ĐÁP Án và HƯỚng dẫn chấM ĐỀ khảo sát chất lưỢng học kỳ IItải về 33.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích33.68 Kb.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NAM ĐỊNHĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II

Năm học 2015 - 2016

Môn: Hóa học 10I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm):

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

D

A

D

C

B

A

B

C

Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm

II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm):

Câu

Ý

Nội dung

Điểm

9
(1) S + H2 H2S

(2) 2H2S + 3O2 2H2O + 2SO2

(3) SO2 + Br2 + H2O → HBr + H2SO4

(4) H2SO4 đặc + NaCl rắn NaHSO4 + HCl(Mỗi phương trình 0,5 điểm)

2,0

10

a

- Tính axit của axit clohiđric (HCl) có tính axit mạnh hơn axit cacbonic

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2

- Axit clohiđric (HCl) có tính oxi hoá

2HCl + Fe → FeCl2 + H2

- Axit clohiđric (HCl) có tính oxi hoá

4HCl + MnO2 MnCl2 + Cl2 + 2H2O


0,5
0,5


0,5

b

- Khí sufurơ (SO2) là một oxit axit

2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

- Khí sufurơ (SO2) có tính oxi hoá

SO2 + 2H2S → 2H2O + 3S

- Khí sufurơ (SO2) có tính oxi khử

SO2 + Br2 + H2O → HBr + H2SO4


0,5
0,5


0,5

11

a

Gọi x, y lần lượt là số mol của Mg và MgO

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

x x x x mol

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

y y y y mol

Ta có:


mhh = 24x + 40y = 7,6 (1)

nH2 = x = 3,36/22,4 = 0,15 (2)

Từ (1) và (2) => y = 0,1

=> mMg = 0,15 × 24 = 3,6 gam

mMgO = 0,1 × 40 = 4 gam

0,25
0,25


0,25


0,25
b

nMgSO4 = nH2SO4 (pu) = x + y = 0,25 mol

=> nH2SO4 (dư) = 0,3×1 – 0,25 = 0,05 mol

MgSO4 + Ba(OH)2 → Mg(OH)2 + BaSO4

0,25 0,25 0,25 mol

H2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + 2H2O

0,05 0,05 mol

=> m = (0,25 + 0,05)×233 + 0,25×58 = 84,4 gam

0,25


0,25
0,25
0,25

12
Vì tính khử của I- > Br- nên NaI phản ứng trước

Giả sử NaI phản ứng vừa đủ

2NaI + Cl2 → 2NaCl + I2

0,12 0,06 0,12 mol

=> mmuối khan = 0,12×58,5 + 0,1×103 = 17,32 gam > khối lượng muối đầu bài

=> NaBr có phản ứng

Giả sử NaBr phản ứng vừa đủ

2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2

0,1 0,1 mol

=> mmuối khan = 0,22×58,5 = 12,87 gam < khối lượng muối đầu bài

=> NaBr phản ứng chưa hết

Gọi số mol NaBr phản ứng = x => nNaBr dư = 0,1 - x

2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2

x x/2 x mol

=> mmuối khan = (0,12+ x)×58,5 + (0,1 – x)×103 = 15,54

=> x = 0,04

V = (0,06 + 0,04/2)×22,4 = 1,792 lít

0,25


0,25

0,25


0,25

Chú ý:

- Thí sinh dùng cách giải khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.- Điểm toàn bài làm tròn đến 0,5 điểm
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương