PhiếU ĐỀ xuấT ĐỀ TÀi nckh cấp cơ SỞ (CẤp trưỜNG) NĂm họC 2015 -2016tải về 5.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích5.92 Kb.
PHIẾU ĐỀ XUẤT

ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ (CẤP TRƯỜNG)

NĂM HỌC 2015 -2016

--------


 1. Tên đề tài:

 2. Đặt vấn đề: (Nêu xuất xứ của ý tưởng nghiên cứu, mục đích của triển khai nghiên cứu)

 3. Giải trình tính cấp thiết của đề tài: Tại sao phải thực hiện nghiên cứu tại thời điểm hiện nay? Mức độ quan trọng, cấp bách tác động đến phát triển KH&CN, phát triển kinh tế xã hội, phát triển ngành y tế....

 4. Mục tiêu nghiên cứu: Ghi rõ các mục tiêu cần nghiên cứu là gì?

 5. Nội dung nghiên cứu: (Nêu rõ phương pháp NC, đối tượng NC, cỡ mẫu, thời gian và các bước cần thực hiện để đạt được các mục tiêu đã nêu ở phần trên)

 6. Nhu cầu kinh phí:

 • Kinh phí đề nghị hỗ trợ từ nguồn NSNNcấp cho trường: Số tiền .........................đ

 • Các nguồn kinh phí khác (nếu có): Số tiền...........................đ

 1. Dự kiến sản phẩm thu được:

 2. Khả năng ứng dụng kết quả của đề tài: Dự kiến một vài địa chỉ ứng dụng cụ thể.

 3. Hiệu quả mang lại từ kết quả nghiên cứu:

 • Hiệu quả đối với lĩnh vực KHCN:

 • Hiệu quả kinh tế xã hội:

Cần Thơ, ngày ........ tháng 09 năm 2015.

Người đề xuất
: DesktopModules -> NEWS -> DinhKem
DinhKem -> Ban chấp hành trung ưƠng số 45-QĐ/tw đẢng cộng sản việt nam
DinhKem -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc BẢn kê khai
DinhKem -> Suy tim năM 2014: TÓm tắt các nc quan trọNG
DinhKem -> Hướng dẫn số 07-hd/btctw ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
DinhKem -> Phụ lục 1 MẪU ĐƠN ĐĂng ký SÁng kiếN
DinhKem -> BÀI 1: soạn thảo văn bản với microsoft word
DinhKem -> Danh mụC ĐÍnh kèm quyếT ĐỊnh số : /QĐ-Đhydct ngày tháng 02 năm 2015
DinhKem -> Danh sách bàI ĐĂng tập san nckh số 9 (THÁng 11/2013)
DinhKem -> Sacubitril-valsartan trong đIỀu trị suy tim: hiệu quả VÀ giá trị
DinhKem -> Lactate trong nhiễm trùng huyết
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương