SỞ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 18.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích18.67 Kb.

SỞ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BB-TTHĐ


BIÊN BẢN THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG

Về thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá khu đất
số 353 đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 01, quận Tân Bình.

 • Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

 • Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

 • Căn cứ Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

 • Căn cứ Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

 • Căn cứ Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

 • Căn cứ Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

 • Căn cứ Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

 • Căn cứ Quyết định số 1323/QĐ-UBND ngày 24 tháng 03 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về thu hồi đất tại số 353, đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, quận Tân Bình và thuận cho Công ty Cổ phần Ba Năm Ba thuê sử dụng đất.

 • Tham khảo Quyết định số 204/2004/QĐ-UB ngày 27/8/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt mức thu phí các loại hình dịch vụ thẩm định giá và bán đấu giá tài sản.

Hôm nay, ngày tháng năm 2012, tại Sở Tài chính, chúng tôi gồm:

1. Đại diện Sở Tài chính (Bên A):

Ông: Nguyễn Quốc Chiến, Trưởng Ban Vật giá.2. Đại diện đơn vị tư vấn: ….. (Bên B):

Ông (bà): …... Chức vụ: …..3. Đại diện đơn vị sử dụng đất, Công ty Cổ phần Ba Năm Ba (Bên C):

Ông (bà): …... Chức vụ: …..

Cùng tiến hành thương thảo giá trị hợp đồng tư vấn thẩm định giá khu đất số 353, đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, quận Tân Bình với các đặc điểm như sau:


 • Khu đất có vị trí mặt tiền đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, quận Tân Bình (đoạn từ hẻm 413 Hoàng Văn Thụ đến ranh quận Phú Nhuận).

 • Diện tích khu đất: 3.281,3m2.

 • Mục đích sử dụng đất: văn phòng làm việc và nơi trưng bày, kinh sản phẩm xây dựng, trang trí nội thất.

 • Thời điểm thẩm định giá: tháng 03/2010.

Đề xuất của bên B:

 • Thời gian hoàn thành công việc: ….. ngày làm việc.

 • Giá trị hợp đồng:….đồng (đã bao gồm VAT).

Giá trị hợp đồng tư vấn thẩm định giá khu đất 353, đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, quận Tân Bình được vận dụng xác định trên cơ sở giá thu phí dịch vụ thẩm định giá ban hành kèm theo Quyết định số 204/2004/QĐ-UB ngày 27 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân thành phố phê duyệt về mức thu phí các loại hình dịch vụ tư vấn của Trung tâm Dịch vụ Thẩm định giá và Bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tài chính.

Qua thương thảo các bên thống nhất giá trị hợp đồng tư vấn thẩm định giá khu đất (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) là: ………….. đồng (bằng chữ: …… …………………………….).

Giá thương thảo thống nhất là cơ sở để Công ty Cổ phần Ba Năm Ba (Bên C) thanh toán cho Công ty …………. (Bên B), cụ thể như sau:


 • Sau khi Sở Tài chính và Công ty Cổ phần Ba Năm Ba nhận được Chứng thư thẩm định giá sẽ đề nghị đơn vị sử dụng đất thanh toán cho bên B 50% giá trị hợp đồng (…………. đồng);

 • Số tiền còn lại sẽ được thanh toán trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày bên A và bên C nhận được kết quả phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố.

Công ty Cổ phần Ba Năm Ba (Bên C) sẽ được khấu trừ chi phí thuê tư vấn thẩm định giá vào tiền thuê đất phải nộp theo quy định.

Nội dung thương thảo nêu trên được tất cả các bên tham gia thống nhất, để làm cơ sở cho Sở Tài chính ký hợp đồng với đơn vị tư vấn.Biên bản lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN C

Nguyễn Quốc Chiến …………. …………….


: hinhanhposttin
hinhanhposttin -> SỞ TÀi chính số: /bc-stc-vp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
hinhanhposttin -> TÊn cơ quan, ĐƠn vị CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
hinhanhposttin -> Mẫu số: 02-msns-btc bộ, ngành; Tỉnh/TP
hinhanhposttin -> Mẫu số: 03-msns-btc bộ, ngành; Tỉnh/TP
hinhanhposttin -> Mẫu số 06-msns-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
hinhanhposttin -> BỘ TÀi chính số: 107/2008/tt-btc
hinhanhposttin -> Số: 1076/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
hinhanhposttin -> Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước
hinhanhposttin -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập – Tự do – Hạnh phúc
hinhanhposttin -> Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương