QUẬN Ủy cẩm lệ Số -kh/qu đẢng cộng sản việt nam



tải về 42.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích42.33 Kb.

ĐẢNG BỘ TP ĐÀ NẴNG

QUẬN ỦY CẨM LỆ

*

Số -KH/QU






ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cẩm Lệ, ngày tháng 10 năm 2014

DỰ THẢO
KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, ngày 01-7-2014

của Bộ Chính trị (khóa XI) về “ Đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01-7-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “ Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”; Hướng dẫn số 52-HD/BTGTU ngày 18-9-2014 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà nẵng, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:



I. Mục đích, yêu cầu.

1. Mục đích:

Nâng cao nhận thức, ý thức hành động và trách nhiệm của tất cả các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quận Cẩm Lệ về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế của đất nước, thành phố và quận. Công nghệ thông tin phải được coi là công cụ hữu hiệu tạo lập phương thức phát triển mới và bảo vệ Tổ quốc; là một trong những động lực quan trọng phát triển kinh tế tri thức, xã hội thông tin, nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập quốc tế; góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững của đất nước, thành phố và quận.



2. Yêu cầu:

Các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban nhân dân các cấp, Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể quận căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức quán triệt và triển khai, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Quận ủy về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.



II. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp.

1. Mục tiêu:

- Công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao năng suất lao động ở từng địa phương, đơn vị; góp phần quan trọng vào việc triển khai có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng chính quyền điện tử, hệ thống một cửa điện tử liên thông hiện đại và cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, hiệu quả, nhanh chóng, thân thiện trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp, trước hết là các lĩnh vực phục vụ nhân dân như giáo dục, y tế; nâng cấp, mở rộng các dịch vụ công hiện có đồng thời cung cấp thêm các dịch vụ công trực tuyến cho nhân dân.

- Từng bước xây dựng hạ tầng thông tin hiện đại, chuẩn hóa, đồng bộ, liên thông, đảm bảo khả năng tiếp cận và sử dụng cho mọi đối tượng; nâng cấp hệ thống mạng nội bộ của quận (mạng LAN), mạng diện rộng (mạng WAN) đảm bảo đủ số lượng trang thiết bị tin học điện tử đáp ứng yêu cầu hoạt động hành chính; kết nối hệ thống mạng UBND quận với hệ thống mạng khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể phục vụ trao đổi thông tin và phối hợp trong công tác quản lý, điều hành công việc; sử dụng có hiệu quả mạng truyền số liệu chuyên dùng và các chương trình, ứng dụng dùng chung của các cơ quan đảng và nhà nước.

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức viên chức và người dân trong việc nghiên cứu, khai thác và sử dụng công nghệ thông tin như là một công cụ của tri thức, góp phần hình thành xã hội thông tin, quản lý theo mô hình chính quyền điện tử. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đảm bảo về số lượng và chất lượng đáp ứng nhu cầu sử dụng và triển khai có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn quận.



2. Nhiệm vụ và giải pháp.

2.1. Nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin.

- Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội từ quận đến cơ sở cần quán triệt sâu rộng vị trí, vai trò của công nghệ thông tin, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình phát triển bền vững đất nước và hội nhập quốc tế.

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý của chính quyền các cấp đối với công tác ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin với những giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả hoạt động của lĩnh vực, địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách.

- Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kiến thức về công nghệ thông tin trong cán bộ công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân. Đẩy mạnh việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của đảng, nhà nước thông qua các hội nghị, hội thảo, trên các phương tiện thông tin truyền hình, phát thanh, trang tin điện tử,..để các ngành, địa phương và tổ chức cá nhân nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm và lợi ích trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan nhà nước.



2.2. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin.

- Xây dựng, rà soát, hoàn thiện và bổ sung quy trình, quy định sử dụng, vận hành và khai thác hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống cơ sở dữ liệu của quận và hệ thống thông tin đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng; hệ thống chỉ tiêu đánh giá mức độ và hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn hệ thống chính trị của quận.

- Xây dựng các chính sách thu hút nguồn nhân lực, chế độ ưu đãi các cán bộ công nghệ thông tin có trình độ đáp ứng nhu cầu công việc về công tác. Tạo điều kiện thu hút các tổ chức và cá nhân tham gia các hoạt động thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

- Hoàn thiện các quy định về tài chính để đảm bảo nguồn ngân sách hằng năm dành riêng cho đầu tư phát triển công nghệ thông tin và các chính sách hỗ trợ liên quan. Hằng năm ngân sách quận dành riêng mục kinh phí nhất định cho công nghệ thông tin, đồng thời nâng cao tính tự chủ tài chính từ các ngành, địa phương để tập trung phát triển ứng dụng công nghệ thông tin.

- Tích cực tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư từ nguồn vốn thành phố, vốn chương trình mục tiêu, vốn các dự án và các nguồn vốn đầu tư của các tổ chức cá nhân để tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng, các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin.

2.3. Xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin đồng bộ, hiện đại.

- Tranh thủ mọi nguồn lực từ các chương trình dự án công nghệ thông tin của thành phố, của các tổ chức để tập trung đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật thông tin, đảm bảo nhu cầu phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng các hệ thống thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, hệ thống thông tin chính quyền điện tử quận và phường. Nâng cấp hệ thống mạng từ quận đến cơ sở đảm bảo khả năng kết nối liên thông, chia sẽ dữ liệu giữa cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận các đoàn thể từ quận đến cơ sở.

- Đầu tư, trang bị hệ thống máy tính, các thiết bị số hoá văn bản giấy phục vụ công tác lưu trữ, trao đổi văn bản điện tử tại các cơ quan, đơn vị. Nâng cấp, bảo trì hệ thống an ninh mạng, bảo đảm an toàn an ninh thông tin ở các cơ quan, đơn vị.

- Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin bộ phận một cửa điện tử của quận, từng bước đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin bộ phận một cửa điện tử các phường, góp phần thúc đẩy quá trình hình thành chính quyền điện tử và đảm bảo cung ứng ngày càng tốt hơn dịch vụ công có chất lượng đối với người dân trên địa bàn quận.

- Quản lý, vận hành và khai thác có hiệu quả hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đã được đầu tư như: Mạng đô thị (Man), mạng Internet không dây (Wifi), mạng số liệu chuyên dùng của đảng và các trang thiết bị đầu cuối khác.



2.4. Ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi, thiết thực và hiệu quả.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan đảng, cơ quan nhà nước để nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng và công tác quản lý nhà nước của các cấp chính quyền, từng bước xây dựng thành công chính quyền điện tử của quận. Ứng dụng mãnh mẽ công nghệ thông tin trong các lĩnh vực, xây dựng hoàn thiện đưa vào vận hành các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về dân cư, kinh tế xã hội, giáo dục đào tạo, y tế, lao động-việc làm, nhân hộ khẩu, hoạt động lưu trú, chứng minh thư,...trực tuyến qua mạng nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành của quận.

- Sử dụng có hiệu quả mạng truyền số liệu chuyên dùng và các chương trình, ứng dụng dùng chung của các cơ quan đảng và nhà nước. Xây dựng các phần mềm chuyên môn, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành ở các cơ quan, đơn vị của quận. Nâng cấp trang thông tin điện tử của quận, từng bước xây dựng trang thông tin điện tử cho các phường. Nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến hiện có trên trang thông tin điện tử quận lên mức độ 4 và tiếp tục phát triển các dịch vụ công ở các cấp độ 2,3,4 theo lộ trình của thành phố và Chính phủ.

2.5. Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

- Tăng cường đào tào, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ về công nghệ thông tin. Tuyển dụng, bổ sung nhân lực công nghệ thông tin cho các ngành, địa phương đảm bảo ngành chuyên môn ở quận có cán bộ phụ trách công nghệ thông tin và cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin ở các phường. Có chế độ, chính sách ưu đãi cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin của quận.



- Khuyến khích phát triển các cơ sở đào tạo, liên kết đào tạo để các tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin của quận, đồng thời tạo môi trường thuận lợi trong việc học tập nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ công chức và người dân trên địa bàn.

III. Tổ chức thực hiện.

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị và Kế hoạch này của Ban Thường vụ Quận ủy, xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; xác định mục tiêu, nhiệm vụ ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin là nội dung quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và định kỳ hằng năm báo cáo Quận ủy về việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Ủy ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Kế hoạch này; chủ trì phối hợp với các sở, ngành chức năng ở thành phố, các ngành, địa phương ở quận và các tổ chức, cá nhân xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn quận đồng thời tổ chức kiểm tra, đánh giá việc ứng dụng, triển khái các chương trình, kế hoạch phát triển ứng dụng công nghệ thông tin ở các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo Quận ủy để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn quận.

3. Phòng Văn hoá thông tin quận tăng cường năng lực và phát huy vai trò của cơ quan tham mưu trong việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, viễn thông và Internet trên địa bàn quận; chủ trì, cùng với đài truyền thanh, các cơ quan thống tấn báo đài, các ngành chức năng và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức tầm quan trọng của phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cải cách hành chính, cũng như giữa cơ quan nhà nước đối với tổ chức và cá nhân trong giao dịch hành chính điện tử.

4. Phòng Tài chính-Kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân quận ban hành các cơ chế, chính sách, các chương trình kế hoạch huy động nguồn vốn đầu tư cho phát triển ứng đụng công nghệ thông tin trên địa bàn; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định mục ngân sách chi hằng năm cho công nghệ thông tin và đảm bảo đầu tư cho các chương trình, kế hoạch phát triển công nghệ thông tin theo quy định.

5. Ban tổ chức Quận ủy phối hợp với phòng Nội vụ quận và các cơ quan liên quan xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự và chương trình đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin hằng năm trong các cơ quan nhà nước, trình Ban Thường vụ Quận ủy, Uỷ ban nhân dân quận phê duyệt; nghiên cứu xây dựng và tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy, Uỷ ban nhân dân quận các chính sách ưu đãi thích hợp cho cán bộ công chức chuyên trách về công nghệ thông tin, chính sách phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

6. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội của quận có trách nhiệm tổ chức quán triệt và thực hiện Kế hoạch này; đưa công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào nội dung hoạt động; vận động đoàn viên, hội viên tích cực học tập, nâng cao trình độ và tham gai có hiệu quả vào các hoạt động ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin.


Nơi nhận:

- Thành ủy Đà Nẵng;

- Ban Tuyên giáo TU;

- BCH Đảng bộ quận;

- UBND, UBMTTQVN quận;

- Các TCCS Đảng trực thuộc;

- Lưu VT.





T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ


Trần Anh Đức
7. Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp với Văn phòng Quận ủy và các cơ quan có liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết và định kỳ tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy kết quả thực hiện Nghị quyết này.







Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương