QuyếT ĐỊnh về việc quy định tạm thời chế độ tập luyện, thi đấu thể dục thể thaotải về 13.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích13.64 Kb.
#21328

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BẮC KẠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 457/QĐ - UBND Bắc Kạn, ngày 26 tháng 3 năm 2007.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định tạm thời chế độ tập luyện, thi đấu thể dục thể thao

của ngành Giáo dục và Đào tạo.


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của Sở Tài chính Bắc Kạn tại Công văn số: 169/STC-QLNS ngày 05/3/2007 V/v đề xuất ý kiến đối với chế độ luyện tập, thi đấu thể dục thể thao (TDTT) của ngành Giáo dục và Đào tạo,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định tạm thời chế độ luyện tập, thi đấu TDTT của ngành Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

1- Về chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu TDTT: áp dụng theo Thông tư số:106/2006/TTLT-BTC-UBTDTT ngày 17/11/2006 của Bộ Tài chính và Uỷ ban Thể dục – Thể thao về quy định chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao.

2- Về chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao trong các giải thi đấu TDTT:

- Đối với huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) đội tuyển cấp tỉnh luyện tập và tham gia các giải khu vực và toàn quốc: áp dụng mức hỗ trợ dinh dưỡng như đối với đội tuyển năng khiếu tỉnh theo Quyết định số: 1447/2006/QĐ-UBND ngày 25/7/2006 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ dinh dưỡng và mức kinh phí hỗ trợ dinh dưỡng đối với VĐV, HLV thể thao tỉnh Bắc Kạn. Cụ thể:

+ Trong thời gian tập trung luyện tập: 25.000 đồng/ngày/người.

+ Trong thời gian tập trung thi đấu: 45.000 đồng/ngày/người.

- Đối với HLV, VĐV các huyện, thị xã trong thời gian tập trung tập luyện và tập trung thi đấu các giải cấp tỉnh: áp dụng mức hỗ trợ dinh dưỡng như đối với VĐV, HLV cấp huyện, thị xã theo Quyết định số: 1447/2006/QĐ-UBND ngày 25/7/2006 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ dinh dưỡng và mức kinh phí hỗ trợ dinh dưỡng đối với VĐV, HLV thể thao tỉnh Bắc Kạn.

+ Mức cụ thể là: 25.000 đồng/ ngày/ người.Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở giáo dục trong tỉnh tổ chức thực hiện chi, thanh quyết toán theo đúng nội dung phê duyệt tại điều 1 quyết định này và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số : 1774/2003/QĐ-UB ngày 26/8/2003 của UBND tỉnh quy định về chế độ chi trả cho HLV, trọng tài, VĐV, học sinh, học sinh năng khiếu Thể dục thể thao cấp tỉnh trong thời gian tập luyện và thi đấu các giải cấp tỉnh, giải khu vực và toàn quốc của ngành GD&ĐT tỉnh Bắc Kạn.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

- Như điều 3( t/hiện); KT. CHỦ TỊCH

- TT Tỉnh uỷ; ( B/c) PHÓ CHỦ TỊCH

- TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- PVPTH;


- Lưu: VT-P.THKT-P.VX 28b;

Hoàng Thị Tảo


Каталог: 88257f8b005926f3.nsf
88257f8b005926f3.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
88257f8b005926f3.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
88257f8b005926f3.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
88257f8b005926f3.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh bắc kạN
88257f8b005926f3.nsf -> TỈnh bắc kạn số: 1266/2007/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> TỈnh bắc kạn số: 1287/2007/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận và quản lý đối tượng tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Kạn

tải về 13.64 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương