TÊn cơ quan, ĐƠn vị CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam



tải về 13.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích13.42 Kb.
#1027

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

straight connector 2


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



straight connector 1


TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016





ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 153/2013/TT-BTC NGÀY 31/10/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC, NỘP TIỀN PHẠT, BIÊN LAI THU TIỀN PHẠT VÀ KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC LỰC LƯỢNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THÔNG TƯ SỐ 105/2014/TT-BTC NGÀY 07/08/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 153/2013/TT-BTC
I. Công tác triển khai Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 và Thông tư số 105/2014/TT-BTC ngày 07/08/2014 của Bộ Tài chính:

II. Đánh giá kết quả tự kiểm tra và tình hình thực hiện Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 và Thông tư số 105/2014/TT-BTC ngày 07/08/2014 của Bộ Tài chính:

1. Đánh giá chung:

- Đánh giá sự phù hợp với thực tế và sự thống nhất của Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 và Thông tư số 105/2014/TT-BTC ngày 07/08/2014 của Bộ Tài chính với các quy định pháp luật có liên quan.



2. Đánh kết quả tự kiểm tra và tình hình thực hiện Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 và Thông tư số 105/2014/TT-BTC ngày 07/08/2014 của Bộ Tài chính tại các cơ quan, đơn vị:

- Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật, cụ thể:

+ Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biển pháp luật.

+ Tình phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 và Thông tư số 105/2014/TT-BTC ngày 07/08/2014 của Bộ Tài chính.

+ Mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 và Thông tư số 105/2014/TT-BTC ngày 07/08/2014 của Bộ Tài chính.



- Tình hình tuân thủ Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 và Thông tư số 105/2014/TT-BTC ngày 07/08/2014 của Bộ Tài chính:

+ Thủ tục thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính và tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (trong đó nêu rõ trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong việc rà soát, đối chiếu số liệu xử phạt vi phạm hành chính và số liệu thu tiền phạt vi phạm hành chính; tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ năm 2013 – 2015).

+ Quy trình, thủ tục hoàn trả tiền thu xử phạt vi phạm hành chính.

+ Sử dụng biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính.

+ Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính (trong đó nêu rõ số liệu kinh phí ngân sách nhà nước cấp bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính từ năm 2013 – 2015).



III. Kiến nghị, đề xuất:

1. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 và Thông tư số 105/2014/TT-BTC ngày 07/08/2014:

2. Kiến nghị, đề xuất hoàn thiện những quy định còn vướng mắc, không phù hợp của Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 và Thông tư số 105/2014/TT-BTC ngày 07/08/2014:
Каталог: hinhanhposttin -> 2016-6
hinhanhposttin -> Mẫu số: 02-msns-btc bộ, ngành; Tỉnh/TP
hinhanhposttin -> Mẫu số: 03-msns-btc bộ, ngành; Tỉnh/TP
hinhanhposttin -> Mẫu số 06-msns-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
hinhanhposttin -> BỘ TÀi chính số: 107/2008/tt-btc
hinhanhposttin -> Số: 1076/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
hinhanhposttin -> Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước
hinhanhposttin -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập – Tự do – Hạnh phúc
hinhanhposttin -> Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước
2016-6 -> Tên cơ quan, ĐƠn vị CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 13.42 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương