BẢn mô TẢ CÔng việc chức danh phó chánh thanh tra thành phố: Vị trí chức tráchtải về 16.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích16.99 Kb.
BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHỨC DANH PHÓ CHÁNH THANH TRA THÀNH PHỐ:

1. Vị trí chức trách: Phó Chánh Thanh tra thành phố là người giúp Chánh Thanh tra TP thực hiện chức trách nhiệm vụ được pháp luật quy định; Thành ủy, HĐNDTP, UBNDTP và Thanh tra Chính phủ giao; được Chánh Thanh tra phân công ủy quyền phụ trách 01 Phòng.

2. Trách nhiệm: Phó Chánh Thanh tra chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra TP và trước pháp luật trong việc tham mưu cho Chánh Thanh tra thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng do Phòng, Ban thuộc quyền phụ trách thực hiện.

3. Nhiệm vụ: thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra thành phố (ban hành kèm Quyết định số 96/2009/QĐUBND ngày 21 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố); Điều 4 Quy chế làm việc của Thanh tra thành phố (ban hành kèm Quyết định số 17/QĐ -TTTP ngày 29 tháng 01 năm 2010 của Chánh Thanh tra thành phố.)

Nhiệm vụ cụ thể:

- Giúp Chánh Thanh tra chỉ đạo, theo dõi, hỗ trợ công tác thanh tra thuộc khối Tổng công ty, công ty thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ngành thành phố, Thanh tra các quận huyện theo lĩnh vực và địa bàn do Chánh Thanh tra phân công.

- Trực tiếp phụ trách 01 Phòng Thanh tra hoặc Phòng chuyên môn nghiệp vụ hoặc Ban theo phân công của Chánh Thanh tra.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra phân công.4. Quyền hạn:

- Phó Chánh Thanh tra thực hiện quyền hạn theo pháp luật quy định và các quyền hạn cụ thể :

1. Trực tiếp chỉ đạo Trưởng, Phó phòng, Ban thuộc quyền phụ trách xử lý giải quyết những công việc thuộc phạm vi nhiệm vụ được Chánh Thanh tra giao.

2. Chủ trì các cuộc họp với Lãnh đạo sở-ngành, quận huyện để giải quyết công việc theo phân công của Chánh Thanh tra.

3. Được ký thay Chánh Thanh tra các văn bản xử lý giải quyết những công việc thuộc lĩnh vực phụ trách; Trường hợp Chánh Thanh tra đi công tác, được Chánh Thanh tra ủy quyền thì ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra.5. Quan hệ công tác:

1. Trong phạm vi nhiệm vụ được giao, Phó Chánh Thanh tra báo cáo trực tiếp kết quả thực hiện với Chánh Thanh tra. Khi có chỉ đạo của Chánh Thanh tra thì báo cáo với tập thể Lãnh đạo Thanh tra thành phố.

2. Phó Chánh Thanh tra chịu sự giám sát trực tiếp của Chánh Thanh tra.

3. Phối hợp với Chánh Thanh tra đảm bảo tốt các mối quan hệ bên trong và bên ngoài theo Điều 8, Điều 10 và Điều 11 Quy chế làm việc của Thanh tra thành phố (ban hành kèm Quyết định số 17/QĐ-TTTP ngày 29 tháng 01 năm 2010 của Chánh Thanh tra thành phố).6. Các yêu cầu về phẩm chất, năng lực, kiến thức, kỹ năng, trình độ

1. Phẩm chất:

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với đường lối, quan điểm chính trị của Đảng, Nhà nước, kiên định đường lối đổi mới, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tận tụy phục vụ nhân dân;

- Làm việc với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả cao; cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực; thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

- Có ý thức tổ chức kỷ luật trung thực, khách quan, quyết đoán và dám chịu trách nhiệm; thẳng thắng trong tự phê bình và phê bình;

- Đoàn kết, dân chủ với đồng nghiệp, gương mẫu về đạo đức, lối sống; gắn bó mật thiết với nhân dân, được tập thể công chức, Thanh tra viên nơi công tác và nhân dân nơi cư trú tín nhiệm.

2. Năng lực:

- Có năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng;

- Có khả năng nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất các giải pháp có hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

- Có khả năng làm trưởng các đoàn thanh tra có quy mô lớn, nhiều tình tiết phức tạp;

- Có năng lực điều hành; có khả năng quy tụ, phát huy sức mạnh tập thể và phối hợp tốt với cơ quan tổ chức có liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Kiến thức:

- Nắm vững các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phương hướng, nhiệm vụ của ngành Thanh tra;

- Nắm vững kiến thức pháp luật và nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; có kinh nghiệm tổ chức, quản lý, điều hành;

- Am hiểu các lĩnh vực chuyên ngành khác có liên quan, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương, đất nước.

4. Trình độ:

- Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch Thanh tra viên chính hoặc tương đương trở lên;

- Tốt nghiệp đại học trở lên, phù hợp với công tác thanh tra;

- Tốt nghiệp Lý luận chính trị cao cấp hoặc tương đương;

- Tốt nghiệp quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính trở lên;

- Có trình độ B ngoại ngữ.

- Sử dụng thành thạo máy vi tính và các trang thiết bị văn phòng phục vụ cho công tác.7. Các tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ:

1. Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ do Chánh Thanh tra giao: thể hiện ở khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả của công việc trong từng vị trí, từng thời gian; tinh thần trách nhiệm trong công tác.

2. Tính gương mẫu trong chấp hành chủ trương, đường lối và quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đạo đức trong sáng và lối sống lành mạnh;

3. Tính trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật; tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc.4. Xây dựng đoàn kết, thực hiện tốt các mối quan hệ công tác; luôn tận tuỵ phục vụ nhân dân.
: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2013-10
Hnh%20nh%20bn%20tin -> QUỐc hội nghị quyết số: 24/2008/QH12 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ðộc lập Tự do Hạnh phúc
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 22a/btp/cn-tn
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 11a/btp/pbgdpl/hgcs
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 09a/btp/pbgdpl
2013-10 -> I. SỰ CẦn thiết ban hành nghị ĐỊNH
2013-10 -> SỞ quy hoạch kiến trúC
2013-10 -> ĐỀ CƯƠng tuyên truyền nhớ LẠi tình cảm của bác hồ DÀnh cho thưƠng binh, liệt sĩ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương