Mẫu số: 03-msns-btc bộ, ngành; Tỉnh/TPtải về 41.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích41.2 Kb.
#2282
3. Mẫu số 03-MSNS-BTC: Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện dự án) (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính).

Mẫu số: 03-MSNS-BTC
Bộ, ngành; Tỉnh/TP:..........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH

DÙNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ Ở GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Tên dự án đầu tư: ...............................................................................................................................

2. Nhóm dự án đầu tư

□ Dự án quan trọng quốc gia

□ Dự án nhóm A□ Dự án nhóm B

□ Dự án nhóm C3. Hình thức dự án

□ Xây dựng mới

□ Cải tạo mở rộng

□ Cải tạo sửa chữa

4. Hình thức quản lý thực hiện dự án

□ Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành

□ Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực

□ Ban QLDA đầu tư xây dựng một dự án đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước quy mô nhóm A có công trình cấp đặc biệt, có áp dụng công nghệ cao


□ Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án

□ Quản lý dự án của Tổng thầu xây dựng (EPC)

□ Thuê tư vấn quản lý dự án

5. Dự án cấp trên (đối với tiểu dự án)

5.1. Tên dự án cấp trên: ............................................................................................................………

5.2. Mã dự án cấp trên: .............................................................................................................………6. Chủ đầu tư

6.1. Tên chủ đầu tư: ...................................................................................................................………

6.2. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: .........................................................................………

6.3. Địa chỉ chủ đầu tư:

- Tỉnh, thành phố: ..............................................................................................................………

- Quận, huyện: ...................................................................................................................………

- Xã, phường: ....................................................................................................................………

- Số nhà, đường phố: .........................................................................................................………

- Điện thoại: ......................................................................................................................………

- Email: .............................................................................................................................………


 1. Ban quản lý dự án (nếu có)

7.1. Tên Ban Quản lý dự án: ....................................................................................................………

7.2. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách:........................................................................………

7.3. Địa chỉ Ban quản lý dự án:

- Tỉnh, thành phố: ...........................................................................................................………

- Quận, huyện: ................................................................................................................………

- Xã, phường: ..................................................................................................................………

- Số nhà, đường phố: .......................................................................................................………

- Điện thoại: ....................................................................................................................………

- Email: ...........................................................................................................................………


8. Cơ quan chủ quản cấp trên

8.2. Tên cơ quan chủ quản cấp trên: ......................................................................................………

8.1. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: .......................................................................……….9. Quyết định đầu tư

9.1. Cơ quan ra quyết định:.........................................................................................………………

9.2. Số quyết định:.....................................................................................….……..….…….………

9.3. Ngày quyết định:..................................................................................…………………………

9.4. Người ký quyết định:....….…………………………………………....……..………………

9.5. Thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt:……….…………………….………..……………

9.6. Thời gian hoàn thành dự án được duyệt:…………………………………..……..…………

9.7. Tổng mức đầu tư xây dựng dự án: • Chi phí xây dựng:..........................................

 • Chi phí thiết bị: ...........................................

 • Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tái

định cư:...................................................….

 • Chi phí dự phòng:......................................

 • Chi phí quản lý dự án:..............................

 • Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:..............

 • Chi phí khác:..............................................

9.8. Nguồn vốn đầu tư:

Nguồn vốn

Tỉ lệ nguồn vốn

9.9. Địa điểm thực hiện dự án:

Quốc gia

Tỉnh, thành phố

Quận, huyện

Xã, phường

9.10. Ngành kinh tế (nếu có):

Mã ngành kinh tế

Tên ngành kinh tế 1. Thông tin về người đại diện đăng ký mã số ĐVQHNS

10.1. Họ và tên người đại diện:................................................................................................................

10.2. Điện thoại cơ quan: .........................................................................................................................

10.3. Điện thoại di động: ..........................................................................................................................

10.4. Email: ..............................................................................................................................................


  Ngày tháng năm

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(ký tên, đóng dấu)

Каталог: hinhanhposttin -> mau ms
mau ms -> Mẫu số: 02-msns-btc bộ, ngành; Tỉnh/TP
mau ms -> Mẫu số 06-msns-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
hinhanhposttin -> BỘ TÀi chính số: 107/2008/tt-btc
hinhanhposttin -> Số: 1076/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
hinhanhposttin -> Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước
hinhanhposttin -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập – Tự do – Hạnh phúc
hinhanhposttin -> Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước

tải về 41.2 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương