TÊn tổ chức chủ trì ĐỀ TÀItải về 8.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích8.58 Kb.
Phụ lục XVI

BC-HTHS-CS

TÊN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ

ĐỀ TÀI


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


…………, ngày … tháng … năm ……

BÁO CÁO

Về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá cấp cơ sở

I. Những thông tin chung

1.Tên đề tài:

2. Chủ nhiệm đề tài:

3. Tổ chức chủ trì đề tài:

4. Chủ tịch Hội đồng KH&CN chuyên ngành đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài cấp cơ sở (ghi rõ họ tên, học vị, học hàm, cơ quan công tác):

5. Thời gian đánh giá:II. Nội dung đã thực hiện theo kết luận của Hội đồng KH&CN chuyên ngành đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài cấp cơ sở

1. Những nội dung đã bổ sung hoàn thiện (liệt kê và trình bày lần lượt các vấn đề cần hoàn thiện theo ý kiến kết luận của hội đồng đánh giá cấp cơ sở):

2. Những vấn đề bổ sung mới:

3. Những vấn đề chưa hoàn thiện được (nêu rõ lý do):III. Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài (nếu có):


CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI


(Họ, tên và chữ ký)

XÁC NHẬN CỦA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Họ, tên và chữ ký)

XÁC NHẬN CỦA


TỔ CHỨC CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương