QuyếT ĐỊnh về việc Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 829/QĐ-ubnd ngày 21/4/2010 của Chủ tịch ubnd tỉnh về quy địnhtải về 14.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích14.61 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH VĨNH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số : 649 /QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 23 tháng 4 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 829/QĐ-UBND

ngày 21/4/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về quy định

mức hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

và chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi,

thủy sản do thiên tai, dịch bệnh.
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm;

Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 21/4/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản do thiên tai, dịch bệnh;

Xét Tờ trình số 80/TTr.STC ngày 9/4/2012 của Giám đốc sở Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 21/4/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Sửa đổi, bổ sung mục 2 khoản II Điều 1 của Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 21/4/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản do thiên tai, dịch bệnh, cụ thể như sau :

2. Nội dung và mức chi hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm như sau:

2.1) Hỗ trợ trực tiếp cho các chủ chăn nuôi (bao gồm hộ gia đình, cá nhân, trang trại, hợp tác xã, cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm của Trung ương, địa phương và các đơn vị quân đội) có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy với mức tương đương 70% giá trị gia súc, gia cầm thương phẩm của người sản xuất bán trên thị trường. Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

a) Hỗ trợ 38.000 đồng/kg hơi đối với lợn.

b) Hỗ trợ 45.000 đồng/kg hơi đối với trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai.

c) Hỗ trợ 35.000 đồng/con gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng):

- Hỗ trợ 20.000đ/con gia cầm có trọng lượng nhỏ hơn 0,5 kg

- Hỗ trợ 35.000đ/con gia cầm có trọng lượng từ 0,5 kg trở lên

2.2) Hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia tiêm phòng vắc xin với mức bình quân cho một lần tiêm: 2.000 đồng/con lợn; 4.000 đồng/con trâu, bò; 200 đồng/con gia cầm. Trường hợp mức bồi dưỡng theo lần tiêm dưới 100.000 đồng/người/ngày thì được thanh toán bằng mức 100.000 đồng/người/ngày.

2.3) Hỗ trợ cho cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch để thực hiện tiêu hủy gia súc, gia cầm (kể cả gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm do các lực lượng phòng, chống buôn lậu, trạm kiểm dịch động vật bắt buộc phải tiêu hủy); phun hóa chất khử trùng tiêu độc và phục vụ tại các chốt kiểm dịch. Mức chi tối đa 100.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc và 200.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

2.4) Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch kể từ ngày có quyết định công bố dịch đến khi có quyết định công bố hết dịch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Riêng kinh phí phòng, chống dịch cúm gia cầm, ngân sách nhà nước hỗ trợ trong thời gian có dịch và sau dịch theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đối với trường hợp đặc biệt, ngay từ khi phát sinh ổ dịch đầu tiên cần phải tiêu hủy gia súc, gia cầm (chưa đủ điều kiện công bố dịch) theo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch để hạn chế dịch lây lan, mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch từ ngân sách nhà nước được áp dụng theo quy định trên.

Điều 2. Giao sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp sở Tài chính, UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện đúng qui định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Tài chính, Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Nơi nhận : KT. CHỦ TỊCH

- Như điều 3; PHÓ CHỦ TỊCH

- CT&PCT UBT;

- CVP, PVP QT;

- Phòng KTN;

- Lưu : VT, 6.01.05.Đã ký: Trương Văn Sáu
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương