Phụ lục 3 CÁc văn bản quy đỊNH, HƯỚng dẫn về thực hiện chế ĐỘ, chính sách đỐi vớI ĐỐi tưỢng tham gia chiến tranhtải về 40.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích40.6 Kb.


Phụ lục 3

CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ,

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHIẾN TRANH

BẢO VỆ TỔ QUỐC, LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ SAU NGÀY 30/4/1975

ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ, THÔI VIỆC

(Kèm theo Báo cáo số ngày /12/2015 của Ban Chỉ đạo 24-BQP)


TT

TÊN TÀI LIỆU

I

BỘ CHÍNH TRỊ

1

Thông báo số 24-TB/TW ngày 05/5/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về kết luận của Bộ Chính trị về chế độ, chính sách đối với quân nhân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia, đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và làm nhiệm vụ giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975.

II

CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1

Nghị định số 23/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong Quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

2

Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

III

CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG

1

Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

2

Thông tư liên tịch số 102/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 19/10/2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong Quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

3

Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan - chiến sĩ, công nhân viên chức công an theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

4

Thông tư liên tịch số 99/2012/TTLT-BQP-BTC ngày 28/8/2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng.

5

Thông tư liên tịch số 182/2013/TTLT-BQP-BTC ngày 08/10/2013 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng.

6

Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BQP-BTC ngày 26/5/2015 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng.

7

Thông tư liên tịch số 12/2012/TTLT-BCA-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Công an, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân thuộc đối tượng hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

8

Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 12/10/2012 của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân theo Nghị định số 23/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ.

9

Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BCA-BTC ngày 04/10/2013 của Bộ Công an, Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân thuộc đối tượng hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

10

Thông tư liên tịch số 03/2015/TTLT-BCA-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Công an, Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân thuộc đối tượng hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

11

Chỉ thị số 110/CT-BQP ngày 02/12/2011 của Bộ Quốc phòng về việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975.

12

Công văn số 2773/BQP-CT ngày 11/10/2011 của Bộ Quốc phòng về việc tính nối thời gian công tác trong Quân đội để tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ xã (phường) đang công tác.

13

Công văn số 3313/BQP-CT ngày 24/11/2011 của Bộ Quốc phòng về việc tính nối thời gian công tác trong Quân đội để tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ xã (phường) đang công tác.

14

Công văn số 7114/BYT-BH ngày 19/10/2012 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

15

Công văn số 411/CV-CCB ngày 14/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về việc phối hợp triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia và giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975.

IV

BAN CHỈ ĐẠO 24/BQP

1

Công văn số 2048/BCĐ-BQP ngày 13/10/2014 của Ban Chỉ đạo 24-BQP về việc thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

2

Công văn số 936/CQTT-CS-NC ngày 17/4/2015 của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 24-BQP về việc thu hồi quyết định và tiền trợ cấp đối với đối tượng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ để tính nối thời gian công tác.

V

CÁC TỔNG CỤC, CỤC CHỨC NĂNG

1

Quyết định số 2084/QĐ-BTTM ngày 09/11/2012 của Bộ Tổng Tham mưu về ban hành Danh mục địa bàn, thời gian, đơn vị trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975.

2

Quyết định số 1377/QĐ-BTTM ngày 06/8/2014 của Bộ Tổng Tham mưu về ban hành Danh mục bổ sung địa bàn, thời gian, đơn vị trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975.

3

Công văn số 4639/X11-X33 ngày 08/6/2012 của Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.

4

Hướng dẫn số 3386/LC-CTC-CCS ngày 15/11/2012 của Cục Tác chiến, Cục Chính sách thực hiện Quyết định số 2084/QĐ-BTTM ngày 09/11/2012 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về việc Ban hành Danh mục địa bàn, thời gian, đơn vị trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975.

5

Hướng dẫn số 3339/LC-CTC-CCS ngày 24/9/2014 của Cục Tác chiến, Cục Chính sách thực hiện Quyết định số 1377/QĐ-BTTM ngày 06/8/2014 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về việc Ban hành Danh mục bổ sung địa bàn, thời gian, đơn vị trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975.

6

Công văn số 40/CS-NC ngày 12/01/2012 của Cục Chính sách về việc thống nhất một số nội dung trong tổ chức thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

7

Hướng dẫn số 115/HD-CTC ngày 16/01/2012 của Cục Tài chính về cấp phát và quản lý kinh phí thực hiện chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

8

Hướng dẫn số 165/HD-LC-CS-TC ngày 16/01/2013 của Cục Chính sách, Cục Tài chính về nội dung, mức chi kinh phí thực hiện chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

9

Công văn số 1391/CS-NC ngày 28/8/2013 của Cục Chính sách về việc điều chỉnh mức chi xét duyệt, thẩm định hồ sơ theo hướng dẫn liên Cục số 165/HD-LC-CS-TC ngày 16/01/2013 của Cục Chính sách, Cục Tài chính.

10

Công văn số 1407/CS-NC ngày 29/8/2013 của Cục Chính sách về việc thống nhất một số nội dung trong tổ chức thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

11

Công văn số 1802/CS-NC ngày 06/7/2015 của Cục Chính sách về việc thống nhất một số nội dung thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

12

Công văn số 477/X33 ngày 17/11/2013 của Cục Chính sách/TCXDLLCAND về hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện Danh mục địa bàn, đơn vị, thời gian theo Quyết định số 2084/QĐ-BTTM ngày 09/11/2012 của Bộ Tổng Tham mưu/QĐNDVN.

* Tổng số có 32 văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc./.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương