Tiªu chuÈn ngµnhtải về 149.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích149.94 Kb.

tiªu chuÈn trång trät 10 TCN 299-97

Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 299-97quy ph¹m kh¶o nghiÖm gièng b«ng1. Qui ®Þnh chung

1.1. Qui ph¹m nµy qui ®Þnh nh÷ng nguyªn t¾c chung, néi dung vµ ph­¬ng ph¸p kh¶o nghiÖm quèc gia c¸c gièng b«ng míi cã triÓn väng ®­îc chän t¹o trong n­íc vµ nhËp néi.

1.2. C¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n cã gièng b«ng cÇn kh¶o nghiÖm vµ c¸c c¬ quan kh¶o nghiÖm ph¶i thùc hiÖn ®óng "Qui ®Þnh kh¶o nghiÖm gièng quèc gia c¸c gièng c©y trång n«ng nghiÖp" sè 257/NN-CSQL/Q§ ngµy 26/8/1992 cña Bé N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp thùc phÈm (nay lµ Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n).

2. Ph­¬ng ph¸p kh¶o nghiÖm

2.1. C¸c b­íc kh¶o nghiÖm

2.1.1. Kh¶o nghiÖm c¬ b¶n: TiÕn hµnh 3 vô trong ®ã cã 2 vô trïng tªn.

2.1.2. Kh¶o nghiÖm s¶n xuÊt: TiÕn hµnh 2 vô ®èi víi c¸c gièng b«ng cã triÓn väng ®· ®­îc kh¶o nghiÖm c¬ b¶n Ýt nhÊt 1 vô.

2.2. Bè trÝ thÝ nghiÖm

2.2.1. Kh¶o nghiÖm c¬ b¶n: • C¸c gièng kh¶o nghiÖm ®­îc ph©n nhãm theo thêi gian sinh tr­ëng.

 • Gièng ®èi chøng lµ gièng tèt ®­îc trång phæ biÕn ë trong vïng cã cïng thêi gian sinh tr­ëng víi gièng kh¶o nghiÖm.

 • Kh¶o nghiÖm ®­îc bè trÝ theo khèi ngÉu nhiªn hoµn chØnh víi 3 lÇn nh¾c l¹i.

 • DiÖn tÝch « kh¶o nghiÖm:

+ B«ng th­êng: 27 m2 (dµi 6m, réng 4,5 m, mçi « gieo 5 hµng däc theo luèng)

+ B«ng lai: 36 m2 (dµi 6m, réng 6m, mçi « gieo 5 hµng).

Xung quanh thÝ nghiÖm cã Ýt nhÊt 2 hµng b¶o vÖ.

2.2.2. Kh¶o nghiÖm s¶n xuÊt

Sau khi kh¶o nghiÖm c¬ b¶n Ýt nhÊt 1 vô, c¸c gièng cã triÓn väng ®­îc ®­a vµo kh¶o nghiÖm trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt tiªn tiÕn cña hé n«ng d©n. DiÖn tÝch mçi gièng tèi thiÓu lµ 500 m2; kh«ng nh¾c l¹i gièng ®èi chøng nh­ ®èi víi kh¶o nghiÖm c¬ b¶n.

2.3. Kü thuËt gieo trång

2.3.1. Lµm ®Êt: §Êt ph¶i ®ång ®Òu, t­íi tiªu dÔ, dän s¹ch cá, cÇy s©u tõ 15-18 cm, bõa ®Êt t¬i, nhá vµ ph¼ng; r·nh s©u vµ réng 30 cm.

2.3.2. Thêi vô: Gieo vµo thêi vô thÝch hîp nhÊt cña vïng kh¶o nghiÖm.

2.3.3. ChuÈn bÞ h¹t gièng vµ gieo h¹t. • H¹t gièng ph¶i ®¹t tû lÖ nÈy mÇm trªn 80% vµ ®­îc xö lý tr­íc khi gieo.

 • Kho¶ng c¸ch:

+ B«ng th­êng: Hµng c¸ch hµng 90 cm, hèc c¸ch hèc 30 cm, mçi hèc 2-3 h¹t.

+ B«ng lai: Hµng c¸ch hµng 120 cm, hèc c¸ch hèc 40 cm, mçi hèc 2-3 h¹t.

§Êt cã ®é Èm lóc gieo ®¹t 70-80%, gieo s©u 2-3 cm, mçi gièng cÇn gieo mét sè bÇu ®Ó dÆm khi mÊt c©y.

2.3.4. Ph©n bãn vµ c¸ch bãn: Bãn c©n ®èi vµ ®óng thêi kú sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña b«ng. • L­îng ph©n cho 1 ha: N:90-100 kg, P2O5: 40-50 kg, K2O: 40-50 kg. NÕu cã ph©n chuång 8-10 tÊn.

 • C¸ch bãn:

 • Bãt lãt toµn bé ph©n chuång, ph©n l©n vµ 50% K2O theo r¹ch, lÊp ®Êt råi gieo h¹t; tuú theo thêi tiÕt vµ ®Êt cã thÓ bãn lãt: 15-20% l­îng ®¹m.

 • Bãn thóc lÇn 1: Khi b«ng cã 2-3 l¸: 40% l­îng ®¹m vµ 30% l­îng kali.

 • Bãn thóc lÇn 2: Bãn hÕt l­îng ph©n cßn l¹i khi b«ng b¾t ®Çu ra hoa, cÇn trén ®Òu ph©n vµ bãn c¸ch xa gèc: 10-15 cm.

2.3.5. TØa, dÆm vµ ch¨m sãc:

 • TØa, dÆm: Sau khi b«ng mäc ®Òu, tØa lÇn 1 ®Ó mçi hèc 2 c©y; lÇn 2 khi c©y cã 1-2 l¸ thËt ®Ó mçi hèc 1 c©y. Nh÷ng « mÊt c©y ®­îc dÆm ngay khi tØa lÇn 1 b»ng c©y bÇu ®· gieo dù tr÷.

 • Ch¨m sãc:

 • Lµm cá lÇn 1: Xíi nhÑ kÕt hîp bãn thóc lÇn mét.

 • Lµm cá lÇn 2: Khi b«ng cã nô, xíi s©u h¬n lÇn mét kÕt hîp vun gèc cao dÇn.

 • Lµm cá lÇn 3: Khi b«ng b¾t ®Çu cã hoa, kÕt hîp bãn thóc lÇn 2; xíi s©u, xa gèc 15-20 cm vµ vun gèc cao.

2.3.6. T­íi vµ tiªu n­íc: §Ó ®¶m b¶o n¨ng suÊt cao cÇn thùc hiÖn t­íi tiªu n­íc cho b«ng, ®Æc biÖt kh«ng ®Ó b«ng bÞ h¹n hoÆc ngËp óng trong giai ®o¹n ra hoa ré.

2.3.7. Phßng trõ s©u bÖnh: Ph¸t hiÖn sím vµ phßng trõ kÞp thêi c¸c lo¹i s©u xanh, s©u loang, rÇy xanh, rÖp, nhÖn ®á vµ c¸c lo¹i bÖnh; lë cæ rÔ, gi¸c ban vµ xanh lïn.

2.3.8. Thu ho¹ch: Thu kÞp thêi khi qu¶ b«ng ®· në xoÌ. TËn thu xong ph¶i ph©n lo¹i, ph¬i kh«, c©n, lÊy mÉu vµ b¶o qu¶n n¬i kh« r¸o.

3. Ph­¬ng ph¸p vµ chØ tiªu theo dâi

3.1. §èi víi kh¶o nghiÖm c¬ b¶n:

3.1.1. Chän c©y theo dâi: C©y theo dâi ®­îc chän cè ®Þnh tõ ®Çu, mçi « 10 c©y liªn tôc tÝnh tõ c©y thø 5 ë hµng gi÷a luèng.

3.1.2. C¸c ®Æc ®iÓm thùc vËt häc:

NhËn xÐt vµ m« t¶ ®Æc ®iÓm h×nh th¸i, sinh lý... cña th©n, l¸, hoa, nhuþ, qu¶ v.v... lµm c¬ së ®èi chiÕu víi m« t¶ cña t¸c gi¶ ®Ó x¸c ®Þnh tÝnh kh¸c biÖt cña gièng míi. ChØ ¸p dông ®èi víi nh÷ng gièng míi ®¨ng ký kh¶o nghiÖm lÇn ®Çu.

3.1.3. C¸c chØ tiªu sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn


 • Sè ngµy tõ gieo ®Õn 50% sè c©y cã hoa ®Çu tiªn.

 • Sè ngµy tõ gieo ®Õn 50% sè c©y cã qu¶ në ®Çu tiªn.

 • Sè ngµy tõ gieo ®Õn thu ®ît ®Çu.

 • Thêi gian sinh tr­ëng: Sè ngµy tõ gieo ®Õn tËn thu.

 • ChiÒu cao c©y: §o tõ 2 l¸ sß ®Õn ®Ønh sinh tr­ëng ë thêi kú në qu¶ 50%. NÕu b«ng bÊm ngän th× ®o tíi ®iÓm bÊm ngän.

 • Sè cµnh qu¶ trªn 1 c©y khi në qu¶ 50%

 • Sè cµnh ®ùc trªn c©y khi në qu¶ 50%.

3.1.4. N¨ng suÊt vµ yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt:

 • Sè qu¶/c©y.

 • Träng l­îng b×nh qu©n 1 qu¶ (gr)

 • N¨ng suÊt b«ng h¹t (t¹/ha) Bá 2 hµng r×a, thu 3 hµng cßn l¹i, ph¬i kh« råi tÝnh n¨ng suÊt.

 • N¨ng suÊt b«ng x¬ (t¹/ha)

Tû lÖ x¬ (%) =

Träng l­îng b«ng x¬/«

x 100%

Träng l­îng b«ng h¹t/«

3.1.5. ChÊt l­îng b«ng x¬:

Mçi « thu 1 mÉu 20 qu¶ ë lãng thø 1 hoÆc thø 2 cña cµnh qu¶ thø 2-4 råi bá chung theo tõng gièng, ph¬i kh« vµ göi mÉu vÒ c¸c phßng thÝ nghiÖm chuÈn ®­îc chØ ®Þnh ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu (theo tiªu chuÈn ngµnh: b«ng x¬ 10-TCN 159-92). • ChiÒu dµi x¬: 2,5% (mm)

 • §é ®ång ®Òu: %

 • §é mÞn: (M)

 • §é bÒn: g/tex

3.1.6. Kh¶ n¨ng chèng chÞu s©u bÖnh:

 1. §èi víi s©u xanh (Helicoverpa armigera), s©u loang (Earias Spp) s©u hång (Pectionphora gossypiella) vµ nhÖn ®á (Tetranychus telarias): NhËn xÐt møc bÞ h¹i nÆng, nhÑ ë hoa, nô, qu¶.

 2. §èi víi rÇy xanh vµ rÖp: §iÒu tra toµn bé sè c©y ë hµng gi÷a c¸c «. C¨n cø vµo møc ®é g©y h¹i trªn l¸ ®Ó ®¸nh gi¸ tÝnh kh¸ng theo b¶ng ph©n cÊp sau:

RÇy xanh (Amarasca devastans):

CÊp

T×nh tr¹ng rÇy

Møc ®é

0

L¸ hoµn toµn b×nh th­êng

Kh¸ng cao

1

L¸ tÇng ngän chím cã biÓu hiÖn kh¸c mµu

Kh¸ng võa

2

L¸ tÇng ngän kh¸c mµu, tÇng d­íi bÞ biÕn d¹ng cong

Kh¸ng trung b×nh

3

L¸ tÇng d­íi, tÇng gi÷a bÞ cong, h¬i vµng

NhiÔm nhÑ

4

Toµn bé l¸ bÞ cong, ng¶ mµu vµng, chím bÞ ch¸y

NhiÔm

5

L¸ bÞ cong, ng¶ mµu vµng vµ bÞ ch¸y

NhiÔm nÆng

RÖp b«ng (Aphis gossypii)

CÊp

T×nh tr¹ng rÖp

Møc ®é


0

Bé l¸ b×nh th­êng

Kh¸ng cao

1

10-20% sè c©y bÞ rÖp ë møc nhÑ, l¸ ch­a bÞ cong

Kh¸ng trung b×nh

2

21-50% sè c©y bÞ rÖp, l¸ bÞ cong.

NhiÔm

3

> 50% sè c©y bÞ rÖp, l¸ bÞ co rót

NhiÔm nÆng

 1. §èi víi c¸c bÖnh lë cæ rÔ (Rhizoctonia solani); bÖnh gi¸c ban (Xanthomonas malvaccearum); bÖnh xanh lïn (Virus): TiÕn hµnh ®iÒu tra tÊt c¶ c¸c c©y trªn hµng gi÷a cña c¸c « vµ ph©n cÊp bÖnh theo b¶ng nh­ sau:

BÖnh lë cæ rÔ (Rhizoctonia solani)


CÊp

T×nh tr¹ng rÇy

Møc ®é


0

Kh«ng bÞ bÖnh

Kh¸ng cao

1

1-10% c©y bÞ bÖnh

Kh¸ng võa

3

11-30% c©y bÞ bÖnh

Kh¸ng võa

5

31-50% c©y bÞ bÖnh

NhiÔm nhÑ

7

51-70% c©y bÞ bÖnh

NhiÔm

9

71-100%

NhiÔm nÆng

BÖnh xanh lïn (Virus):

CÊp

T×nh tr¹ng bÖnh

0

Kh«ng bÞ bÖnh

1

BÞ bÖnh ë bé l¸, g©n l¸ chuyÓn mµu vµng s¸ng r×a l¸ cong xuèng, c©y cã thÓ khái bÖnh hoÆc gi¶m n¨ng suÊt < 20%

2

L¸ cong nhiÒu, kho¶ng 1/2 c©y thÓ hiÖn bÖnh; ra hoa, ®Ëu qu¶ kÐm. N¨ng suÊt gi¶m kho¶ng 50%

3

L¸ co cóp l¹i, th©n vµ cµnh cã d¹ng ZigZ¾c, c¸c ®èt ng¾n l¹i, c©y bÞ nÆng lïn h¼n hay n»m bß trªn mÆt ®Êt. N¨ng suÊt gi¶m nghiªm träng > 80%

BÖnh gi¸c ban (Xanthomonas malvaccarum)

CÊp

T×nh tr¹ng bÖnh

Møc ®é


0

Kh«ng bÞ bÖnh hoÆc mét vµi chÊm nhá trªn bé l¸ (< 1mm), chiÕm 0-1% diÖn tÝch l¸ bÞ bÖnh

Kh¸ng cao

1

>1-10% diÖn tÝch l¸ bÞ bÖnh hoÆc cã vÕt bÖnh vµo g©n vµ cuèng l¸

Kh¸ng võa

2

11-30% diÖn tÝch l¸ bÞ bÖnh hoÆc cã vÕt bÖnh vµo g©n vµ cuèng l¸

Kh¸ng trung b×nh

3

> 31% diÖn tÝch l¸ bÞ bÖnh, cã vÕt bÖnh vµo g©n, th©n cµnh vµ qu¶ ch­a bÞ bÖnh.

NhiÔm nhÑ

4

BÞ bÖnh trªn l¸, th©n, cµnh

NhiÔm

5

BÞ bÖnh trªn l¸, th©n, cµnh, qu¶ vµ ®iÓm sinh tr­ëng

NhiÔm nÆng

3.1.7. Kh¶ n¨ng chèng chÞu ®iÒu kiÖn bÊt thuËn: h¹n, nãng, óng vµ ®æ ng·.

§¸nh gi¸ trùc tiÕp t¹i ruéng ë thêi ®iÓm h¹n, nãng, óng sau ngµy m­a b·o, cho ®iÓm theo thang 5 bËc:

Lo¹i


§iÓm

Tèt

1

Kh¸

2

Trung b×nh

3

KÐm

4

RÊt kÐm

5

3.2. Kh¶o nghiÖm s¶n xuÊt:

 • Thêi gian sinh tr­ëng: TÝnh sè ngµy tõ gieo ®Õn tËn thu.

 • Sinh tr­ëng ph¸t triÓn: Quan s¸t ®¸nh gi¸ t¹i ruéng vµo thêi kú në qu¶ 50% vµ xÕp thµnh 4 lo¹i: tèt, kh¸, trung b×nh vµ kÐm.

 • Kh¶ n¨ng chèng chÞu s©u bÖnh vµ ®iÒu kiÖn bÊt thuËn: Quan s¸t ®¸nh gi¸ ngoµi ®ång ruéng t¹i thêi ®iÓm bÞ h¹i vµ ph©n thµnh 4 lo¹i: tèt, kh¸, trung b×nh vµ kÐm.

 • N¨ng suÊt b«ng h¹t: TÝnh n¨ng suÊt cña tõng gièng trªn ruéng kh¶o nghiÖm s¶n xuÊt råi qui ra t¹/ha.

 • PhÈm chÊt b«ng x¬: §¸nh gi¸ b»ng m¾t vµ ph©n thµnh 3 lo¹i: tèt, trung b×nh vµ xÊu.

3.3. Tæng hîp xö lý sè liÖu vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶:

TÊt c¶ c¸c sè liÖu theo dâi vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ë c¸c ®iÓm kh¶o nghiÖm sau khi thu ho¹ch 1 th¸ng ph¶i göi vÒ Trung t©m Kh¶o kiÓm nghiÖm gièng c©y trång Trung ­¬ng hoÆc c¬ quan ®­îc uû quyÒn ®Ó tæng hîp, viÕt b¸o c¸o kÕt qu¶ cña toµn m¹ng l­íi.3.4. C«ng bè kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm:

Trung t©m Kh¶o kiÓm nghiÖm gièng c©y trång Trung ­¬ng hoÆc c¬ quan ®­îc uû quyÒn tËp hîp kÕt qu¶ cña c¸c ®iÓm kh¶o nghiÖm trong toµn m¹ng l­íi, tæng kÕt, viÕt b¸o c¸o chung vµ göi kÕt qu¶ cho c¸c ®iÓm kh¶o nghiÖm sau hµng vô vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ tr­íc Héi ®ång xÐt duyÖt c«ng nhËn gièng míi cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n.


B¶ng 1: M« t¶ ®Æc ®iÓm thùc vËt

(ChØ m« t¶ nh÷ng gièng míi ®¨ng ký kh¶o nghiÖm lÇn ®Çu)B¶ng 2: Sinh tr­ëng ph¸t triÓn

Gièng

Sè ngµy tõ gieo - ra hoa

Sè ngµy tõ gieo - në qu¶

Sè ngµy tõ gieo - thu lÇn 1

TGST (Sè ngµy gieo - thu xong)

ChiÒu cao c©y (cm)

Sè cµnh qu¶/c©y

Sè cµnh ®ùc/c©y

B¶ng 3: N¨ng suÊt vµ yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt

Gièng

Sè qu¶/c©y

Träng l­îng qu¶ (gr)

N¨ng suÊt b«ng/h¹t (t¹/ha)

Tû lÖ x¬ %

N¨ng suÊt b«ng x¬ (t¹/ha)

Thu lÇn 1

Thu lÇn 2

Thu lÇn 3

Tæng sè


TÝnh CV%; LSD 0,5

B¶ng 4: ChÊt l­îng b«ng x¬

Gièng

ChiÒu dµi x¬ 2,5% (mm)

§é ®Òu %

§é mÞn (M)

§é bÒn g/tex


* Göi mÉu ®Õn ViÖn c«ng nghiÖp dÖt 326 D Minh Khai, Hµ Néi hoÆc Trung t©m nghiªn cøu b«ng Nha Hè huyÖn Ninh S¬n tØnh Ninh ThuËn ®Ó ®¸nh gi¸.

B¶ng 5: Kh¶ n¨ng chèng chÞu s©u bÖnh

Gièng

S©u

BÖnh

S©u xanh

S©u loang

S©u hång

NhÖn ®á

RÖp b«ng (cÊp)

RÇy xanh (cÊp)

BÖnh

lë cæ rÔ (cÊp)BÖnh gi¸c ban (cÊp)

BÖnh xanh lïn (cÊp)

Ghi chó: Víi s©u xanh, s©u loang, s©u hång vµ nhÖn ®á chØ nhËn xÐt nÆng nhÑ ë hoa, nô vµ qu¶.

B¶ng 6: Kh¶ n¨ng chèng chÞu ®iÒu kiÖn bÊt thuËn

(Cho ®iÓm nh­ ë môc 3.1.7)Gièng

Chèng ®æ

Chèng h¹n

Chèng óng

Chèng nãng

Ngµy ®¸nh gi¸

§iÓm

Ngµy ®¸nh gi¸

§iÓm

Ngµy ®¸nh gi¸

§iÓm

Ngµy ®¸nh gi¸

§iÓm
Phô lôc: mÉu b¸o c¸o

B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm c¬ b¶n vÒ gièng b«ng


Vô N¨m 1. §iÓm kh¶o nghiÖm:

 2. C¬ quan qu¶n lý:

 3. C¸n bé thùc hiÖn:

 4. §Æc ®iÓm ®Êt ®ai: Sè liÖu ph©n tÝch ®Êt (nÕu cã)

 5. C©y trång vô tr­íc:

 6. Ph©n bãn: (l­îng ph©n vµ c¸ch bãn)

 7. T­íi n­íc:

 8. Tãm t¾t c¸c biÖn ph¸p kü thuËt ®· ¸p dông:

 9. Sè gièng tham gia kh¶o nghiÖm:

 10. Gièng ®èi chøng:

 11. DiÖn tÝch « kh¶o nghiÖm: Sè lÇn nh¾c l¹i:

 12. S¬ ®å kh¶o nghiÖm:

 13. Ngµy trång:

 14. Ngµy tËn thu xong:

 15. NhËn xÐt tãm t¾t thêi tiÕt vµ sè liÖu khÝ t­îng trong vô kh¶o nghiÖm (nÕu cã):

 16. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm: ghi sè liÖu vµo c¸c b¶ng kÌm theo vµ nhËn xÐt kÕt luËn ®èi víi tõng gièng.
§¬n vÞ qu¶n lý

Ngµy th¸ng n¨m

C¸n bé thùc hiÖn


B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm s¶n xuÊt vÒ gièng b«ng


Vô n¨m


 1. §iÓm kh¶o nghiÖm:

 2. Ng­êi thùc hiÖn:

 3. §Æc ®iÓm ®Êt:

 4. T×nh h×nh thêi tiÕt trong vô kh¶o nghiÖm (chØ nªu nh÷ng hiÖn t­îng ®Æc biÖt ¶nh h­ëng ®Õn kh¶o nghiÖm):

 5. Sè gièng kh¶o nghiÖm:

 6. DiÖn tÝch kh¶o nghiÖm cña tõng gièng:

 7. Tãm t¾t qui tr×nh kü thuËt ®· ¸p dông:

 8. Ngµy trång:

 9. Ngµy tËn thu xong:

 10. §¸nh gi¸ ®èi víi tõng gièng (C¨n cø vµo môc 3.2 ®Ó ®¸nh gi¸ vµ ®iÒn vµo b¶ng sau ®©y):

Tªn gièng

TGST (ngµy)

Sinh tr­ëng ph¸t triÓn

Kh¶ n¨ng chèng chÞu s©u

Kh¶ n¨ng chèng chÞu bÖnh

Kh¶ n¨ng chèng chÞu bÊt thuËn

N¨ng suÊt b«ng h¹t (t¹/ha)

PhÈm chÊt x¬

 1. KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ:
C¸n bé chØ ®¹o ®iÓm

Ngµy th¸ng n¨m

Ng­êi thùc hiÖnCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương