DesktopModules/NEWS/DinhKem
  Ban chấp hành trung ưƠng số 45-QĐ/tw đẢng cộng sản việt nam
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc BẢn kê khai
  Suy tim năM 2014: TÓm tắt các nc quan trọNG
  Hướng dẫn số 07-hd/btctw ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
  Phụ lục 1 MẪU ĐƠN ĐĂng ký SÁng kiếN
  BÀI 1: soạn thảo văn bản với microsoft word
  PhiếU ĐỀ xuấT ĐỀ TÀi nckh cấp cơ SỞ (CẤp trưỜNG) NĂm họC 2015 -2016
  Danh mụC ĐÍnh kèm quyếT ĐỊnh số : /QĐ-Đhydct ngày tháng 02 năm 2015
  Danh sách bàI ĐĂng tập san nckh số 9 (THÁng 11/2013)
  Sacubitril-valsartan trong đIỀu trị suy tim: hiệu quả VÀ giá trị
  Lactate trong nhiễm trùng huyết
  XỬ trí nhịp nhanh trên thấT Ở ngưỜi lớn các từ viết tắt
directory DesktopModules NEWS  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương