SỞ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 14.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích14.36 Kb.

UBND TỈNH NAM ĐỊNH

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

straight connector 2


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

straight connector 1Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 405/SLĐTBXH-VP

V/v rà soát, tham mưu công bố thủ tục hành chínhNam Định, ngày 04 tháng 4 năm 2016

Kính gửi: Các phòng, chi cục trực thuộc Sở.


Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-SLĐTBXH về cải cách hành chính năm 2016; Lãnh đạo sở yêu cầu các phòng, chi cục:

  1. Rà soảt tất cả các thủ tục hành chính Bộ đã có Quyết định công bố từ 6/2015 đến hết tháng 3 năm 2016[1]; xác định những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền công bố của Chủ tịch UBND tỉnh[2] phòng chưa tham mưu công bố hoặc đã tham mưu công bố nhưng tên thủ tục hành chính đã được Bộ chuẩn hóa lại trong quyết định của Bộ.

  2. Lập danh mục các Thủ tục hành chính Bộ đã công bố nhưng chưa tham mưu đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố hoặc đã có Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh, nhưng tên thủ tục hành chính đã được Bộ chuẩn hóa lại trong quyết định của Bộ;

Thống nhất với Văn phòng sở: Những Thủ tục hành chính có bổ sung Thủ tục hành chính hoặc bổ sung bộ phận tạo thành của TTHC theo quy định tại văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh; Những Thủ tục hành chính đã đảm bảo đầy đủ các bộ phận tạo thành và không có phát sinh quy định về thủ tục theo văn bản bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh.

  1. Tham mưu, lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố các Thủ tục hành chính Bộ đã công bố nhưng chưa tham mưu công bố hoặc đã tham mưu công bố nhưng tên thủ tục hành chính đã được Bộ chuẩn hóa lại trong quyết định của Bộ. Việc tham mưu hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố Thủ tục hành chính, thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1963/SLĐTBXH ngày 04/12/2015 của Sở[3].

Lãnh đạo Sở yêu cầu Lãnh đạo các phòng, chi cục tập trung chỉ đạo thực hiện, hoàn thành trước 20/4/2015. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các phòng, chi cục trực tiếp báo cáo Lãnh đạo sở phụ trách cải cách hành chính để chỉ đạo giải quyết./.


Nơi nhận:

- Lãnh đạo sở (qua Cổng TTĐT, để chỉ đạo);

- Các phòng, chi cục ( để thực hiện);

- Lưu: VT, VP.KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Đức Chính1 Có bảng kê danh mục các TTHC kèm theo.

2 Các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

3 Đã đăng tai trên Cổng Thông tin điện tử của Sở.

: sitefolders -> solaodong -> 3412
sitefolders -> ĐỀ CƯƠng ôn tập hki hóa họC 11 CƠ BẢn a. Trắc nghiệm chủ đề 1: SỰ ĐIỆn LI
sitefolders -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sitefolders -> Ban hành kèm theo Thông
sitefolders -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng thcs lập lễ
sitefolders -> LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh ninh thuậN
sitefolders -> Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009
sitefolders -> B. Nội dung thông báo mời thầu (nội dung sẽ đăng tải)
sitefolders -> BẢng giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ xe ô TÔ
sitefolders -> Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/tt-blđtbxh ngày 29
3412 -> Ubnd tỉnh nam đỊnh sở lao đỘng – thưƠng binh và XÃ HỘI
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương