Personal informationtải về 23.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.11.2017
Kích23.57 Kb.

Nguyễn Thị Thu Vân – Sept/2013


CURRICULUM VITAE

PERSONAL INFORMATION


 • Name : Nguyễn Thị Thu Vân

 • Gender : Female

 • Date of birth : 14/10/1977

 • Place of birth : Hội An, Quảng Nam

 • Citizenship : Việt Nam

 • ID/passport number :205 250 955

 • Academic title :PhD

 • Affiliation : University of Science

 • Address :18, street 5A, Phong Phu ward, Binh Chanh district, HCMC

 • Phone number : 0932 534 197

 • E-mail : nttvan@hcmus.edu.vn

 • Personal website :N/AEDUCATION

Bachelor of Science in Maths

University of Science, Vietnam National University – Ho Chi Minh City
1999

Master of Science in Maths

University of Science, Vietnam National University – Ho Chi Minh City
2001

Doctor of Science in Maths

University of Namur, Namur, Belgium
2008

PROFESSIONAL EXPERIENCE

2000 – present

Lecturer in University of Science2010 – present

Researcher in Institute for Computational Science and Technology

DIPLOMAS

English


Speaking

Listening

Reading

Writing

Good

Good

Fluent

Fluent

COURSES TAUGHT

College Algebra

Calculus

Convex Analysis

Optimization


RESEARCH INTERESTS


 • Topic 1:

Methods for solving Optimization, Variational Inequalities, and Equilibrium Problems

 • Topic 2:

Existence of solutions of Quasi Variational Inequalities and Quasi Equilibrium Problems

SELECTED PUBLICATIONS


Nguyen Thanh Long, Nguyen Vu Duy Linh, Nguyen Thi Thu Van: Note on the Carleman's Inequality for a Negative Power Number, Journal of Inequalities in Pure and Applied Mathematics 4, Issue 1, Article 2 (2003)

Nguyen Thi Thu Van, Van Hien Nguyen, J.J. Strodiot: A Bundle Interior Proximal Method for Solving Convex Minimization Problems, Journal of Convex Analysis 12, 95-111 (2005)

Nguyen Thi Thu Van, J.J. Strodiot, and Van Hien Nguyen: A Bundle Method for Solving Equilibrium Problems, Math Programming 116, 529-552 (2009)

Nguyen Thi Thu Van, J.J. Strodiot, and Van Hien Nguyen: The Logarithmic Quadratic Extragradient Method for Solving Equilibrium Problems, Journal of Global Optimization 44, 175-192(2009)

J.J. Strodiot, Nguyen Thi Thu Van, and Van Hien Nguyen: A New Class of Hybrid Extragradient Algorithms for Solving Quasi-equilibrium Problems, Journal of Global Optimization (accepted on 30 Oct 2011)

OTHER ACTIVITIES


N/A
Advanced Education Program in Information System

http://www.aep.uit.edu.vn


: sites
sites -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương