020.

- Chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất đối với người hưởng lương và hỗ trợ cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức lễ tang (theo Thông tư số 09/2012/TT-BQP).

- Chế độ an điều dưỡng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng.

- Thực hiện chính sách tinh giản biên chế, thu hút người tài và nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ Quân đội.

- Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Trung ương và Kế hoạch số 787-KH/QUTW của Quân uỷ Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020. Giải quyết tồn đọng chính sách BHXH.

- Thực hiện các chính sách xã hội trong Quân đội: Quản lý, điều trị, chăm sóc, giải quyết chính sách đối với đối tượng bị bệnh hiểm nghèo, bệnh cần chữa trị dài ngày, bệnh tâm thần (Thông tư số 157/2013/TT-BQP); hỗ trợ, trợ cấp đối với quân nhân, CNVQP, lao động hợp đồng hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ QP-AN; hỗ trợ các đối tượng hiếm muộn, vô sinh đang công tác…

b) Chính sách thương binh, liệt sĩ và người có công

- Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;

- Công tác giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị; cung cấp thông tin, xác định danh tính liệt sĩ....

- Thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công và giải quyết các trường hợp hy sinh, bị thương trong Quân đội....

- Giải quyết các vấn đề tồn đọng chính sách thương binh, liệt sĩ….

c) Thực hiện các chính sách đối với hậu phương Quân đội

- Chế độ chính sách góp phần chăm sóc đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu.

- Chính sách đối với gia đình HSQ-BS tại ngũ.

- Chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề.

- Chính sách BHYT đối với thân nhân SQ, QNCN.

- Khám, chữa bệnh đối với sĩ quan phục viên và hỗ trợ khám, chữa bệnh đối với sĩ quan cấp Tướng, Anh hùng LLVTND đã nghỉ hưu.

- Giải quyết việc làm cho con thương binh nặng và vợ (chồng), con của quân nhân hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

- Thăm hỏi cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, hoặc thôi giữ chức; cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa đang điều trị nội trú tại các bệnh viện.

d) Thực hiện các hoạt động và phong trào đền ơn đáp nghĩa

- Phụng dưỡng “Bà mẹ VNAH”.

- Vận động xây dựng Quỹ “ĐƠĐN”, Quỹ Vì người nghèo.

- Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội.

- Hỗ trợ các Trung tâm Điều dưỡng thương, bệnh binh; đỡ đầu Làng Hữu nghị thuộc Trung ương Hội CCB Việt Nam; trợ cấp một lần đối với Anh hùng LLVTND và gia đình liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn theo Hướng dẫn số 934/CT-CS ngày 10/7/2009 của Tổng cục Chính trị.

- Các hoạt động kỷ niệm, thăm hỏi, tặng quà các ngày lễ, tết; phối hợp, tham gia các hoạt động chính sách trên địa bàn đóng quân…

đ) Thực hiện chính sách đối với người tham gia kháng chiến; các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào, Cămpuchia theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

e) Vấn đề xây dựng cơ quan và đội ngũ cán bộ chính sách.

2.3 Những kết quả triển khai thực hiện công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội bằng nguồn lực do cơ quan, đơn vị huy động và chỉ đạo thực hiện.

III. KHUYẾT ĐIỂM, TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM

1. Khuyết điểm, tồn tại.

2. Nguyên nhân.

3. Những kinh nghiệm rút ra.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC

THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI QUÂN ĐỘI VÀ HẬU PHƯƠNG

QUÂN ĐỘI TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO

I. Đặc điểm và dự báo tình hình

II. Phương hướng, nội dung biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác chính sách thời gian tiếp theo

III. Những kiến nghị, tham mưu, đề xuất với trên.

Ghi chú (*)

- Báo cáo tập trung khái quát, đánh giá, nhận định về mạnh yếu, phương hướng, có số liệu chứng minh tổng quát.- Số liệu cụ thể đưa vào phụ lục.


: NCTH
NCTH -> Nguồn gốc Việt (Nam) của tên 12 con giáp Thìn Thần Long Rồng Rắn (phần 8A)
NCTH -> CỤc chính sách số: 3558 /cs-nc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
NCTH -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 49/2015/QĐ ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
NCTH -> TỔng cục chính trị
NCTH -> Phụ lục 3 CÁc văn bản quy đỊNH, HƯỚng dẫn về thực hiện chế ĐỘ, chính sách đỐi vớI ĐỐi tưỢng tham gia chiến tranh
NCTH -> BỘ quốc phòng-bộ TÀi chíNH
NCTH -> BỘ quốc phòng bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi bộ TÀi chíNH
NCTH -> TỔng cục chính trị Số: /bc-ct cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
NCTH -> Tản mạn về từ Hán Việt (phần 4)
NCTH -> Câu chuyện về ba chiếc ba lô
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương