Tªn tổ chức niêm yết: c ng ty Cæ phÇn bia Thanh Hãa Năm báo cáo 2010tải về 464.28 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu10.05.2018
Kích464.28 Kb.
1   2   3   4

C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý


Hiện nay cơ cấu bộ máy quản lý Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa gồm có :

 • Đại hội đồng Cổ đông : Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Tất cả các cổ đông có quyền bỏ phiếu và người được cổ đông ủy quyền đều được tham dự ĐHCĐ thường niên được tổ chức mỗi năm một lần.

 • Hội đồng Quản trị : Do đại hội cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty giữa hai kỳ ĐHCĐ. Số thành viên của HĐQT là 05 người, mỗi thành viên HĐQT có nhiệm kỳ tối đa 05 năm và có thể được bầu lại tại ĐHCĐ tiếp theo.

Hiện nay, Công ty có 5 thành viên HĐQT trong đó 4 cổ đông là cổ đông sáng lập. Cơ cấu HĐQT hiện nay của Công ty như sau:

Họ và tên

Chức vụ

Ông Lương Dũng

Chủ tịch Hội đồng quản trị

¤ng Vò Xu©n Dòng

Thành viên Hội đồng quản trị

¤ng NguyÔn ViÕt Hßa

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Quang Huynh

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Lê Ngọc Tụng

Thành viên Hội đồng quản trị • Ban Kiểm soát : Ban kiểm soát thay mặt cổ đông thực hiện việc giám sát hoạt động kinh doanh và điều hành của Công ty. Hiện nay Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa có 03 thành viên do ĐHCĐ bầu và bãi miễn theo đa số bằng phiếu bầu trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Ban Kiểm soát của Công ty hiện nay bao gồm :

Họ và tên

Chức vụ

Ông Nguyễn Duy Hà

Trưởng Ban kiểm soát

Ông Trần v¨n Chung

Thành viên Ban kiểm soát

Ông NguyÔn Quèc ChÝnh

Thành viên Ban kiểm soát

 • Ban Giám đốc: Công ty hiện nay có một Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị, hai Phó giám đốc điều hành. Giám đốc Công ty do HĐQT bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm theo nghị quyết được thông qua hợp thức.

Cơ cấu Ban Giám đốc hiện tại như sau:

Họ và tên

Chức vụ

Ông Lương Dũng

Giám đốc

Ông Nguyªn Hïng

Phó Giám đốc Kỹ thuật

Bà Lê Thị Hồng

Phó Giám đốc Công nghệ


 1. Danh s¸ch cæ ®«ng s¸ng lËp vµ tû lÖ cæ phÇn n¾m gi÷ t¹i thêi ®iÓm 31/12/2009


Bảng 2 - Danh sách cổ đông sáng lập tại thời điểm 31/12/2010

TT

C đông

S lượng c phn

Giá tr

( Tr VND)

T l

1

Tổng công ty Bia- Rượu- Nước giải khát Hà Nội và người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa:

6.283.510

2.284.914

3.427.371

571.225


62,835.1


55%


20%

30%

5%

+ Lương Dũng

+ Vò Xu©n Dòng

+ Lê Ngọc Tụng
Tng

  1. Danh s¸ch cæ ®«ng n¾m gi÷ trªn 5% vèn cæ phÇn


Bảng 3 - Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần

TT

C đông

Đa ch

Loi hình

S lượng c phn

Giá tr (VND)

T l

1

Tổng công ty CP Bia-Rượu- NGK Hà Nội

183- Hoàng Hoa Thám- Ba Đình- Hà Nội

Nhà nước

6.283.510

62.835.100.000

55%
Tng

6.283.510

62.853.100.000

55%

5. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành


Héi ®ång qu¶n trÞ ,ban gi¸m ®èc, ban kiÓm so¸t


  1. Thành viên Hội đồng Quản trị

1.Ông : Lương Dũng- Chủ tịch HĐQT


Giới tính

Nam

Ngày sinh

17/12/1952

Nơi sinh

Xã Hoằng Thành, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá

Quốc Tịch

Việt Nam

Dân tộc

Kinh

Quê quán

Xã Hoằng Thành, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá

Địa chỉ thường trú

Đường Dương Đình Nghệ- Phú Sơn- Thanh Hóa

Số ĐT cơ quan

0373.852.503

Trình độ văn hoá

10/10

Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác
 • Từ 7/1970 đến 7/1976: Học Đại học Hoá Công nghệ thực phẩm tại Liên Xô.

 • Từ 8/1976 đến 02/1989: Giám đốc Xí nghiệp Mỳ Mật Sơn- Thanh Hoá

 • Từ 03/1984 đến 3/1997: Phó giám đốc Công ty Bia Thanh Hoá

 • Từ 4/1997 đến nay: Chủ tịch HĐQT- Giám đốc Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá.

Chức vụ công tác hiện nay

Chủ tịch HĐQT- Giám đốc Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)

Không

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân

70.060CP = 0,61%

Số cổ phần đại diện cho nhà nước

2.284.914 CP


Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan:
Vợ Hồ Thị Hà sở hữu

165.930 CP =1,45%

Các khoản nợ đối với Công ty

Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty

Không

2. ¤ng: Vò Xu©n Dòng - Thành viên Hội đồng quản trị


Giới tính

Nam

Ngày sinh

02/02/1973

Nơi sinh

D©n chñ, H­ng Hµ, Th¸i B×nh

Quốc Tịch

Việt Nam

Dân tộc

Kinh

Quê quán

B¾c Ninh, Hµ B¾c

Địa chỉ thường trú
Số ĐT cơ quan
Trình độ văn hoá

12/12

Trình độ chuyên môn

Th¹c sü sinh häc

Quá trình công tácChức vụ công tác hiện nay

Phã tæng gi¸m ®èc

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)

Kh«ng

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân

0

Số cổ phần đại diện cho nhà nước

3.427.371CP


Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan

0

Các khoản nợ đối với Công ty

Kh«ng

Lợi ích liên quan đối với Công ty

Kh«ng


3. Ông: Nguyễn Quang Huynh- Thành viên Hội đồng quản trị

Giới tính

Nam

Ngày sinh

19/11/1956

Nơi sinh

Xã Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá

Quốc Tịch

Việt Nam

Dân tộc

Kinh

Quê quán

Xã Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá

Địa chỉ thường trú

40/6 Lê Văn Hưu, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá

Số ĐT cơ quan

0373.852.669

Trình độ văn hoá

10/10

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Luật

Quá trình công tác
 • 10/1974 đến 6/1988: Tham gia lực lượng vũ trang Quân khu 4

 • Từ 1988 đến 2/1992: Trạm trưởng- Liên hiệp xí nghiệp chăn nuôi Thanh Hoá

 • Từ 3/1992 đến 3/2004: Trưởng phòng Tổ chức Công ty Bia Thanh Hoá

 • Từ 4/2004 đến nay: Uỷ viên HĐQT- Trưởng phòng tổ chức Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá

Chức vụ công tác hiện nay

Trưởng phòng Tổ chức Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)

Không

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân

20.680CP = 0,14%

Số cổ phần đại diện cho nhà nước

0

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan:
Các khoản nợ đối với Công ty

Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty

Không


4. Ông Lê Ngọc Tụng: Thành viên Hội đồng quản trị

Giới tính

Nam

Ngày sinh

06/10/1953

Nơi sinh

Xã Tế Nông, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

Quốc Tịch

Việt Nam

Dân tộc

Kinh

Quê quán

Xã Tế Nông- Huyện Nông Cống- Tỉnh Thanh Hoá

Địa chỉ thường trú

Số 210 Trần Hưng Đạo- Thành phố Thanh Hoá

Số ĐT cơ quan

0373. 853. 950

Trình độ văn hoá

10/10

Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác
 • Từ 1970 đến 1975: Công nhân

 • Từ 1975 đến 1984: Kế toán tại Ty thuỷ lợi tỉnh Thanh Hoá

 • Từ 1984 đến 1989: Kế toán trưởng xí nghiệp Cơ khí thuỷ lợi Thanh Hoá

 • Từ 1990 đến 1996: Kế toán XDCB Công ty Bia Thanh Hoá

 • Từ 1997 đến 2001: Trưởng phòng kế toán Công ty Bia Thanh Hoá

 • Từ 2001 đến nay: Kế toán trưởng Công ty Bia Thanh Hoá

Chức vụ công tác hiện nay

Kế toán trưởng

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)

Không

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân

13.810CP = 0,12%

Số cổ phần đại diện cho nhà nước

571.225 CP

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan:
Các khoản nợ đối với Công ty

Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty

Không

4. Ông NguyÔn ViÕt Hßa: Thành viên Hội đồng quản trị

Giới tính

Nam

Ngày sinh

04/10/1961

Nơi sinh

Quúnh Vinh - Quúnh l­u - NghÖ An

Quốc Tịch

Việt Nam

Dân tộc

Kinh

Quê quán

Quúnh Vinh - Quúnh l­u - NghÖ An

Địa chỉ thường trú

75 Hoµng v¨n Thô, P Ngäc Tr¹o , TP Thanh Hãa

Số ĐT cơ quan

0376277692

Trình độ văn hoá

10/10

Trình độ chuyên môn

Kü S­ c¬ khÝ chÕ t¹o M¸y

Quá trình công tác
 • 11/1982 - 6/1996 lµ kü s­ C«ng ty Bia Thanh Hãa

 • 7/1996-12/2001 lµ phã phßng kÕ ho¹ch C«ng ty Bia Thanh Hãa

 • 1/2002 ®Õn nay lµ Tr­ëng phßng C«ng ty CP Bia Thanh Hãa

Chức vụ công tác hiện nay

Tr­ëng phßng kÕ ho¹ch

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)

Kh«ng

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân

10.460 CP = 0.09%

Số cổ phần đại diện cho nhà nước
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan:
Các khoản nợ đối với Công ty

Kh«ng

Lợi ích liên quan đối với Công ty

Kh«ng

  1. Thành viên Ban Kiểm soát

 1. Ông Nguyễn Duy Hà: Trưởng ban kiểm soát
Giới tính

Nam

Ngày sinh

25/01/1966

Nơi sinh

Phường Đông Vệ thành phố Thanh Hoá

Quốc Tịch

Việt Nam

Dân tộc

Kinh

Quê quán

Phường Đông Vệ thành phố Thanh Hoá

Địa chỉ thường trú

07 Lý Tự Trọng, Phường Ba Đình, Thanh Hoá

Số ĐT cơ quan

0373.210.416

Trình độ văn hoá

12/12

Trình độ chuyên môn

Đại học Tài chính kế toán Hà Nội

Quá trình công tác
 • Từ 1989 đến 1992: Công tác tại Công ty Dịch vụ kỹ thuật Bưu điện Thanh Hoá

 • Từ 1992 đến nay: Công tác tại Công ty Bia Thanh Hoá

Chức vụ công tác hiện nay

Trưởng ban kiểm soát Công ty Bia Thanh Hoá

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)

Không

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân

9.160CP = 0,08%

Số cổ phần đại diện cho nhà nước

0

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan:

0

Các khoản nợ đối với Công ty

Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty

Không

2. Ông: Trần V¨n Chung - Thành viên Ban kiểm soát


Giới tính

Nam

Ngày sinh

17- 10-1953

Nơi sinh

Hµ Néi

Quốc Tịch

Việt Nam

Dân tộc

Kinh

Quê quán

VÜnh Phóc

Địa chỉ thường trú

161 Tr­¬ng ®Þnh Hµ Néi

Số ĐT cơ quan

0437 223 785

Trình độ văn hoá

10/10

Trình độ chuyên môn

Cö nh©n kinh tÕ

Quá trình công tác

+ Chuyªn viªn Vô Tµi chÝnh Bé C«ng th­¬ng ®Õn th¸ng 5/2008

 • Tõ T6/2008 ®Õn nay c«ng t¸c t¹i Tæng C«ng ty CP Bia R­îu NGK Hµ Néi

Chức vụ công tác hiện nay

Tr­ëng ban kiÓm so¸t Tæng C«ng ty CP Bia R­îu NGK Hµ Néi

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)

Không

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân

10.060 CP = 0,088%

Số cổ phần đại diện cho nhà nước

0

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan:

0

Các khoản nợ đối với Công ty

Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty

Không

3. ¤ng : Nguyễn Quèc ChÝnh: Thành viên Ban kiểm soát

Giới tính

Nam

Ngày sinh

10/11/1962

Nơi sinh

Thµnh phè Thanh Hãa

Quốc Tịch

Việt Nam

Dân tộc

Kinh

Quê quán

Ph­êng Tr­êng Thi, Thµnh phè Thanh Hãa

Địa chỉ thường trú

07/743 Bµ TriÖu, Ph­êng Tr­êng Thi, Thµnh phè Thanh Hãa

Số ĐT cơ quan

0373850851

Trình độ văn hoá

10/10

Trình độ chuyên môn

Kü s­ xe m¸y

Quá trình công tác

+ T6/1996 -12/2001lµ kü s­ Ca tr­ëng ph©n x­ëng chiÕt C«ng ty Bia Thanh Hãa

+ T1/2002-12/2008 lµ Phã qu¶n ®èc ph©n x­ëng ChiÕt C«ng ty CP Bia Thanh Hãa • T01/2009 ®Õn nay lµ Qu¶n ®èc ph©n x­ëng ChiÕt C«ng ty CP Bia Thanh Hãa

Chức vụ công tác hiện nay

Qu¶n ®èc ph©n x­ëng chiÕt

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)

Không

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân

14.040 CP = 0,12%

Số cổ phần đại diện cho NN

0

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan:

0

Các khoản nợ đối với Công ty

Không

Lợi ích liên quan đối với CTy

Không
  1. Thành viên Ban giám đốc

 1. Ông: Lương Dũng- Giám đốc ( Lý lịch như đã nêu ở trên)

 2. Ông: Lê Nguyªn Hïng- Phó giám đốc

Giới tính

Nam

Ngày sinh

20/07/1962

Nơi sinh

X· ®«ng h­¬ng -TP Thanh Hãa

Quốc Tịch

Việt Nam

Dân tộc

Kinh

Quê quán

X· ®«ng h­¬ng -TP Thanh Hãa

Địa chỉ thường trú

12/7/BÕn Ngù, Tr­êng thi, TP Thanh Hãa

Số ĐT cơ quan

0373852503

Trình độ văn hoá

10/10

Trình độ chuyên môn

Đại học Bách Khoa

Quá trình công tác

+ T11/1992 - 6/1996 : lµ kü s­ C«ng ty Bia Thanh Hãa.

+ T7/1996 - 12/2007 : lµ Qu¶n ®èc Ph©n x­ëng ChiÕt C«ng ty CP bia Thanh Hãa.+ T1/2008 ®Õn nay: Lµ Phã Gi¸m ®èc C«ng ty Cæ phÇn Bia Thanh Hãa

Chức vụ công tác hiện nay

Phó giám đốc Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)

Không

Số CP nắm giữ của cá nhân

13.470CP = 0,11%

Số cổ phần đại diện cho NN

0

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan:
Các khoản nợ đối với Công ty

Không

Lợi ích liên quan đối với C ty

Không

3. Bà Lê Thị Hồng: Phó giám đốc


Giới tính

Nữ

Ngày sinh

06/11/1961

Nơi sinh

Đông Vệ- Đông Sơn- Thanh Hoá

Quốc Tịch

Việt Nam

Dân tộc

Kinh

Quê quán

Hoằng Ngọc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá

Địa chỉ thường trú

72 Trần Cao Vân, Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá

Số ĐT cơ quan

0373. 758.676

Trình độ văn hoá

10/10

Trình độ chuyên môn

Cử nhân sinh học

Quá trình công tác
 • Từ 9/1978 đến 9/1979: Học viên trường Trung học ANI Vĩnh Phú

 • Từ 9/1979 đến 12/1983: Sinh viên Khoá 24 Đại học Tổng hợp Hà Nội

 • Từ 12/1983 đến 6/1992: Nhân viên phòng PA 25 Công an Thanh Hoá

 • Từ 6/1992 đến 12/ 1993: Nhân viên phòng vi sinh nhà máy Bia Thanh Hoá

 • Từ 12/1993 đến 1/2001: Trưởng phòng vi sinh nhà máy Bia Thanh Hoá

 • Từ 1/2001 đến nay: Phó giám đốc Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá

Chức vụ công tác hiện nay

Phó giám đốc Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)

Không

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân

32.310CP = 0,28%

Số cổ phần đại diện cho nhà nước

0

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan:
Các khoản nợ đối với Công ty

Không

Lợi ích liên quan đối với C ty

Không
1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương