KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015tải về 2.83 Mb.
trang1/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.83 Mb.
#81
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TCVN NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BKHCN ngày tháng năm 2014của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


TTTT

Lĩnh vực/đối tượng TCVN

Tên gọi TCVN

Phương thức

xây dựng TCVN

Tổ chức biên soạn/ Ban kỹ thuật xây dựng TCVN

Thời gian thực hiện

Kinh phí

dự kiến

Cơ quan

đề xuất

kế hoạch

Bắt đầu

Kết thúc

NSNN

Nguồn khác

I. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Công nghệ thông tin


Tiêu chuẩn về hộp mực in Laser Hộp mục in laser tương thích

Xây dựng mới trên cơ sở ISO/IEC 19752 và ISO/IEC 19798

Vụ Công nghệ thông tin

2015

2016Giao thức cấu hình địa chỉ động cho IPv6 (DHCPv6)

Xây dựng mới trên cơ sở các tài liệu tham chiếu RFC 3315

Vụ Khoa học và Công nghệ

2015

2016Phương thức cấu hình DNS cho DHCPv6

Xây dựng mới trên cơ sở các tài liệu tham chiếu RFC 3646

nt

2015

2016Dịch vụ DHCP không giữ trạng thái cho IPv6

Xây dựng mới trên cơ sở các tài liệu tham chiếu RFC 3736

nt

2015

2016Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn -Hướng dẫn kiểm toán hệ thống quản lý an toàn thông tin

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27007:2011

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Máy tính Việt Nam (VNCERT)

2015

2016Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn quản lý an toàn thông tin cho các dịch vụ tài chính

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC TR 27015:2012

nt

2015

2016Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu đối với các cơ quan kiểm toán và chứng nhận các hệ thống quản lý an toàn thông tin

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27006: 2011

nt

2015

2016Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn cho công nghệ thông tin và truyền thông cho tính liên tục nghiệp vụ

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27031:2011

nt

2015

2016Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Đánh giá an toàn sinh trắc học

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 19792:2009

nt

2015

2016Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Chống chối bỏ - Phần 1: Tổng quát

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 13888-1:2009

nt

2015

2016Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chống chối bỏ - Phần 2: Các cơ chế sử dụng kỹ thuật đối xứng

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 13888-2:2010

nt

2015

2016Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Chống chối bỏ - Phần 3: Các cơ chế sử dụng kỹ thuật bất đối xứng

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 13888-3:2009

nt

2015

2016Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn quản lý an toàn thông tin cho các tổ chức viễn thông dựa trên ISO/IEC 27002

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27011: 2008

Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT

2015

2016Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn-Bộ khung cho đảm bảo an toàn Công nghệ thông tin Phần 1:Giới thiệu và khái niệm

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC TR 15443-1:2012

nt

2015

2016Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Bộ khung cho đảm bảo an toàn Công nghệ thông tin –Phần 2: Các phân tích

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC TR 15443-2:2012

nt

2015

2016Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn cho an toàn mạng

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27032:2012

nt

2015

2016Mã hóa các đối tượng hình ảnh âm thanh - Tương tác giữa âm thanh và các hệ thống

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC TR 14496-24

nt

2015

2016Mã hóa các đối tượng hình ảnh âm thanh - Khuôn dạng file đa phương tiện theo chuẩn ISO

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 14496-12

nt

2015

2016Mã hóa các đối tượng hình ảnh âm thanh - Mô hình nén đồ họa 3D

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 14496-25

nt

2015

2016Giao diện cho khối truy nhập có điều kiện dùng trong truyền hình kỹ thuật số (DVB-CI+)

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế CI Plus Specification V1.3

Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện

2015

2016Kênh thuê riêng Ethernet điểm điểm- Yêu cầu chất lượng

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ITU-T Y.1563 và MEF 23.1, MEF 14 Metro Ethernet Forum)

nt

2015

2016Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hệ thống phương pháp đánh giá an toàn thông tin

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC ISO/IEC 18045:2008nt

2015

2016Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG2000: chuẩn phần mềm

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC15444-5 và ITU-T: T.804

nt

2015

2016Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG2000: Các công cụ tương tác, các giao thức và API

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC15444-9 và ITU-T: T.808

nt

2015

2016Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG2000: Các mở rộng đối với dữ liệu 3 chiều

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC15444-10 và ITU-T: T.809

nt

2015

2016Mã hóa các đối tượng hình ảnh âm thanh - Truyền tải các nội dung đa phương tiện trên mạng IP.

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 14496-8

nt

2015

2016Mã hóa các đối tượng hình ảnh âm thanh - Định dạng tệp MP4

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 14496-14

nt

2015

2016Mã hóa các đối tượng hình ảnh âm thanh - Định dạng chuỗi văn bản

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 14496-17

nt

2015

2016


II. BỘ Y TẾ

Trang thiết bị y tế


Quang học và dụng cụ quang học – Lớp phủ quang học - Phần 1: Thuật ngữ và định nghĩa

Chấp nhận

ISO 9211-1:2010Vụ TTB&CTYT

2015

2016Quang học và dụng cụ quang học – Lớp phủ quang học - Phần 2: Thuộc tính quang học

Chấp nhận

ISO 9211-2:2010Vụ TTB&CTYT

2015

2016Quang học và dụng cụ quang học - Lớp phủ quang học - Phần 3: Độ bền môi trường

Chấp nhận

ISO 9211-3:2008nt

2015

2016Quang học và dụng cụ quang học - Lớp phủ quang học - Phần 4: Phương pháp thử nghiệm

Chấp nhận

ISO 9211-4:2006nt

2015

2016Quang học – Kính áp tròng - Chỉ tiêu vi sinh và phương pháp thử cho các sản phẩm và chế độ quản lý vệ sinh kính áp tròng

Chấp nhận

ISO 14729:2001

nt

2015

2016Quang học – Kính áp tròng - Chất bảo quản kháng sinh thử nghiệm hiệu quả và hướng dẫn xác định ngày loại bỏ

Chấp nhận

ISO 14730:2000

nt

2015

2016Tiệt khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khoẻ – Từ vựng

Chấp nhận

ISO 11139:2006


Vụ TTB&CTYT

2015

2016


Tiệt khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khoẻ – Chỉ thị hoá học - Phần 1: Yêu cầu chung


Chấp nhận

ISO 11140-1:2005


nt

2015

2016


Phần mềm trang thiết bị y tế - Phần 1: Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO 14971 về phần mềm trang thiết bị y tế


Chấp nhận

IEC/TR 80002-1:2009nt

2015

2016


Thử nghiệm lâm sàng trang thiết bị y tế trên người - Thực hành lâm sàng tốt


Chấp nhận

ISO 14155:2011/Cor 1:2011nt

2015

2016


Cấy ghép cho phẫu thuật - Thiết bị y tế cấy ghép - Phần 1: Yêu cầu chung về an toàn, khuyến cáo và thông tin được cung cấp bởi nhà sản xuất


Chấp nhận

ISO 14708-1:2000nt

2015

2016


Cấy ghép cho phẫu thuật - Thiết bị y tế cấy ghép - Phần 2: Máy tạo nhịp tim


Chấp nhận

ISO 14708-2:2012Vụ TTB&CTYT

2015

2016


Каталог: sites -> head -> media -> img
img -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2014
media -> Danh sách tổ chức giáM ĐỊNH, TỔ chứC chứng nhậN ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc giáM ĐỊNH, chứng nhận thép sản xuất trong nưỚC, nhập khẩu theo quy đỊnh tại thông tư liên tịch số 44/2013/ttlt-bct-bkhcn ngàY 31/12/2013
media -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận về TƯƠng thích đIỆn từ
media -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận xăNG, nhiên liệU ĐIÊzen và nhiên liệu sinh họC phù HỢp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia qcvn 1: 2009/bkhcn
media -> TỔng cục tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢNG
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiệN ĐÁnh giá HỆ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> Qcvn 1 : 2009/bkhcn q uy chuẩn kỹ thuật quốc gia
img -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015

tải về 2.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương