Số Hồ sơ: 333/ /thu- sổ,THẺ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 24.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích24.83 Kb.
Số Hồ sơ: 333/……………/THU- SỔ,THẺ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số Hồ sơ: 333a/……………/ SỔ, THẺ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight connector 2

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Giải quyết hồ sơ nhanh nghiệp vụ Thu - Sổ, Thẻ

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này:hồ sơ thẻ BHYT: giải quyết trong ngày; hồ sơ sổ BHXH: tối đa 08 ngày làm việc)


1. Tên đơn vị hoặc Cá nhân: …………………………………………………………….. Mã đơn vị:…………………..
2. Điện thoại: …………………………………………. Email:…………………………………………………………..

STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

A

Hồ sơ Thu- Sổ, thẻ
I.

Hồ sơ do lỗi của cơ quan BHXH:
1.

Phiếu đề nghị - do Phòng (Bộ phận) TNQLHS lập
2.

Sổ BHXH kèm theo các tờ rời sổ BHXH (nếu có)
3.

Thẻ BHYT
4.

Hồ sơ kèm theo……………………………………………….
II.

Hồ sơ do yêu cầu của đơn vị, người tham gia hoặc một số đối tượng ưu tiên:Phiếu giải quyết hồ sơ nhanh – do Phòng (bộ phận) TNQLHS lập
1.

Sổ BHXH kèm theo các tờ rời sổ BHXH (nếu có)
2.

Thẻ BHYT
3.

Hồ sơ kèm theo…………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………….
B.

Hồ sơ Sổ, thẻ
I.

Hồ sơ do lỗi của cơ quan BHXH:
1.

Phiếu đề nghị - do Phòng (bộ phận) TNQLHS lập
2.

Sổ BHXH kèm theo các tờ rời sổ BHXH ( nếu có)
3.

Thẻ BHYT
4.

Hồ sơ kèm theo……………………………………………….
II.

Hồ sơ do yêu cầu của đơn vị, người tham gia hoặc một số đối tượng ưu tiên:
1.

Phiếu giải quyết hồ sơ nhanh – do Phòng (bộ phận) TNQLHS lập
2.

Sổ BHXH kèm theo các tờ rời sổ BHXH (nếu có)
3.

Thẻ BHYT
4.

Hồ sơ kèm theo ……………………………………………………………………………………………….. .……………………………………………………………………………………………………………………..


Ngày trả kết quả :…………./………../….… … (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị, cá nhân chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ).


……………, ngày…… tháng…… năm……

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Người nộp hồ sơ

(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương