Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++


ĐỐI CỦA PHƯƠNG THỨC, CON TRỎ thistải về 1.98 Mb.
trang44/55
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.98 Mb.
#80
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   55

ĐỐI CỦA PHƯƠNG THỨC, CON TRỎ this

Con trỏ this là đối thứ nhất của phương thức


Chúng ta hãy xem lại phương thức nhapsl của lớp DIEM

void DIEM::nhapsl()

{

cout <<"\n Nhap hoanh do (cot) va tung do (hang) cua diem:" ;cin >> x >> y ;

cout <<'' \n Nhap ma mau cua diem: " ;

cin >> m ;

}

Trong phương thức này chúng ta sử dụng tên các thuộc tính x, y và m một cách đơn độc. Điều này có vẻ như mâu thuẫn với quy tắc sử dụng thuộc tính nêu trong mục trước. Thực tế C++ đã ngầm định sử dụng một con trỏ đặc biệt với tên gọi this trong các phương thức trên. Các thuộc tính viết trong phương thức được hiểu là thuộc một đối tượng do con trỏ this trỏ tới. Do đó, nếu tường minh hơn, phương thức nhapsl() có thể được viết dưới dạng tương đương như sau:void DIEM::nhapsl()

{

cout << ''\n Nhap hoanh do (cot) va tung do (hang) cua diem:'' ;cin >> this ® x >> this ® y ;

cout << "\n Nhap ma mau cua diem: '' ;

cin >>this ® m;

}

Như vậy có thể kết luận rằng: Phương thức bao giờ cũng có ít nhất một đối là con trỏ this và nó luôn luôn là đối đầu tiên của phương thức.


Tham số ứng với đối con trỏ this


Xét một lời gọi tới phương thức nhapsl() :

DIEM d1;


d1.nhapsl() ;

Trong trường hợp này tham số truyền cho con trỏ this chính là địa chỉ của d1:

this = &d1

Do đó:


this ® x chính là d1.x

this ® y chính là d1.y

this ® m chính là d1.m

Như vậy câu lệnh:d1.nhapsl() ;sẽ nhập dữ liệu cho các thuộc tính của đối tượng d1. Từ đó có thể rút ra kết luận sau:

Tham số truyền cho đối con trỏ this chính là địa chỉ của đối tượng đi kèm với phương thức trong lời gọi phương thức.

Các đối khác của phương thức


Ngoài đối đặc biệt this (đối này không xuất hiện một cách tường minh), phương thức còn có các đối khác được khai báo thư trong các hàm. Đối của phương thức có thể cókiểu bất kỳ (chuẩn và ngoài chuẩn).

Ví dụ để xây dựng phương thức vẽ đường thẳng qua 2 điểm ta cần đưa vào 3 đối: Hai đối là 2 biến kiểu DIEM, đối thứ ba kiểu nguyên xác định mã mầu. Vì đã có đối ngầm định this là đối thứ nhất, nên chỉ cần khai báo thêm 2 đối. Phương thức có thể viết như sau:

void DIEM::doan_thang(DIEM d2, int mau)

{

int mau_ht;mau_ht = getcolor();

setcolor(mau);

line(this ® x, this ® y,d2.x,d2.y);

setcolor(mau_ht);

}

Chương trình sau minh hoạ các phương thức có nhiều đối. Ta vẫn dùng lớp DIEM nhưng có một số thay đổi:Bỏ thuộc tính m (mầu)

Bỏ các phương thức hienan

Đưa vào 4 phương thức mới:

ve_doan_thang (Vẽ đoạn thẳng qua 2 điểm)

ve_tam_giac (Vẽ tam giác qua 3 điểm)

do_dai (Tính độ dài của đoạn thẳng qua 2 điểm)

chu_vi (Tính chu vi tam giác qua 3 điểm)

Chương trình còn minh hoạ:

Việc phương thức này sử dụng phương thức khác (phương thức ve_tam_giac sử dụng phương thức ve_doan_thang, phương thức chu_vi sử dụng phương thức do_dai)

Sử dụng con trỏ this trong thân các phương thức ve_tam_giac và chu_vi

Nội dung chương trình là nhập 3 điểm, vẽ tam giác có đỉnh là 3 điểm vừa nhập sau đó tính chu vi tam giác.

#include

#include

#include

#include

#include

class DIEM

{

private:int x, y ;

public:


void nhapsl();

void ve_doan_thang(DIEM d2, int mau) ;

void ve_tam_giac(DIEM d2, DIEM d3,int mau) ;

double do_dai(DIEM d2)

{

DIEM d1 = *this ;return sqrt(pow(d1.x - d2.x,2) + pow(d1.y - d2.y,2) ) ;

}

double chu_vi(DIEM d2, DIEM d3);};
void DIEM::nhapsl()

{

cout <<'' \n Nhap hoanh do (cot) va tung do (hang) cua diem:'' ;cin >> x >> y;

}
void kd_do_hoa()

{

int mh, mode ;mh=mode=0;

initgraph(&mh, &mode, '''');

}
void DIEM::ve_doan_thang(DIEM d2, int mau)

{

setcolor(mau);line(this ® x,this ® y,d2.x,d2.y);

}
void DIEM:: ve_tam_giac(DIEM d2, DIEM d3,int mau)

{

(*this).ve_doan_thang(d2,mau);d2.ve_doan_thang(d3,mau);

d3.ve_doan_thang(*this,mau);

}
double DIEM:: chu_vi(DIEM d2, DIEM d3)

{

double s;s=(*this).do_dai(d2)+ d2.do_dai(d3) + d3.do_dai(*this) ;

return s;

}

void main(){

DIEM d1, d2, d3;

char tb_cv[20] ;

d1.nhapsl();

d2.nhapsl();

d3.nhapsl();

kd_do_hoa();

d1.ve_tam_giac(d2,d3,15);

double s = d1.chu_vi(d2,d3);

sprintf(tb_cv, "chu_vi = %0.2f", s);

outtextxy(10,10,tb_cv);

getch();

closegraph();

}

Một số nhận xét về đối của phương thức và lời gọi phương thức:

Quan sát nguyên mẫu phương thức:

void ve_doan_thang(DIEM d2, int mau) ;

sẽ thấy phương thức có 3 đối:

Đối thứ nhất là một đối tượng DIEM do this trỏ tới

Đối thứ hai là đối tượng DIEM d2

Đối thứ ba là biến nguyên mẫu

Nội dung phương thức là vẽ một đoạn thẳng đi qua các điểm *this và d2 theo mã mầu mau. Xem thân của phương sẽ thấy được nội dung này:

void DIEM::ve_doan_thang(DIEM d2, int mau) ;

{

setcolor(mau);line(this ® x,this ® y,d2.x,d2.y);

}

Tuy nhiên trong trường hợp này, vai trò của this không cao lắm, vì nó được đưa vào chỉ cốt làm rõ đối thứ nhất. Trong thân phương thức có thể bỏ từ khóa this vẫn được.Vai trò của this trở nên quan trọng trong phương thức ve_tam_giac:

voidve_tam_giac(DIEM d2, DIEM d3, int mau)

Phương thức này có 4 đối là:

this : trỏ tới một đối tượng kiểu DIEM

d2 : một đối tượng kiểu DIEM

d3 : một đối tượng kiểu DIEM

mau : một biến nguyên

Nội dung phương thức là vẽ 3 cạnh:

cạnh 1 đi qua *this và d2

cạnh 2 đi qua d2 và d3

cạnh 3 đi qua d3 và *this

Các cạnh trên đuợc vẽ nhờ sử dụng phương thức ve_doan_thang:

Vẽ cạnh 1 dùng lệnh: (*this).ve_doan_thang(d2,mau) ;

Vẽ cạnh 2 dùng lệnh: d2.ve_doan_thang(d3,mau);

Vẽ cạnh 3 dùng lệnh: d3.ve_doan_thang(*this,mau);

Trong trường này rõ ràng vai trò của this rất quan trọng. Nếu không dùng nó thì công việc trở nên khó khăn, dài dòng và khó hiểu hơn. Chúng ta hãy so sánh 2 phương án:

Phương án dùng this trong phương thức ve_tam_giac:

void DIEM::ve_tam_giac(DIEM d2, DIEM d3, int mau)

{

(*this).ve_doan_thang(d2,mau);d2.ve_doan_thang(d3,mau); d3.ve_doan_thang(*this,mau);

}

phương án không dùng this trong phương thức ve_tam_giac:void DIEM::ve_tam_giac(DIEM d2, DIEM d3, int mau)

{

DIEM d1;d1.x = x; d1.y = y;

d1.ve_doan_thang(d2,mau);

d2.ve_doan_thang(d3,mau);

d3.ve_doan_thang(d1,mau);

}


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
2015 -> Hãy là người đầu tiên biết
2015 -> Có chiến lược toàn diện về việc truyền phát tin tức
2015 -> BỘ TÀi chính
2015 -> THỦ TƯỚng chính phủ
2015 -> SỞ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
2015 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học cần thơ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2015 -> Dapandethi. Blogspot. Com lịch sử BÁo chí thế GiỚI
2015 -> Dapandethi. Blogspot. Com đẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn khoa báo chí
2015 -> Tài liệu đang trong quá trình chỉnh sửa, không phải là giá trình chính thức Dân số và sự gia tăng dân số

tải về 1.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   55
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương