Tiªu chuÈn ngµnh 10tcn 454-2001 Phn tÝch cy trång Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh kali tæng sètải về 29.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích29.88 Kb.
#21290
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n


_________________________


Tiªu chuÈn ngµnh
10TCN 454-2001Ph©n tÝch c©y trång


Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh kali tæng sè

vµ natri tæng sè

Hµ néi 2001
Tæ chøc chÞu tr¸ch nhiÖm biªn so¹n tiªu chuÈn:

ViÖn Thæ nh­ìng N«ng ho¸


C¬ quan ®Ò nghÞ ban hµnh tiªu chuÈn:

Vô Khoa häc c«ng nghÖ vµ CLSP


C¬ quan ban hµnh tiªu chuÈn:

Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«nNhãm C

Tiªu chuÈn ngµnh 10 TCN 454-2001Ph©n tÝch c©y trång


Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh kali tæng sè

vµ natri tæng sè


1. Ph¹m vi ¸p dông.

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh kali tæng sè, natri tæng sè b»ng ph­¬ng ph¸p quang kÕ ngän löa, ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c mÉu c©y trång.

2. Nguyªn t¾c.

Hoµ tan c¸c d¹ng kali vµ natri cña c©y theo 10TCN 450-2001. X¸c ®Þnh hµm l­îng K, Na trong dung dÞch b»ng quang kÕ ngän löa.


3. ThiÕt bÞ vµ thuèc thö

3.1. ThiÕt bÞ

3.1.1. ThiÕt bÞ ph©n huû mÉu theo 10TCN 450-2001

3.1.2. Quang kÕ ngän löa

3.1.3. B×nh ®Þnh møc 500ml, 1000ml

3.1.4. C©n ph©n tÝch cã ®é chÝnh x¸c 0,0002g

3.2. Thuèc thö

3.2.1. Dung dÞch kali tiªu chuÈn 1000ppm K

C©n 1,9067g KCl tinh khiÕt ®· sÊy kh« ë 110oC. Hoµ tan b»ng n­íc ®Þnh møc ®Õn 1000ml, dung dÞch nµy cã nång ®é 1000ppm K, pha lo·ng 10 lÇn ®­îc dung dÞch 100ppmK dïng ®Ó chuÈn bÞ c¸c d·y tiªu chuÈn x¸c ®Þnh K.

3.2.2. Dung dÞch tiªu chuÈn natri 1000ppm Na

C©n 1,8482g NaNO3 tinh khiÕt ®· sÊy kh« ë 110oC. Hoµ tan b»ng n­íc ®Þnh møc ®Õn 1000ml, dung dÞch nµy cã nång ®é 1000ppm Na, pha lo·ng 10 lÇn ®­îc dung dÞch 100ppmNa dïng ®Ó chuÈn bÞ c¸c d·y tiªu chuÈn x¸c ®Þnh Na.

3.2.3. N­íc cÊt cã ®é dÉn ®iÖn nhá h¬n 2S/cm, pH 5,6-7,0


4. C¸ch tiÕn hµnh

4.1. ChuÈn bÞ d·y tiªu chuÈn

4.1.1. D·y tiªu chuÈn K: Sö dông b×nh ®Þnh møc 50ml cho vµo c¸c b×nh theo thø tù sè ml dung dÞch tiªu chuÈn 100ppmK vµ thªm n­íc cho ®Õn v¹ch ®Þnh møc theo b¶ng sau:
10TCN 454-2001


Nång ®é cña dung dÞch K tiªu chuÈn (0-50ppm K)

Sè ml dung dÞch K tiªu chuÈn 100ppm

0

5

1020

30

4050

0

2,5


5,0

10,0


15,0

20,0


25,0

4.1.2. D·y tiªu chuÈn Na: Sö dông b×nh ®Þnh møc 50ml cho vµo c¸c b×nh theo thø tù sè ml dung dÞch tiªu chuÈn 100ppm Na vµ thªm n­íc cho ®Õn v¹ch ®Þnh møc theo b¶ng sau:Nång ®é cña dung dÞch Na

tiªu chuÈn (0-40ppm Na)Sè ml dung dÞch Na tiªu chuÈn 100ppm

0

5

1020

30

400

2,5


5,0

10,0


15,0

20,04.2. ChuÈn bÞ mÉu: theo 10TCN 449-2001

4.3. §o dung dÞch tiªu chuÈn vµ dung dÞch mÉu

4.3.1 §o c¸c dung dÞch tiªu chuÈn trªn quang kÕ ngän löa víi K t¹i b­íc sãng 768nm, víi Na t¹i b­íc sãng 589nm (hoÆc kÝnh läc t­¬ng øng). LËp ®å thÞ tiªu chuÈn biÓu thÞ t­¬ng quan cña nång ®é K (hoÆc Na) trong c¸c dung dÞch tiªu chuÈn víi sè ®o t­¬ng øng trªn m¸y.

4.3.2. §o dung dÞch mÉu trªn quang kÕ ngän löa ®ång nhÊt víi ®iÒu kiÖn ®o d·y tiªu chuÈn. Th­êng xuyªn ®o kiÓm tra b»ng c¸c dung dÞch tiªu chuÈn*

4.3.3. C¨n cø vµo ®å thÞ tiªu chuÈn vµ sè ®o trªn m¸y x¸c ®Þnh nång ®é dung dÞch mÉu (ppm)


5. C¸ch tÝnh kÕt qu¶

C«ng thøc tÝnh hµm l­îng K (Na) trong mÉu kh« tuyÖt ®èi nh­ sau:

% K (Na) = a . V. k

m . 104

Trong ®ã:

m : khèi l­îng mÉu ph©n huû (g)

V: thÓ tÝch dung dÞch mÉu (ml)

a: nång ®é nguyªn tè trong dung dÞch mÉu (ppm)

k: hÖ sè chuyÓn vÒ kh« kiÖt


10TCN 454-2001

Ghi chó:


* Cã thÓ x¸c ®Þnh K,Na b»ng AAS ë chÕ ®o ph¸t x¹ hoÆc chÕ ®é ®o hÊp thô sö dông ®Ìn HCL t­¬ng øng t¹i b­íc sãng 766,6 nm víi Kali vµ 589,0nm víi Na trªn ngän löa C2H2/KK

** HiÖu chØnh quang kÕ ngän löa ho¹t ®éng ë tr¹ng th¸i æn ®Þnh míi tiÕn hµnh ®o dÉy tiªu chuÈn. Trong qu¸ tr×nh ®o mÉu cÇn th­êng xuyªn kiÓm tra b»ng c¸c dung dÞch tiªu chuÈn vµ hiÖu chØnh ( Ýt nhÊt 10 mÉu ph¶i kiÓm tra 1 lÇn). Kü thuËt sö dông theo h­íng dÉn cña h·ng s¶n xuÊt.

*** §Ó kh¾c phôc ¶nh h­ëng cña Canxi, cÇn cho thªm tû lÖ thÓ tÝch 1:1 dung dÞch 0,2% Cs + 0,36% Al pha tõ CsCl vµ Al(NO3)3 vµo dung dÞch m·u.


K/T.bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT

Thø tr­ëng Ng« ThÕ D©n : §· ký
Каталог: Lists -> bonongnghiep News -> Attachments
Attachments -> Danh sách các doanh nghiệp Ma-rốc hoặc liên doanh với Ma-rốc nhập khẩu và kinh doanh cà phê A. Nhập khẩu và kinh doanh cà phê hoà tan
Attachments -> CỤc bảo vệ thực vật cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> 2. Tên thủ tục hành chính: Tên đơn vị kê khai: Lĩnh vực
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
Attachments -> VÀ phát triển nông thôN
Attachments -> Nhãm B&c tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 524-2002 Thuèc trõ cá chøa ho¹t chÊt 2,4-D
Attachments -> CỤc bảo vệ thực vật cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỔng cục thống kê việt nam
Attachments -> Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Attachments -> Kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y đối với thịt và sản phẩm động vật

tải về 29.88 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương