Mẫu số: 02-msns-btc bộ, ngành; Tỉnh/TPtải về 23.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích23.92 Kb.
2. Mẫu số 02-MSNS-BTC: Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư) (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính).

Mẫu số: 02-MSNS-BTC
Bộ, ngành; Tỉnh/TP:..........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH

DÙNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ Ở GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

 1. Tên dự án đầu tư: .....................................................................................................................................

 2. Dự án cấp trên (đối với tiểu dự án):

  2.1. Tên dự án cấp trên: ...........................................................................................................................

  2.2. Mã dự án cấp trên: ............................................................................................................................ 3. Chủ đầu tư:

  3.1. Tên chủ đầu tư:..................................................................................................................................

  3.2. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách:.........................................................................................

  3.3. Địa chỉ chủ đầu tư:

  - Tỉnh, Thành phố: .............................................................................................................................

  - Quận, huyện: ......................................................Xã, phường: .......................................................

  - Số nhà, đường phố:..........................................................................................................................

  - Điện thoại (cố định hoặc di động):...............................................................................................

  - Email:............................................................................................................................................... 4. Ban quản lý dự án (nếu có):

  4.1. Tên Ban quản lý dự án:.....................................................................................................................

  4.2. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách:........................................................................................

  4.3. Địa chỉ Ban quản lý dự án:

  - Tỉnh, Thành phố: ............................................................................................................................

  - Quận, huyện:....................................................................................................................................

  - Xã, phường:......................................................................................................................................

  - Số nhà, đường phố:...........................................................................................................................

  - Điện thoại:.........................................................................................................................................

  - Email:................................................................................................................................................


 5. Cơ quan chủ quản cấp trên:

  5.1. Tên cơ quan chủ quản cấp trên: .....................................................................................................

  5.2. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: ....................................................................................... 6. Quyết định hoặc văn bản thông báo phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:

6.1. Cơ quan ra Quyết định/văn bản: ........………..….…....................................................................

6.2. Số Quyết định/văn bản:.…………..........…………..........…………..........………………..........

6.3. Ngày ra Quyết định/văn bản:..............................................................................…………............

6.4. Người ký Quyết định/văn bản: ………………………………..………..…………..….…........

6.5. Tổng kinh phí chuẩn bị đầu tư (nếu có):.........................................................................................

6.6. Nguồn vốn:Nguồn vốn

Tỉ lệ nguồn vốn 1. Thông tin về người đại diện đăng ký mã số ĐVQHNS:

7.1. Họ và tên người đại diện:...................................................................................................................

  1. Điện thoại cơ quan: ............................................................................................................................

  2. Điện thoại di động: .............................................................................................................................

  3. Email: .................................................................................................................................................
  Ngày tháng năm

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(ký tên, đóng dấu)

: hinhanhposttin -> mau ms
mau ms -> Mẫu số: 03-msns-btc bộ, ngành; Tỉnh/TP
mau ms -> Mẫu số 06-msns-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
hinhanhposttin -> BỘ TÀi chính số: 107/2008/tt-btc
hinhanhposttin -> Số: 1076/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
hinhanhposttin -> Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước
hinhanhposttin -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập – Tự do – Hạnh phúc
hinhanhposttin -> Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương