Phụ lục CÁc biểu mẫU


Các đề tài, dự án KH&CN thực hiện trong nămtải về 0.54 Mb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích0.54 Mb.
1   2   3   4   5

Các đề tài, dự án KH&CN thực hiện trong năm

TT

Tên đề tài,

dự án

Lĩnh vực nghiên cứu

Thời gian

thực hiện

(từ ... đến ...)

Kinh phí

(tr.đồng)

Nguồn kinh phí

Kết quả

(công nghệ, sản phẩm…)

123Các hợp đồng dịch vụ KH&CN thực hiện trong năm

TT

Tên Hợp đồng

Loại hình dịch vụ KH&CN


Giá trị HĐ

(tr. đồng)

Thời gian thực hiện

(từ ... đến ...)

Đối tác ký HĐ

Chuyển giao công nghệ

Dịch vụ kỹ thuật

Tư vấn

Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ

Khác

1
2
3

Các hoạt động khác của đơn vị trong năm:

10. Đánh giá chung:

11. Kiến nghị, đề xuất:


NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC

(ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


Mẫu 21

03/2014/TT-BKHCNTÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN TỔ CHỨC KH&CN

straight connector 2

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight connector 3

. . . . . , ngày tháng năm


BÁO CÁO

Tình hình hoạt động văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong nước, năm....

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh… 1. Văn phòng đại diện/chi nhánh:

Tên đầy đủ (viết bằng chữ in hoa):

Tên viết tắt (nếu có):

Địa chỉ trụ sở:

Giấy chứng nhận hoạt động: Số: Ngày cấp: 1. Hoạt động theo ủy quyền của tổ chức:

Tên tổ chức khoa học và công nghệ:

Trụ sở chính:

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN: Số: Cơ quan cấp: Ngày cấp:


 1. Nhân lực của văn phòng đại diện/chi nhánh:

 1. Ghi rõ thông tin của từng người làm việc tại văn phòng đại diện/chi nhánh: họ và tên, giới tính, số chứng minh nhân dân/hộ chiếu, ngày và nơi cấp, chức danh và chế độ làm việc.

b) Tình hình thay đổi nhân sự trong năm (báo cáo chi tiết về):

- Thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện/chi nhánh (nếu có):

- Thay đổi số người làm việc tại văn phòng đại diện/chi nhánh (nếu có):


 1. Tình hình hoạt động của văn phòng đại diện/chi nhánh trong năm:

(Ghi tóm tắt những hoạt động do văn phòng đại diện/chi nhánh chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức thực hiện trong năm)

 1. Đánh giá chung:

 2. Kiến nghị, đề xuất:NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ CHI NHÁNH (ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)Mẫu 22

03/2014/TT-BKHCNTÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN TỔ CHỨC KH&CN

straight connector 2

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight connector 3

. . . . . , ngày tháng năm


BÁO CÁO

Tình hình hoạt động văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam, năm....
Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

 1. Tên văn phòng đại diện/chi nhánh:

Tên đầy đủ (viết bằng chữ in hoa):

Tên viết tắt (nếu có): 1. Giấy phép thành lập:

Số: Ngày cấp:

Thời hạn hoạt động: từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm 1. Thông tin giao dịch:

Địa chỉ trụ sở:

Điện thoại: fax: email: 1. Nhân lực của văn phòng đại diện/chi nhánh:

a) Ghi rõ thông tin của từng người làm việc tại văn phòng đại diện/chi nhánh: họ và tên, giới tính, số chứng minh nhân dân/hộ chiếu, ngày và nơi cấp, chức danh và chế độ làm việc

b) Tình hình thay đổi nhân sự trong năm (báo cáo chi tiết về):

- Thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện/chi nhánh (nếu có):

- Thay đổi số người nước ngoài làm việc tại văn phòng đại diện/chi nhánh (nếu có):- Thay đổi số người Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện/chi nhánh (nếu có):

 1. Tình hình hoạt động của văn phòng đại diện/chi nhánh trong năm:

(Ghi tóm tắt những hoạt động tại Việt Nam do văn phòng đại diện/chi nhánh chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức thực hiện trong năm)

 1. Đánh giá chung:

 2. Kiến nghị, đề xuất:

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ CHI NHÁNH

(ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016


1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương