Số: 324/QĐ-ubndtải về 14.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích14.24 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁISố: 324/QĐ-UBND


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 15 tháng 03 năm 2007QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ

cấp tỉnh năm 2007

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 294/2007/QĐ-UBND ngày 27/02/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 15/12/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao dự toán thu chi ngân sách năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Phê duyệt danh mục các đề tài, dự án và nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp tỉnh năm 2007;

Căn cứ Công văn số 1678/BKHCN-KHTC, ngày 30/6/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2007 của các tỉnh, thành phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 09/TT-SKHCN, ngày 09 tháng 3 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2007 với nội dụng, nhiệm vụ và phân bổ kinh phí thực hiện như các phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao cho Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị xây dựng thuyết minh và tổng dự toán thực hiện các nội dung, nhiệm vụ kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2007 theo các qui định hiện hành.

Việc quản lý và cấp phát kinh phí cho các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện theo quy định tại Quyết định số 294/2007/QĐ-UBND ngày 27/02/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái.Điều 3. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố; các đơn vị, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Trung tâm Công báo tỉnh;- Lưu: VT,VX.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn NgọcCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương