THÀnh phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúctải về 19.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích19.19 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_____________ _______________________________

Số: 6237 /QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2013
QUYẾT ÐỊNH

Về chấp thuận cho Công ty Cổ phần Văn hóa Nhân văn chuyển hình thức

sử dụng đất từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với

khu đất tại số 598, đường Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình

__________________
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư số 17/2009/TT-TNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 7504/TTr-TNMT- VPĐK ngày 12 tháng 11 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Văn hóa Nhân văn được chuyển hình thức sử dụng đối với phần diện tích 103,9m2 đất đang thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm theo Quyết định số 2138/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: đến hết ngày 01 tháng 01 năm 2046.

- Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Bản đồ hiện trạng vị trí số 20267-7 GĐ/TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 29 tháng 8 năm 2005.

Điều 2. Công ty C phn Văn hóa Nhân văn có trách nhiệm:

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất theo quy định.

- Sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và phải chấp hành những quy định về bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy. Việc đầu tư và xây dựng mới phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đầu tư và xây dựng theo quy định.

Điều 3. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, giao các Sở ngành sau đây có trách nhiệm giải quyết:

3.1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Cập nhật, điều chỉnh Hợp đồng thuê đất số 3829/HĐ-TNMT-VPĐK ký ngày 20 tháng 6 năm 2013 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Công ty Cổ phần Văn hóa nhân văn;

- Chỉnh lý biến động trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi đơn vị hoàn tất nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

3.2. Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố: Phối hợp xác định tiền sử dụng đất và thu nộp theo quy định.

Điều 4. Quyết định này là một bộ phận của Quyết định số 2138/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố. Các nội dung khác tại Quyết định số 2138/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2013 không đề cập tại Quyết định này vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Quy hoạch- Kiến trúc, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 13, quận Tân Bình, Công ty Cổ phần Văn hóa nhân văn, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều 5; PHÓ CHỦ TỊCH


- TTUB: CT, các PCT;

- VPUB: Các PVP;

- Phòng ĐTMT;

- Lưu: VT, (ĐTMT-PTH) HaNguyễn Hữu Tín
: hinhanhposttin
hinhanhposttin -> SỞ TÀi chính số: /bc-stc-vp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
hinhanhposttin -> TÊn cơ quan, ĐƠn vị CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
hinhanhposttin -> Mẫu số: 02-msns-btc bộ, ngành; Tỉnh/TP
hinhanhposttin -> Mẫu số: 03-msns-btc bộ, ngành; Tỉnh/TP
hinhanhposttin -> Mẫu số 06-msns-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
hinhanhposttin -> BỘ TÀi chính số: 107/2008/tt-btc
hinhanhposttin -> Số: 1076/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
hinhanhposttin -> Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước
hinhanhposttin -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập – Tự do – Hạnh phúc
hinhanhposttin -> Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương