SỞ TÀi chính số: /bc-stc-vp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích41 Kb.
#907

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSỞ TÀI CHÍNH

Số: /BC-STC-VPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2011BÁO CÁO

Về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng năm 2011

Thực hiện Công văn số 7491/UBND-PCNC ngày 02/11/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố và Công văn số 10-CV/BCĐPCTN ngày 25/02/2008 của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng thành phố về việc thực hiện chế độ Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng.

Sở Tài Chính Thành phố báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2011 tại Sở như sau:

I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG:

1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt Luật phòng chống tham nhũng, các Nghị định của Chính phủ, các văn bản liên quan về phòng chống tham nhũng trong cán bộ, công chức và nhân dân:

- Thường xuyên cập nhật các thông tin, văn bản mới về phòng chống tham nhũng, triển khai trong đảng viên, cán bộ công chức việc học tập và làm theo “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu”, quán triệt đến từng cán bộ, công chức, người lao động tầm quan trọng của việc phòng, chống tham nhũng trong công tác quản lý tài chính, ngân sách.

- Thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động về Luật Phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các hướng dẫn thi hành có liên quan.

- Đảng ủy Sở đã có kế hoạch số 172/KH/ĐU-STC ngày 05/5/2011 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với khẩu hiệu : Cán bộ công chức Sở Tài chính phấn đấu tự mình nêu gương “Cần - Kiệm - Liêm - Chính”. Theo đó, kể từ tháng 5/2011 giao cho các Chi bộ trực thuộc luân phiên đọc hoặc kể một câu chuyện ngắn về tấm gương đạo đức của Bác Hồ vào buổi sáng chào cờ thứ 2 hàng tuần.

- Quán triệt Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Căn cứ Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 21/9/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Sở Tài chính đã ban hành Quyết định số 3092/QĐ-STC-TTr ngày 06/4/2010 về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Sở Tài chính; Ban giám đốc đã chỉ đạo đến các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở để quán triệt thực hiện

2. Việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

- Tiếp tục thực hiện theo những văn bản trước đây đã được ban hành như: Chương trình hành động số 13/CTr-TU của Thành ủy; Quyết định số 165/2006/QĐ-UB ngày 14/11/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố và Chương trình hành động thực hiện luật phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2006-2010 của Sở Tài chính.

- Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, ngân sách thành phố năm 2011. Sở Tài chính đã có Công văn số 2530/STC-NS ngày 21/3/2011, gửi các Sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện về hướng dẫn tiết kiệm 10% chi thường xuyên nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

- Đã xây dựng chương trình công tác phòng, chống tham nhũng tại Sở Tài chính năm 2011.3. Việc xây dựng các văn bản, quy định theo thẩm quyền để phòng ngừa tham nhũng:

- Thực hiện theo Quyết định số 3092/QĐ-STC-TTr ngày 06/4/2010 về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Sở Tài chính.

- Tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân thành phố nhiều cơ chế chính sách về quản lý, điều hành ngân sách cũng như các chế độ tiêu chuẩn, định mức sát với thực tế để tăng cường cho công tác phòng chống tham nhũng.­

- Sở Tài chính đã có kế hoạch số 1782/KH-STC ngày 02/3/2011 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ; triển khai thực hiện việc tiết kiệm điện trong cơ quan và tại gia đình theo Chỉ thị số 06/2011/CT-UBND ngày 28/02/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc xử lý công việc nội bộ, định kỳ hàng tháng thực hiện rà soát các hồ sơ, các văn bản kiến nghị của các cơ quan, đơn vị còn tồn đọng để đôn đốc, nhắc nhở cán bộ công chức khẩn trương thực hiện, tránh kéo dài thời gian xử lý, hạn chế tham nhũng. Công khai minh bạch các quy trình xử lý hồ sơ công việc và bộ thủ tục hành chính để các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan nắm và phối hợp thực hiện.

- Thực hiện tiết kiệm, kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm trang thiết bị và tài sản theo dự toán được giao, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định mức, sử dụng trang thiết bị làm việc theo Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và theo các văn bản chỉ đạo về thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 23/02/2011 của Chính phủ.4. Công tác cải cách hành chính, rà soát văn bản:

- Duy trì công tác cải cách hành chính “Một cửa” để từ đó hoàn thiện, bổ sung theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý công việc. Thực hiện hiệu quả đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ. Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt, giải quyết dứt điểm không để đơn thư khiếu nại kéo dài.

- Tiếp tục thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ và giải quyết công việc nhanh gọn. Tạo mối quan hệ tích cực giữa cơ quan hành chính với các đơn vị, tổ chức và công dân.

- Thực hiện tốt việc giao tự chủ tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ. Từ đó, thu nhập của cán bộ công chức được cải thiện và ổn định.

- Sở Tài chính có Công văn số 3834/STC-VP ngày 21/4/2011 gửi Sở Tư pháp thành phố về báo cáo tiến độ và kết quả công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng năm 2011 và Công văn số 5475/STC-VP ngày 06/6/2011 về việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trong đó báo cáo về việc thực hiện thống kê, công bố, cập nhật, bổ sung và công khai bộ Thủ tục hành chính và kết quả thực hiện Quyết định 51/2010/QĐ-UBND ngày 20/7/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố đối với những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ của Ủy ban nhân dân thành phố.

II. VIỆC HÌNH THÀNH TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG:

1. Hình thức tổ chức chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương, đơn vị:

- Ban Giám đốc Sở Tài chính đã chỉ đạo các phòng, ban và Chi cục Tài chính doanh nghiệp phổ biến quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức về những yêu cầu trong công tác phải trung thực, chính xác, đúng pháp luật; tinh thần và thái độ làm việc phải tận tụy phục vụ nhân dân và nhắc nhở cán bộ công chức luôn luôn coi trọng công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí…

Bên cạnh đó, Sở Tài chính còn công bố số điện thoại và lịch tiếp dân của Ban Giám đốc để tổ chức, người dân có thể phản ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực quản lý của Sở Tài chính.

- Thực hiện công khai minh bạch về tài chính của Sở đến toàn thể cán bộ công chức theo đúng quy định; về kế hoạch thanh tra, kết luận thanh tra, các quy trình xử lý công việc, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng trước khi thực hiện triển khai thanh tra kiểm tra tại các đơn vị.

- Thực hiện các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức trong khi thực hiện công vụ: “Trung thực, chính xác, đúng pháp luật, tận tụy phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân”.

2/ Xây dựng quy chế làm việc, phối hợp:

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở đều thực hiện theo quy chế làm việc và quy trình xử lý hồ sơ công việc đã được xây dựng và thống nhất nguyên tắc giải quyết công việc, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban trong Sở.

- Định kỳ 02 lần/tháng các phòng ban thực hiện công tác tự kiểm tra việc giải quyết hồ sơ công việc nhằm hạn chế đến mức thấp nhất công văn tồn đọng. Hàng quý, Sở đều tiến hành họp giao ban mở rộng để kiểm tra việc thực hiện công tác chuyên môn theo chương trình công tác đã đăng ký. Các phòng, ban chuyên môn báo cáo những việc đã hoàn thành và những việc chưa hoàn thành, những vướng mắc khó khăn, các văn bản kiến nghị của các cơ quan, đơn vị còn tồn đọng để đôn đốc, nhắc nhở cán bộ công chức khẩn trương thực hiện và tìm ra biện pháp giải tháo gỡ kịp thời.

III. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, ĐIỀU TRA, XỬ LÝ CÁC HÀNH VI THAM NHŨNG:

- Thực hiện theo Thông tư số 1680/2009/TT-TTCP ngày 17/7/2009 của Thanh tra Chính phủ, Sở Tài chính có Công văn số 5709/VP-PCNC ngày 04/8/2009 để triển khai đến cán bộ công chức quán triệt thực hiện.

- Trong tháng 4/2011, Thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng tại Chi cục Tài chính doanh nghiệp trực thuộc Sở Tài chính.

- Ngày 09/5/2011, Sở Tài chính đã xây dựng chương trình công tác của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2010 -2012 (áp dụng năm 2011-2012) để giám sát hoạt động của cơ quan theo quy định.

- Trong 6 tháng đầu năm 2011, Sở Tài chính không tiếp nhận phản ánh nào của dân về việc không hài lòng trong việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; chưa có Cán bộ công chức nào bị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh có hành vi tiêu cực, tham nhũng; Cán bộ công chức khi thực thi nhiệm vụ có thái độ tôn trọng, không sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân và người đến liên hệ công tác.

IV. VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG:

- Định kỳ, Sở Tài chính thực hiện việc luân chuyển cán bộ công chức trong phạm vi chuyên môn nghiệp vụ của từng phòng, ban tại cơ quan.

- Thực hiện việc minh bạch kê khai tài sản theo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc và theo Pháp luật quy định.

- Tích xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, luôn động viên, khuyên khích cán bộ công chức không ngừng học tập để nâng cao trình độ để ngày càng phục vụ tốt hơn nhiệm vụ, công việc được giao.

- Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, động viên khích lệ tinh thần phê và tự phê ở mỗi cán bộ công chức và Đảng viên.

- Chấn chỉnh lề lối và phong cách làm việc của cán bộ công chức và phát động cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu” gắn với cuộc vận động xây dựng công sở “ngày làm việc 08 giờ, năng suất, chất lượng hiệu quả”.

- Triển khai Công văn số 424/TTTP-VP ngày 22/5/2009 của Thanh tra thành phố về việc triển khai Quyết định số 2861/2008/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ về ban hành quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra. Qua đó, nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ thanh tra trong việc thực thi nhiệm vụ.

V. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG:

Nhận thức công tác Phòng, chống tham nhũng đóng vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý tài chính - ngân sách. Sở Tài chính đã đề ra nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: công khai, minh bạch tất cả các quy trình xử lý công việc; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và các quy chế nội bộ khác; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cán bộ công chức luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy dân chủ tại cơ quan tạo ra sự đồng thuận của cán bộ công chức. Qua đó, góp phần tăng cường việc phòng ngừa và chống tham nhũng ngày càng tốt hơn.

Cán bộ công chức của Sở Tài chính luôn nêu cao việc: “Cần kiệm - Liêm chính - Chí công - Vô tư” trong công tác quản lý tài chính - ngân sách. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng phong trào thi đua yêu nước, động viên khuyến kích cán bộ công chức nhiệt tình hưởng ứng.

Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh xin báo cáo./.Nơi nhận:

- BCĐ phòng, chống tham nhũng TP;

- Thanh tra thành phố;

- Ban Giám đốc;

- PCVP phụ trách;

- Lưu: VT (VP/L).


KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Nam Trang
- -Каталог: hinhanhposttin -> 2011-11 -> Lu%E1%BA%ADt%20ph%C3%B2ng,%20ch%E1%BB%91ng%20tham%20nh%C5%A9ng -> B%C3%A1o%20c%C3%A1o -> N%C4%83m%202011
hinhanhposttin -> Mẫu số 06-msns-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
hinhanhposttin -> BỘ TÀi chính số: 107/2008/tt-btc
hinhanhposttin -> Số: 1076/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
hinhanhposttin -> Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước
hinhanhposttin -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập – Tự do – Hạnh phúc
hinhanhposttin -> Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước
2011-11 -> SỞ TÀi chính số: /bc-stc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
N%C4%83m%202011 -> Sở TÀi chính số: /bc-stc-vp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương