SỞ quy hoạch kiến trúCtải về 19.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích19.12 Kb.

Y BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC


Số: 1760 /TB-SQHKTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2013THÔNG BÁO

Về trình ký bản vẽ hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000, quy hoạch phân khu và một số nội dung chuyên môn có liên quan cần thực hiện 1. Về trình phê duyệt bản vẽ trong hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng (QHCTXD) tỷ lệ 1/2000, quy hoạch phân khu (QHPK):

Để đẩy nhanh tiến độ trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt các hồ sơ QHCTXD tỷ lệ 1/2000, QHKP (nhiệm vụ và đồ án); ngày 10/6/2013, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã có văn bản số 1753/SQHKT-VP gửi Văn phòng UBND Thành phố đề nghị cải tiến trong hồ sơ trình phê duyệt, theo đó khi Sở Quy hoạch – Kiến trúc trình UBND Thành phố phê duyệt nhiệm vụ, đồ án QHCTXD tỷ lệ 1/2000 (đối với các hồ sơ cần phải chỉnh sửa bản vẽ) thì chỉ đính kèm 02 bộ bản vẽ, thuyết minh (bản nháp).

Sau khi được Văn phòng UBND Thành phố thống nhất, Ban Giám đốc Sở đề nghị Văn phòng Sở (bộ phận phát hành) và các Phòng chuyên môn thực hiện theo quy trình như sau: • Bước 1: Trong quá trình thẩm định, sau khi phòng chuyên môn thống nhất nội dung chỉnh sửa trên các bản vẽ và thuyết minh (nếu có yêu cầu chỉnh sửa) với đại diện UBND quận-huyện và đơn vị tư vấn thì cán bộ thẩm định lập biên bản làm việc (theo mẫu đính kèm) và các đơn vị tiến hành thực hiện sửa tay (bút mực) trực tiếp trên bản vẽ, thuyết minh (là các bản nháp, làm thành 04 bộ (tùy mức độ chỉnh sửa, có thể chỉnh sửa 01 bộ, photo thêm 03 bộ): 02 bộ để trình UBND Thành phố, 01 bộ gửi cho đơn vị tư vấn để hoàn chỉnh và 01 bộ lưu tại Sở để đối chiếu). Bốn (04) bộ bản vẽ, thuyết minh nháp này có chữ ký (không cần phải đóng dấu) của đại diện UBND quận-huyện (cơ quan tổ chức lập quy hoạch), đơn vị tư vấn và Phòng chuyên môn (cán bộ thẩm định và Phụ trách Phòng); nếu đồ án do Ban Quản lý quy hoạch xây dựng (thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc) làm chủ đầu tư lập quy hoạch thì cần có thêm chữ ký của đại diện Ban.

 • Bước 2: Phòng chuyên môn dự thảo để trình lãnh đạo Sở ký Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt có đính kèm 03 bộ bản vẽ nháp, thuyết minh nháp đã có đủ chữ ký các đại diện của các đơn vị có liên quan nêu trên và đóng dấu vuông có ghi dòng chữ: “Bản nháp dùng để đối chiếu nội bộ trong quy trình thẩm định, phê duyệt” (Văn phòng Sở sẽ cung cấp mẫu dấu này cho các phòng chuyên môn. Trong thời gian chờ đợi, các Phòng chuyên môn viết tay dòng chữ này thẳng trên các bản vẽ, thuyết minh).

 • Bước 3: Ban Giám đốc Sở ký Tờ trình, dự thảo Quyết định và 03 bộ bản vẽ, thuyết minh (bản nháp có đóng dấu của Sở Quy hoạch – Kiến trúc).

 • Bước 4: Văn phòng Sở (bộ phận phát hành) phát hành, trình UBND Thành phố phê duyệt có đính kèm 02 bộ bản vẽ, thuyết minh (bản nháp) và gửi thông báo cho UBND quận-huyện, cơ quan tổ chức lập quy hoạch để yêu cầu bổ sung đủ 17 bộ bản vẽ, thuyết minh theo quy định.

 • Bước 5: Sau khi tiếp nhận đủ 17 bộ bản vẽ, thuyết minh đã hoàn chỉnh của các đơn vị, Văn phòng Sở trình bổ sung UBND Thành phố đủ số lượng bản vẽ, thuyết minh theo quy định để Văn phòng UBND Thành phố phát hành Quyết định của UBND Thành phố (đã ký trước đó).

 1. Về nội dung “Những hạng mục ưu tiên đầu tư; các vấn đề về tổ chức thực hiện theo quy hoạch” trong mẫu Tờ trình và Quyết định phê duyệt đồ án QHCTXD tỷ lệ 1/2000, QHPK:

Vừa qua, Thành ủy đã có công văn số 4189/CV-VPTU ngày 25/3/2013 và UBND Thành phố cũng đã có công văn số 1495/UBND-ĐTMT ngày 01/4/2013, thống nhất chủ trương và đã chỉ đạo thực hiện: Nếu trong vòng 05 năm kể từ ngày công bố quy hoạch Nhà nước thu hồi đất để thực hiện quy hoạch thì không bồi thường, hỗ trợ vật kiến trúc được xây dựng trong lộ giới hoặc phạm vi quy hoạch; nếu sau 05 năm Nhà nước mới thực hiện quy hoạch thì sẽ bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành.

Do đó, về nội dung “Những hạng mục ưu tiên đầu tư (trong Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt) không nên ghi thời hạn thực hiện để tránh bất cập với chủ trương nêu trên của Thành ủy và UBND Thành phố (trừ những hạng mục đầu tư mà UBND các quận-huyện khẳng định đã được UBND Thành phố ghi vốn trong năm kế hoạch) mà chỉ ghi danh mục các hạng mục ưu tiên đầu tư.Về nội dung “ Các vấn đề về tổ chức thực hiện” (trong Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt): chỉ ghi về nguyên tắc chung cụ thể như sau:

 • Sở Xây dựng, UBND qun-huyn, các cơ quan qun lý đu tư phát trin đô th căn c vào đ án QHCTXD đô th t l 1/2000 (QHPK) này được phê duyệt để làm cơ sở xác định, lập kế hoạch thực hiện các khu vực phát triển đô thị để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

 • Trong quá trình tổ chức thực hiện theo quy hoạch, triển khai các dự án đầu tư phát triển đô thị trong khu vực quy hoạch; các chủ đầu tư, tổ chức, đơn vị có liên quan cần tuân thủ các nội dung đã được nêu trong đồ án này và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đã được phê duyệt.

Đề nghị các Phòng, Ban, đơn vị thuộc Sở cần thực hiện các nội dung Thông báo nêu trên kể từ ngày ký Thông báo này để đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt tỷ lệ 1/2000, quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 05/10/2012 của Hội đồng nhân dân Thành phố ./.


Nơi nhận:

 • Ban giám đốc Sở;

 • Các Phòng, Ban, đơn vị thuộc Sở (để thực hiện);

 • Lưu: VT.

Trinhkyhoso2013(P)
KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Toàn: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2013-10
Hnh%20nh%20bn%20tin -> QUỐc hội nghị quyết số: 24/2008/QH12 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ðộc lập Tự do Hạnh phúc
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 22a/btp/cn-tn
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 11a/btp/pbgdpl/hgcs
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 09a/btp/pbgdpl
2013-10 -> I. SỰ CẦn thiết ban hành nghị ĐỊNH
2013-10 -> ĐỀ CƯƠng tuyên truyền nhớ LẠi tình cảm của bác hồ DÀnh cho thưƠng binh, liệt sĩ
2013-10 -> BẢn mô TẢ CÔng việc chức danh phó chánh thanh tra thành phố: Vị trí chức trách
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương